we couldn't solve the problem until our teacher arrived

Câu hỏi:

03/11/2020 57,661

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

Bạn đang xem: we couldn't solve the problem until our teacher arrived

We couldn't solve the problem until our teacher arrived.

A. When our teacher arrived, we solved the problem.

B. Until our teacher arrived, we were able to tướng solve the problem.

C. Not until we solved the problem could our teacher arrive.

D. Not until our teacher arrive could we solve the problem.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về hòn đảo ngữ

Đề bài: Chúng tôi ko thể xử lý được yếu tố cho đến Khi nghề giáo của công ty chúng tôi cho tới.

= D. Mãi cho đến Khi nghề giáo của công ty chúng tôi cho tới thì công ty chúng tôi mới nhất xử lý được yếu tố này.

Cấu trúc hòn đảo ngữ với "Not until":

Not until + time/time Clause + did + S + V (mãi cho đến khi…thì mới nhất...)

Các đáp án còn lại:

A. Khi nghề giáo của công ty chúng tôi cho tới, công ty chúng tôi tiếp tục xử lý được yếu tố này.

B. Tính đến Khi nghề giáo của công ty chúng tôi cho tới, công ty chúng tôi tiếp tục rất có thể xử lý được yếu tố này.

C. Mãi cho đến Khi công ty chúng tôi xử lý được yếu tố này thì nghề giáo của công ty chúng tôi mới nhất cho tới.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking you.

A. be related to

B. be interested in

C. pay all attention to

D. express interest to

Câu 2:

It is of great importance to tướng create a good impression ______     your interviewer.

A. on

B. about

C. for 

Xem thêm: đất thổ nhưỡng là lớp vật chất

D. at

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

At first no one believed she was a pilot, but her documents lent colour to her statements.

A. provided evidence for 

B. got information from

C. borrowed colour from 

D. gave no proof of

Câu 4:

You are not allowed to tướng camp here without_____

A. permission

B. persuasion

C. protection

D. decision

Câu 5:

I work from Tuesday to tướng Saturday, and Sunday and Monday are my

A. working days

B. days out

C. breaks

D. days off

Câu 6:

The winner of the contest was given a(n) ________         for her excellent performance.

A. bonus

B. reward

C. fine 

Xem thêm: khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được

D. award