vị trí tương đối của hai đường tròn

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron

Trong lịch trình Toán học tập 9, vị trí tương đối của hai đường tròn sẽ là 1 trong những bài bác những em sẽ tiến hành học tập. Bài học tập này cần thiết chính vì không những vận dụng vô chương học tập lớp 9 mà còn phải xuất hiện tại trong những bài bác ganh đua trả cung cấp lên lớp 10. Chính nên là, ngày hôm nay HOCMAI tiếp tục reviews cho những em kỹ năng cần thiết cần thiết cầm và một số trong những dạng và cơ hội giải cụ thể bài bác luyện thông thường gặp gỡ về chủ thể này nhé!

1. Khái niệm và đặc thù của đàng nối tâm 

Đường nối tâm (đường trực tiếp trải qua tâm 2 đàng tròn) đó là trục đối xứng của hình được tạo ra bởi vì hai tuyến đường tròn trặn.

Bạn đang xem: vị trí tương đối của hai đường tròn

Chú ý:

 • Nếu cả hai tuyến đường tròn trặn xúc tiếp cùng nhau thì tiếp điểm tiếp tục phía trên đàng nối tâm.
 • Nếu cả hai tuyến đường tròn trặn hạn chế nhau thì đàng nối tâm được xem là đàng trung trực của chão cộng đồng. 

2. Các vị trí tương đối của hai đường tròn

Khi xét vị trí tương đối của hai đường tròn (O;R) và (O’, r) R>r; tất cả chúng ta nhìn thấy sở hữu tía địa điểm kha khá gồm:

Trường phù hợp 1: Hai đàng tròn trặn hạn chế nhau

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-1

Hai đàng tròn trặn sẽ là hạn chế nhau Khi sở hữu nhì điểm cộng đồng. Trong tình huống này:

 • Điểm A và điểm B là nhì phú điểm. 
 • Đoạn trực tiếp AB được gọi là chão cộng đồng. 
 • O’, O được gọi là đàng nối tâm. 
 • Đoạn trực tiếp OO’ được gọi là đoạn nối tâm. 

Nếu OA = R; O’A = r , Khi đó: |R – r| < OO’ < R + r 

Cũng theo đuổi đặc thù của đàng nối tâm phía trên, đàng nối tâm vô tình huống này là đàng trung trực của chão cộng đồng.

Trường phù hợp 2: Hai đàng tròn trặn xúc tiếp nhau

Hai đàng tròn trặn sẽ là xúc tiếp nhau Khi sở hữu một điểm cộng đồng. Vị trí kha khá này còn có 2 ngôi trường hợp:

 • Hai đàng tròn trặn (O;R) và (O’, r) | R>r. Tiếp xúc vô cùng nhau bên trên A.

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-2

Khi cơ A phía trên đàng nối tâm OO’=R – r.

 • Hai đàng tròn trặn (O;R) và (O’, r) | R>r. Tiếp xúc ngoài cùng nhau bên trên A.

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-3

Khi cơ tiếp điểm A phía trên đàng nối tâm và OO’ = R + r.

Trường phù hợp 3: Hai đàng tròn trặn ko phú với nhau

 • Hai đàng tròn trặn (O;R) và (O’, r) | R>r ở ngoài nhau.

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-4

Ta có: OO’ > R + r

 • Hai đàng tròn trặn (O;R) và (O’, r) R>r đựng nhau

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-5

Ta có: OO’ < R – r

 • Hai đàng tròn trặn (O;R) và (O’, r) R>r đồng tâm

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-6

Ta có: OO’ = 0

Từ những địa điểm kha khá của tất cả hai tuyến đường tròn trặn, tao sở hữu bảng sau:

Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn trặn là (O; R) và (O’,r). Trong số đó R>r Số điểm chung Hệ thức thân mật d và R,r
Hai đàng tròn trặn hạn chế nhau

2

R – r < d < R + r

Hai đàng tròn trặn tiếp xúc

1

– Tiếp xúc trong

d = R +r

– Tiếp xúc ngoài

D = R – (- r)

Hai đàng tròn trặn ko phú nhau
– Tại ngoài nhau

d > R + r

– Tại vô nhau

d < R – r

– Đồng tâm

d = 0

3. Tiếp tuyến cộng đồng của hai tuyến đường tròn

Định nghĩa: Tiếp tuyến cộng đồng của hai tuyến đường tròn trặn là đường thẳng liền mạch xúc tiếp với nằm trong cả hai tuyến đường tròn trặn cơ.

Ví dụ: Hai đàng tròn trặn (O) và (O’) hạn chế nhau bên trên nhì tiếp tuyến cộng đồng là đường thẳng liền mạch d1 và d2 (hình vẽ)

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-7

Xem thêm: x+2/x 3 0

II. Những dạng bài bác luyện về Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn

Dạng 1: Nhận đi ra vị trí tương đối của hai đường tròn. 

Để hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý dạng toán này, tất cả chúng ta cần thiết vận dụng những kỹ năng về vị trí tương đối của hai đường tròn đang được nêu phía trên.

Bài tập: Cho hai tuyến đường tròn: Đường tròn trặn tâm O, nửa đường kính R và đàng tròn trặn tâm O’ nửa đường kính r. Hoàn trở nên bảng sau:

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-8

Lời giải:

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-9

Dạng 2: Các việc sở hữu hai tuyến đường tròn trặn hạn chế nhau

Để hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý dạng toán này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng, vận dụng những tấp tểnh lý, đặc thù sau:

 • Tiếp điểm phía trên đàng nối tâm
 • Hệ thức d = R + r
 • Khi thực hiện tao hoàn toàn có thể vẽ thêm thắt tiếp tuyến cộng đồng của tất cả hai tuyến đường tròn trặn (nếu cần).

Bài 1: Cho hai tuyến đường tròn trặn là (O, 6 cm) và đàng tròn trặn (O’ ,5 cm) sở hữu đoạn nối tâm OO’ = 8 centimet. hiểu đàng tròn trặn (O) và (O’) hạn chế đoạn nối tâm OO’ thứu tự bên trên 2 điểm N và M. Tìm chừng lâu năm đoạn trực tiếp MN. 

Lời giải: 

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-10

Ta có: 

OM + MN =  ON => OM + MN  = 6 (cm). 

O’N + MN = O’M => O’N + MN = 5 (cm). 

Từ cơ suy ra: OM + MN + O’N + MN = 11 => OO’ + MN = 11 => MN = 3cm.

Bài 2: Cho hai tuyến đường tròn trặn là (O ; 4 cm) và (O’ ; 3 cm) sở hữu đàng nối tâm OO’ bằng  5 centimet. Hai đàng tròn trặn bên trên hạn chế nhau bên trên 2 điểm A và B. Tìm chừng lâu năm đoạn trực tiếp AB. 

Lời giải: 

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-11

Dạng 3: Các việc sở hữu hai tuyến đường xúc tiếp với nhau

Để hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý dạng toán này, bạn phải tiến hành theo đuổi cách thức sau: Tiến hành nối chão cộng đồng của hai tuyến đường tròn trặn, tiếp sau đó vận dụng đặc thù đàng tròn trặn nối tâm của hai tuyến đường tròn trặn.

Sử dụng hệ thức liên hệ: R – r < d < R + r

Bài 1: Cho hai tuyến đường tròn trặn là (O;R) và (Oʹ;Rʹ) xúc tiếp ngoài bên trên tiếp điểm A với (R > R ʹ). Đường nối tâm OOʹ hạn chế 2 đàng tròn trặn (O) và (Oʹ) thứu tự bên trên 2 điểm B và C. Dây DE của đàng tròn trặn tâm O vuông góc với chão BC bên trên trung điểm K của BC. 

1) Chứng minh hình BDCE là 1 trong những hình thoi; 

2) Cho điểm I là phú điểm của đoạn trực tiếp EC và đàng tròn trặn (Oʹ). Chứng minh 3 điểm D,A và I trực tiếp hàng; 

3) Chứng minh đoạn trực tiếp KI là tiếp tuyến của đàng tròn trặn tâm Oʹ. 

Lời giải:

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-12

Bài 2: Cho hai tuyến đường tròn trặn tâm O và tâm Oʹ xúc tiếp ngoài bên trên tiếp điểm A. Qua tiếp điểm A kẻ một đàng cát tuyến hạn chế (O) bên trên điểm C, hạn chế đàng tròn trặn (Oʹ) bên trên điểm D. 

1) Chứng minh rằng OC // OʹD; 

2) Kẻ tiếp tuyến cộng đồng ngoài đoạn trực tiếp MN, gọi nhì điểm Phường và Q thứu tự là những điểm đối xứng với điểm M và điểm N qua loa OOʹ. Chứng minh rằng MNQP là 1 trong những hình thang cân nặng và MN + PQ = MP + NQ;   

3) Tìm góc MAN? Gọi K là phú điểm của đoạn trực tiếp AM với đàng tròn trặn tâm Oʹ. Chứng minh rằng  tía điểm N,Oʹ và K nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

Lời giải:

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-13

Dạng 4: Các việc tính chừng lâu năm, diện tích

Để hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý dạng toán này, tất cả chúng ta cần dùng, vận dụng những tấp tểnh lý, đặc thù sau:

 • Tính hóa học đàng nối tâm 
 • Tính hóa học tiếp tuyến
 • Định lý Pytago

Bài tập: Cho hai tuyến đường tròn trặn là (O; 6cm) và (O’; 2cm), hạn chế nhau bên trên nhì tiếp điểm A và B sao cho tới OA là tiếp tuyến của (O’). Tìm chừng lâu năm chão AB.

Lời giải:

vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron-14

Xem thêm: tiếng việt lớp 2 kết nối tri thức

Bài viết lách tìm hiểu thêm thêm:

 • Sự xác lập đàng tròn trặn. Tính hóa học đối xứng của đàng tròn
 • Dấu hiệu phân biệt tiếp tuyến của đàng tròn
 • Tính hóa học của nhì tiếp tuyến hạn chế nhau

Bài viết lách ngày hôm nay đang được cung ứng cho những em học viên kỹ năng về Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn cũng tựa như những dạng bài bác luyện thông thường gặp gỡ và chỉ dẫn giải cụ thể. HOCMAI mong chờ rằng phía trên được xem là những vấn đề, tư liệu hữu ích làm cho những em ôn luyện hiệu suất cao. Nếu mong muốn lần thêm thắt những kỹ năng, vấn đề toán lớp 9 hoặc ngẫu nhiên môn học tập này, hãy truy vấn vào  sachxua.edu.vn nhé!.