we are looking for place to spend night

Câu hỏi:

19/03/2022 16,629

Bạn đang xem: we are looking for place to spend night

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

“place” là danh kể từ ko xác lập ví dụ nhập câu và chính thức vì chưng một phụ âm => tớ người sử dụng “a”

night” là danh kể từ và đã được xác lập ví dụ nhập câu tuy nhiên toàn bộ cơ thể rằng và người nghe hiểu rõ đối tượng người sử dụng cơ nên tớ người sử dụng “the”

=> We are looking for a place to lớn spend the night.

Tạm dịch: Chúng tôi đang được dò la một điểm nhằm qua quýt tối.

Đáp án hãy chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

Please turn off ___ lights when you leave ___ room.

A.the-the

B.a-a

C.the-a

D.a-the

Câu 2:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

She took  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and hãng apple, but she didn’t eat hãng apple. (ảnh 1)hamburger and  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and hãng apple, but she didn’t eat hãng apple. (ảnh 2)apple, but she didn’t eat  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and hãng apple, but she didn’t eat hãng apple. (ảnh 3)apple.

Câu 3:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

Xem thêm: phân tích bài ai đã đặt tên cho dòng sông

We have  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have cát and dog.  cát doesn’t get on well with dog. (ảnh 1)cat and  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have cát and dog.  cát doesn’t get on well with dog. (ảnh 2)dog.   Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have cát and dog.  cát doesn’t get on well with dog. (ảnh 3)cat doesn’t get on well with  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have cát and dog.  cát doesn’t get on well with dog. (ảnh 4)dog.

Câu 4:

Choose the best answer.

Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.A.an-the

B.the-an

C.an-an

D.the-the

Câu 5:

Choose the best answer.

When I travel to lớn ____ foreign country, I always want to lớn try ___ local specialties first.

A.a-the

B.a-a

C.the-the

D.the-a

Câu 6:

Xem thêm: tính mật độ dân số

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

You can see  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”You can see moon clearly in the Mid-Autumn festival. (ảnh 1)moon clearly in the Mid-Autumn festival.