unit 4 lớp 11 caring for those in need

Bình chọn:

4.2 bên trên 164 phiếu

Bạn đang xem: unit 4 lớp 11 caring for those in need

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 11 mớiTổng phù hợp kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 11 mới mẻ unit 4 Xem điều giải

Luyện tập luyện kể từ vựng

Tổng phù hợp kể từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Xem điều giải

Ngữ pháp - Thì quá khứ đơn - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng phải chăng thuyết cụ thể và rất đầy đủ về khái niệm, cấu hình, cách sử dụng và ví dụ minh họa của thì Quá khứ đơn Xem cụ thể

Quảng cáo

decumar

Ngữ pháp - Thì lúc này hoàn thiện - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng phải chăng thuyeret đày ải đầy đủ và cụ thể về khái niệm, cấu hình, cách sử dụng và ví dụ minh họa của thì Hiện bên trên trả thành Xem điều giải

Getting started Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Xem thêm: sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế

2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct box.

Xem điều giải

Language Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới mẻ 2. Listen and repeat the following sentences. Pay attention vĩ đại the vowels in bold. Xem điều giải Communication and culture Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mớiListen vĩ đại an introduction vĩ đại a charitable organisation. Complete the table. Xem điều giải

Looking Back Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and khuông. Write one word in each blank.

Xem điều giải

Project - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it vĩ đại the class. Xem điều giải