two students are talking about the school curriculum

Câu hỏi:

18/06/2019 42,957

Two students are talking about the school curriculum.

Bạn đang xem: two students are talking about the school curriculum

- Ted: “Swimming should be made part of the school curriculum.”

- Kate: “________. It is an essential life skill.”

B. I can’t agree with you more.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án B.

- Ted: “Bơi lội nên được sản xuất 1 phần của lịch trình học tập ở ngôi trường.

- Kate: “Tôi đồng ý với các bạn. Nó là 1 trong kĩ năng sinh sống thực tế.”

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

After a momentary _________ of concentration, Simon managed vĩ đại regain his focus and completed the test.

A. lapse

B. fault

C. failure

D. error

Câu 2:

The _________ prices of property in big cities may deter people on low incomes from owning a house there.

A. forbidding

B. competitive

C. prohibitive

D. inflatable

Câu 3:

Many parents tend vĩ đại make their children study hard in the belief that good education will enable them vĩ đại _________ in the future. 

A. turn up

Xem thêm: giải chuyên đề toán 10 kết nối tri thức

B. get on

C. get out

D. turn away

Câu 4:

We arranged vĩ đại meet at the station, but she didn’t _______.

A. get through

B. turn up

C. walk out

D. wait on

Câu 5:

Our professor _______ said we should turn in the assignment on Friday.

A. specific

B. specifically

C. specifying

D. specifyingly

Câu 6:

They were among the first companies vĩ đại exploit the ______ of the Internet.

A. potential

B. prospect

C. possibility

D. ability

Xem thêm: cho hơi nước đi qua than nóng đỏ