từ vựng unit 1 lớp 12

Ở Unit 1: Life Stories nhập công tác Tiếng Anh lớp 12 (bộ sách Thí điểm) khai quật chủ thể về những anh hùng phổ biến và sự góp phần của mình mang lại xã hội. Dưới đó là list những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh Unit 1 nhưng mà sỹ tử cần thiết để ý, kèm theo một trong những kể từ vựng bổ sung cập nhật gom học viên nâng lên vốn liếng kể từ.

Key takeaways

Bạn đang xem: từ vựng unit 1 lớp 12

 • Từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 12 - Unit 1: Các danh kể từ, động kể từ, tính kể từ về chủ thể Life stories (câu chuyện cuộc đời): Waver, Admire, Have a great impact on, Innovation, Devote,….

 • Từ vựng không ngừng mở rộng về chủ thể Life stories (câu chuyện cuộc đời): Reminiscence, Chronicle, Recollection, Legacy, Milestone,...

 • Bài tập luyện vận dụng: Gồm 3 dạng bài bác tập luyện không giống nhau và từng bài bác đem cụ thể đáp án, nghĩa giờ đồng hồ Việt và lời nói phân tích và lý giải.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 1: A long and healthy life

Phần kể từ vựng nhập sách

1. Waver /ˈweɪvər/ (verb): Do dự, phân vân

She couldn't decide whether đồ sộ accept the job offer or not, ví she continued đồ sộ waver.

(Cô ấy ko thể đưa ra quyết định liệu đem gật đầu đồng ý đề xuất việc làm hay là không, nên cô ấy nối tiếp bởi dự.)

 • Wave (noun): Sóng

 • Waveringly (adverb): Một cơ hội bởi dự, phân vân

2. Admire sb /ədˈmaɪər/ (verb): Ngưỡng mộ ai đó

I admire her dedication and hard work in pursuing her dreams.

(Tôi ngưỡng mộ sự góp sức và sự thao tác siêng năng của cô ấy ấy trong những việc theo dõi xua đuổi niềm mơ ước của tôi.)

 • Admiration (noun): Sự ngưỡng mộ

 • Admiringly (adverb): Một cơ hội ngưỡng mộ

3. Have a great impact on: /hæv ə greɪt ˈɪmpækt ɒn/ (phrase): Có hiệu quả rộng lớn đến

Her leadership had a great impact on the success of the project.

(Lãnh đạo của cô ấy ấy đem hiệu quả rộng lớn đến việc thành công xuất sắc của dự án công trình.)

 • Impactful (adjective): Có hiệu quả lớn

 • Impact (noun): Tác động

4. Stimulate: /ˈstɪmjʊleɪt/ (verb): Kích thích

The caffeine in coffee can stimulate alertness and keep you awake.

(Caffeine nhập coffe hoàn toàn có thể kích ứng sự tươi tắn và lưu giữ chúng ta tỉnh.)

 • Stimulant (noun): Chất kích thích

 • Stimulation (noun): Sự kích thích

5. Innovation: /ˌɪnəˈveɪʃən/ (noun): Đổi mới

Continuous innovation is essential for a company đồ sộ stay competitive in the market.

(Sự thay đổi liên tiếp là vấn đề cần thiết nhằm một doanh nghiệp lớn hoàn toàn có thể tuyên chiến và cạnh tranh nhập thị ngôi trường.)

 • Innovative (adjective): Sáng tạo nên, thay đổi mới

 • Innovator (noun): Người sáng sủa tạo

6. Inspire: /ɪnˈspaɪər/ (verb): Truyền cảm hứng

Her story of perseverance and success inspired many young entrepreneurs.

(Câu chuyện về việc kiên trì và thành công xuất sắc của cô ấy ấy vẫn truyền hứng thú mang lại nhiều người kinh doanh trẻ em.)

 • Inspiration (noun): Sự truyền cảm hứng

 • Inspirational (adjective): Có tính cảm hứng

7. Talented: /ˈtæləntɪd/ (adjective): Tài năng

She is a talented musician who can play multiple instruments with ease.

(Cô ấy là 1 nghệ sỹ tài năng hoàn toàn có thể nghịch tặc nhiều nhạc cụ một cơ hội đơn giản và dễ dàng.)

 • Talent (noun): Tài năng

 • Talentedly (adverb): Một cơ hội tài năng

8. Influential: /ˌɪnfluˈɛnʃəl/ (adjective): Có hình họa hưởng

His influential speeches have inspired positive change in society.

(Những bài bác tuyên bố đem tác động của anh ấy ấy vẫn truyền hứng thú cho việc thay cho thay đổi tích đặc biệt nhập xã hội.)

 • Influence (noun): Hình ảnh hưởng

 • Influencer (noun): Người đem hình họa hưởng

9. Determined: /dɪˈtɜːrmɪnd/ (adjective): Quyết tâm

Despite facing many obstacles, she remained determined đồ sộ achieve her goals.

(Mặc cho dù nên đương đầu với tương đối nhiều trở ngại, cô ấy vẫn quyết tâm nhằm đạt được tiềm năng của tôi.)

 • Determine (verb): Xác ấn định, quyết định

 • Determination (noun): Sự quyết tâm

10. Gifted: /ˈɡɪftɪd/ (adjective): Tài năng

The school provides special programs for gifted students who excel in various subjects.

(Trường học tập hỗ trợ những công tác đặc trưng mang lại những học viên tài năng tài tình trong vô số nhiều môn học tập.)

 • Gift (noun): Món quà

 • Giftedness (noun): Trạng thái chiếm hữu thật nhiều kĩ năng, tài năng

11. Take advantage of st /teɪk ədˈvæntɪdʒ ʌv/ (phrase): Tận dụng điều gì đó

It's essential đồ sộ take advantage of your skills and opportunities đồ sộ succeed in life.

(Việc tận dụng tối đa kĩ năng và thời cơ của chúng ta là cần thiết nhằm thành công xuất sắc nhập cuộc sống thường ngày.)

 • Advantageous (adjective): Có lợi, thuận lợi

 • Disadvantage (noun): Bất lợi

12. Devote /dɪˈvoʊt/ (verb): Hiến dưng, dành riêng không còn tâm huyết

She decided đồ sộ devote her time and energy đồ sộ helping those in need.

(Cô ấy đưa ra quyết định dành riêng thời hạn và tích điện của tôi sẽ giúp nâng những người dân cần thiết.)

 • Devotion (noun): Sự hiến dưng, lòng tận hiến

 • Devotedly (adverb): Một cơ hội tận tâm

13. Career /kəˈrɪr/ (noun): Sự nghiệp

Building a successful career often requires dedication and continuous learning.

(Xây dựng một sự nghiệp thành công xuất sắc thông thường yên cầu sự tận tụy và giao lưu và học hỏi liên tiếp.)

 • Careerist (noun): Người theo dõi xua đuổi sự nghiệp

 • Career-oriented (adjective): Có phía nghiệp vụ

14. Starve for /stɑrv fɔr/ (phrase): Khao khát, thèm muốn

He has always starved for knowledge and never stopped learning.

(Anh ấy luôn luôn khát vọng kỹ năng và ko khi nào ngừng giao lưu và học hỏi.)

 • Starvation (noun): Sự đói đói

 • Starving (adjective): Đói khát

15. Vow đồ sộ V /vaʊ tuː/ (phrase): Tuyên thệ thực hiện điều gì đó

They vowed đồ sộ protect the environment and reduce their carbon footprint.

(Họ vẫn tuyên thệ bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên và tách lượng khí thải carbon của mình.)

 • Vow (noun): Lời tuyên thệ

 • Vow (verb): Tuyên thệ

16. The needy /ðə ˈniːdi/ (noun): Người nghèo đói, người dân có nhu cầu

The charity organization provides assistance đồ sộ the needy in the community.

(Tổ chức kể từ thiện hỗ trợ sự trợ giúp cho những người nghèo đói nhập xã hội.)

 • Need (noun): Nhu cầu

 • Needy (adjective): Nghèo, cần thiết sự gom đỡ

17. Reveal /rɪˈviːl/ (verb): Tiết lộ, thực hiện sáng sủa tỏ

The detective was able đồ sộ reveal the truth behind the mysterious disappearance.

(Thám tử vẫn hoàn toàn có thể bật mý thực sự phía sau sự mất tích bí mật.)

 • Revelation (noun): Sự bật mý, sự sáng sủa tỏ

 • Revealing (adjective): Tiết lộ, thực hiện sáng sủa tỏ

18. Anonymous /əˈnɒnɪməs/ (adjective): Ẩn danh, ko nêu tên

The generous donor wished đồ sộ remain anonymous and not be publicly recognized.

(Người hiến tặng phóng khoáng mong muốn lưu giữ ẩn danh và không thích được thừa nhận trước công bọn chúng.)

 • Anonymity (noun): Sự ẩn danh

 • Anonymously (adverb): Một cơ hội ẩn danh

19. Diagnose /ˈdaɪəɡnoʊz/ (verb): Chẩn đoán

The doctor will diagnose your condition and recommend a suitable treatment.

(Bác sĩ tiếp tục chẩn đoán hiện tượng của chúng ta và khuyến nghị cách thức chữa trị tương thích.)

 • Diagnosis (noun): Sự chẩn đoán

 • Diagnostic (adjective): Liên quan lại cho tới chẩn đoán

20. Charitable work /ˈʃærɪtəbl wɜrk/ (noun phrase): Công việc kể từ thiện

Many volunteers engage in charitable work đồ sộ tư vấn underprivileged communities.

(Nhiều tự nguyện viên nhập cuộc nhập việc làm kể từ thiện nhằm tương hỗ xã hội đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại.)

 • Charity (noun): Từ thiện, kể từ thiện học

 • Charitable (adjective): Có tính kể từ thiện

21. Pass away /pæs əˈweɪ/ (verb phrase): Qua đời

My grandfather passed away peacefully in his sleep.

(Ông nội của tôi vẫn chết thật một cơ hội thanh thản nhập giấc mộng của tôi.)

 • Passing (noun): Sự chuyền

 • Pass (verb): Qua, lên đường qua

22. To be awarded /tu ˈbi əˈwɔrdɪd/ (verb phrase): Được trao giải

She was awarded the Nobel Prize for her contributions đồ sộ science.

(Cô ấy đang được trao giải Nobel vì như thế những góp phần của tôi nhập nghành nghề dịch vụ khoa học tập.)

 • Award (noun): Giải thưởng

 • Award-winning (adjective): Đoạt giải

23. Amputate /ˈæmpjʊˌteɪt/ (verb): Cắt cụt, tách bỏ

Sentence: The surgeon had đồ sộ amputate the injured soldier's leg đồ sộ save his life.

(Bác sĩ phẫu thuật nên tách cụt chân của quân sĩ bị thương nhằm cứu vãn mạng anh ấy.)

 • Amputation (noun): Sự tách bỏ

 • Amputee (noun): Người bị tách bỏ

24. Dedication /ˌdɛdɪˈkeɪʃən/ (noun): Sự tận tụy, sự cống hiến

Her dedication đồ sộ her job earned her the respect of her colleagues.

(Sự tận tụy của cô ấy ấy so với việc làm vẫn mang đến sự tôn trọng kể từ người cùng cơ quan.)

 • Dedicate (verb): Cống hiến

 • Dedicated (adjective): Tận tụy, cống hiến

25. Nominate /ˈnɑmɪˌneɪt/ (verb): Đề cử

The committee decided đồ sộ nominate her as the next chairperson of the organization.

(Ủy ban đưa ra quyết định đề cử cô ấy thực hiện quản trị tổ chức triển khai.)

 • Nomination (noun): Sự đề cử

 • Nominator (noun): Người đề cử

26. Initiate /ɪˈnɪʃiˌeɪt/ (verb): Khởi đầu, bắt đầu

She wanted đồ sộ initiate a new project that would benefit the local community.

(Cô ấy mong muốn khởi điểm một dự án công trình mới mẻ đảm bảo chất lượng mang lại xã hội khu vực.)

 • Initiation (noun): Sự khởi đầu

 • Initiator (noun): Người khởi xướng

27. Suffer /ˈsʌfər/ (verb): Chịu đựng, gánh chịu

Many people suffer from allergies during the pollen season.

(Nhiều người nên Chịu đựng đựng không phù hợp trong dịp phấn hoa.)

 • Suffering (noun): Sự nhức khổ

 • Sufferer (noun): Người Chịu đựng đựng

28. Hardship /ˈhɑrdʃɪp/ (noun): Khó khăn, gian lận khổ

Despite the hardships they faced, the family remained resilient and hopeful.

(Mặc cho dù chúng ta nên đương đầu với những trở ngại, mái ấm gia đình vẫn giữ lại sự kiên trì và hy vọng.)

 • Hard (adjective): Khó khăn, gian lận khổ

29. Perseverance /ˌpɜrsəˈvɪrəns/ (noun): Sự kiên trì, sự bền bỉ

Her perseverance in the face of adversity led đồ sộ her eventual success.

(Sự kiên trì của cô ấy ấy trước trở ngại vẫn dẫn đến việc thành công xuất sắc ở đầu cuối.)

 • Persevere (verb): Kiên trì, bền bỉ

 • Persevering (adjective): Kiên trì, bền bỉ

30. Distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ (adjective): Nổi nhảy, xuất sắc

The professor was a distinguished scholar in the field of literature.

(Giáo sư là 1 học tập fake nổi trội nhập nghành nghề dịch vụ văn học tập.)

 • Distinguish (verb): Phân biệt, thực hiện nổi bật

 • Distinguishedly (adverb): Một cơ hội xuất sắc

31. Reputation /ˌrɛpjəˈteɪʃən/ (noun): Danh tiếng

Her reputation as a talented artist has spread worldwide.

(Danh giờ đồng hồ của cô ấy ấy như 1 nghệ sỹ tài năng vẫn lan rộng ra bên trên toàn toàn cầu.)

 • Repute (noun): Danh tiếng

 • Disrepute (noun): Sự thất lạc danh tiếng

32. Make judgments /meɪk ˈʤʌdʒmənts/ (phrase): Đánh giá

It's important not đồ sộ make judgments about people based solely on their appearance.

(Quan trọng là tránh việc Đánh Giá người dựa vào nước ngoài hình của mình.)

 • Judgmental (adjective): Có thái phỏng tiến công giá

 • Non-judgmental (adjective): Không tiến công giá

33. Make criticisms /meɪk ˈkrɪtɪsɪzəmz/ (phrase): Khiển trách cứ, chỉ trích

Constructive feedback is better phàn nàn simply making criticisms without offering solutions.

(Phản hồi kiến tạo đảm bảo chất lượng rộng lớn là chỉ giản dị là khiển trách cứ nhưng mà ko thể hiện biện pháp.)

 • Criticize (verb): Khiển trách cứ, chỉ trích

 • Critique (noun): Bài phê bình

34. Merit /ˈmɛrɪt/ (noun): Giá trị, xứng đáng

The promotion was based on merit and performance rather phàn nàn favoritism.

(Sự thăng tiến bộ dựa vào độ quý hiếm và hiệu suất chứ không cần nhờ vào sự ưu tiên.)

 • Meritorious (adjective): Xứng xứng đáng, xứng đáng ca tụng ngợi

 • Demerit (noun): Sự sai lầm đáng tiếc, điểm trừ

35. Bring sb up /brɪŋ ˈsʌmˌbʌp/ (phrase): Nuôi dạy dỗ, dạy dỗ ai đó

Her parents worked hard đồ sộ bring her up with strong values and a good education.

(Bố u cô ấy vẫn thao tác siêng năng nhằm nuôi dạy dỗ cô ấy với những độ quý hiếm mạnh mẽ và uy lực và một sự dạy dỗ đảm bảo chất lượng.)

 • Upbringing (noun): Sự nuôi dạy dỗ, giáo dục

 • Bring down (phrasal verb): Khiến ai cơ thất bại, thất lạc uy tín

36. Ambition /æmˈbɪʃən/ (noun): Sự tham lam vọng

His ambition đồ sộ become a successful entrepreneur drove him đồ sộ work tirelessly.

(Sự tham lam vọng của anh ấy ấy nhằm trở nên một người kinh doanh thành công xuất sắc vẫn xúc tiến anh ấy thao tác ko mệt rũ rời.)

 • Ambitious (adjective): Tham vọng

 • Ambitiously (adverb): Một cơ hội tham lam vọng

37. Achievement /əˈʧivmənt/ (noun): Thành tựu

Winning the championship was a significant achievement for the team.

(Việc giành chức vô địch là 1 trở thành tựu cần thiết so với team.)

 • Achieve (verb): Đạt được, trở thành tựu

 • Overachievement (noun): Sự đạt được rộng lớn nút hòng đợi

38. To be known for /tu bi noʊn fɔr/ (phrase): Nổi giờ đồng hồ về điều gì

She is known for her generosity and philanthropic efforts in the community.

(Cô ấy phổ biến về lòng phóng khoáng và những nỗ lực kể từ thiện nhập xã hội.)

 • Known (adjective): Được biết thêm đến

 • Unknowingly (adverb): Một cơ hội ko biết

39. Prosperous family /ˈprɒs.pərəs ˈfæm.əl.i/ (noun phrase): tổ ấm thịnh vượng

They come from a prosperous family with a long history of success in business.

(Họ tới từ một mái ấm gia đình phát đạt đem lịch sử hào hùng lâu năm nhập sale.)

 • Prosperity (noun): Sự thịnh vượng

 • Prosperous (adjective): Thịnh vượng

40. Spark one’s imagination /spɑrk wʌnz ɪˌmædʒɪˈneɪʃən/ (phrase): Kích quí trí tưởng tượng của người nào đó

The beautiful artwork in the museum can spark anyone's imagination.

(Bức tranh giành rất đẹp nhập kho lưu trữ bảo tàng hoàn toàn có thể kích ứng trí tưởng tượng của ngẫu nhiên ai.)

Phần kể từ vựng há rộng

1. Biography /baɪˈɒɡrəfi/ (noun): Tiểu sử

The biography of the famous author provided insights into his life and inspirations.

(Cuốn tiểu truyện về người sáng tác phổ biến hỗ trợ ánh nhìn thâm thúy về cuộc sống và mối cung cấp hứng thú của ông.)

 • Biographical (adjective): Liên quan lại cho tới tè sử

Biographer (noun): Người viết lách tè sử

2. Autobiography /ɔːtəbaɪˈɒɡrəfi/ (noun): Tự truyện

Her autobiography detailed the challenges and triumphs of her life journey.

(Cuốn tự động truyện của cô ấy ấy mô tả cụ thể những thử thách và thành công xuất sắc nhập cuộc hành trình dài cuộc sống của cô ấy.)

3. Memoir /ˈmemwɑr/ (noun): Hồi ký

The memoir of the war veteran offered a firsthand tài khoản of the battlefield.

(Cuốn hồi ký của cựu binh cuộc chiến tranh hỗ trợ một phiên bản report thẳng về mặt trận.)

 • Memoirist (noun): Người viết lách hồi ký

 • Memoiristic (adjective): Liên quan lại cho tới hồi ký

4. Narrative /ˈnærətɪv/ (noun): Câu chuyện

The narrative of his life was filled with unexpected twists and turns.

(Câu chuyện về cuộc sống của anh ấy ấy tràn ngập những sự thay cho thay đổi và bất thần ko ngờ.)

 • Narration (noun): Sự kể chuyện

 • Narrate (verb): Kể chuyện

5. Achievements /əˈʧivmənts/ (noun): Thành tựu

His achievements in the field of science earned him international recognition.

(Những trở thành tựu của anh ấy ấy nhập nghành nghề dịch vụ khoa học tập vẫn mang đến mang lại anh ấy sự thừa nhận quốc tế.)

 • Achieve (verb): Đạt được, trở thành tựu

 • Achievable (adjective): cũng có thể đạt được, khả thi

6. Anecdote /ˈænɪkdoʊt/ (noun): Chuyện lặt vặt, mẩu chuyện ngắn

She shared an amusing anecdote from her childhood during the family gathering.

(Cô ấy share một mẩu chuyện lặt vặt vui nhộn kể từ thời thơ ấu của tôi nhập buổi tụ tập luyện mái ấm gia đình.)

 • Anecdotally (adverb): Một cơ hội dựa vào chuyện vặt

 • Anecdotist (noun): Người kể chuyện vặt

7. Reminiscence /ˌrɛməˈnɪsəns/ (noun): Sự hồi tưởng

The old man's reminiscences of his youth were filled with nostalgia.

(Sự hồi ức về tuổi tác trẻ em của những người nam nhi già cả tràn trề khá ức.)

 • Reminiscent (adjective): Gợi lưu giữ, hồi tưởng

 • Reminisce (verb): Hồi tưởng

8. Chronicle /ˈkrɒnɪkl/ (noun): Sử sách, biên niên sử

The chronicle of the ancient civilization provided valuable insights into their culture.

(Sử sách về nền văn hóa truyền thống thượng cổ hỗ trợ ánh nhìn quý giá về văn hóa truyền thống của mình.)

 • Chronicler (noun): Người biên niên sử

 • Chronological (adjective): Theo trật tự thời gian

9. Recollection /ˌrɛkəˈlɛkʃən/ (noun): Sự lưu giữ lại, hồi tưởng

Her recollection of the accident was vivid, and she could remember every detail.

(Sự hồi ức về tai nạn thương tâm của cô ấy ấy đặc biệt chân thật, và cô ấy hoàn toàn có thể lưu giữ từng cụ thể.)

 • Recollect (verb): Nhớ lại, hồi tưởng

 • Unrecalled (adjective): Không thể lưu giữ lại

10. Childhood /ˈʧaɪldˌhʊd/ (noun): Tuổi thơ

Her childhood memories were filled with laughter and innocence.

(Ký ức về tuổi tác thơ của cô ấy ấy lênh láng giờ đồng hồ cười cợt và nhập sáng sủa.)

 • Childish (adjective): Trẻ con cái, ngây thơ

 • Childlike (adjective): Giống trẻ em con cái, nhập sáng

11. Journey /ˈʤɜrnɪ/ (noun): Hành trình

His journey from a small town đồ sộ a big thành phố was a tale of determination and ambition.

(Hành trình của anh ấy ấy từ 1 thị xã nhỏ cho tới một TP. Hồ Chí Minh rộng lớn là 1 mẩu chuyện về việc quyết tâm và tham lam vọng.)

 • Journeyer (noun): Người lên đường hành trình

 • Journeyman (noun): Người công nhân thường xuyên nghiệp

12. Adventure /ədˈvɛnʧər/ (noun): Cuộc phiêu lưu

Their adventurous spirit led them đồ sộ explore remote and exciting places.

(Tinh thần phiêu lưu của mình vẫn dẫn chúng ta tìm hiểu những điểm xa xôi xôi và thú vị.)

 • Adventurous (adjective): Thích phiêu lưu

 • Adventurously (adverb): Một cơ hội phiêu lưu

13. Legacy /ˈlɛɡəsi/ (noun): Di sản, gia tài tiếp thừa

The philanthropist's legacy of charitable work continued đồ sộ benefit society.

(Di sản ở trong nhà kể từ thiện trong những việc kể từ thiện nối tiếp đưa đến quyền lợi mang lại xã hội.)

 • Legate (noun): Người được tiếp thừa

 • Legatee (noun): Người thụ quá di sản

14. Experience /ɪkˈspɪriəns/ (noun): Kinh nghiệm

Her experience as a nurse taught her compassion and empathy.

(Kinh nghiệm của cô ấy ấy nhập tầm quan trọng nó tá đã hỗ trợ cô ấy hiểu rõ sâu xa và đồng cảm.)

 • Experienced (adjective): Có kinh nghiệm

 • Inexperienced (adjective): Không đem kinh nghiệm

15. Milestone /ˈmaɪlˌstoʊn/ (noun): Cột mốc quan lại trọng

Graduating from college was a significant milestone in her life.

(Tốt nghiệp ĐH là 1 cột mốc cần thiết nhập cuộc sống của cô ấy.)

 • Milestone (adjective): Liên quan lại cho tới cột mốc

16. Turning point /ˈtɜrnɪŋ pɔɪnt/ (noun): Điểm bùng phân phát, điểm quyết định

Meeting her mentor was a turning point in her career, leading đồ sộ new opportunities.

(Việc gặp mặt người chỉ dẫn của cô ấy là 1 điểm đưa ra quyết định nhập sự nghiệp của cô ấy, dẫn theo thời cơ mới mẻ.)

 • Turn (verb): Quay, thay cho thay đổi hướng

 • Turnaround (noun): Sự thay cho thay đổi đột ngột

17. Reflection /rɪˈflɛkʃən/ (noun): Sự suy tư, sự phản chiếu

The retreat in the mountains provided a peaceful environment for self-reflection.

(Cuộc tháo lui nhập núi hỗ trợ môi trường thiên nhiên yên tĩnh bình nhằm tự động suy tư.)

 • Reflective (adjective): Có tính tạo nên, suy tư

 • Reflex (noun): Phản xạ

18. Personal history /ˈpɜrsənl ˈhɪstəri/ (noun phrase): Sử sách cá nhân

Learning about one's personal history can help with self-discovery.

(Tìm hiểu về sử sách cá thể hoàn toàn có thể gom trong những việc tự động tìm hiểu.)

 • Historical (adjective): Liên quan lại cho tới lịch sử

 • Historian (noun): Nhà sử học

19. Life events /laɪf ɪˈvɛnts/ (noun phrase): Các sự khiếu nại nhập cuộc đời

Celebrating life events such as weddings and graduations brings joy đồ sộ families.

(Chào mừng những sự khiếu nại nhập cuộc sống như đám hỏi và đảm bảo chất lượng nghiệp đưa đến nụ cười mang lại mái ấm gia đình.)

 • Eventful (adjective): Có nhiều sự kiện

 • Eventuality (noun): Tình huống, vấn đề ko hòng đợi

20. Struggles /ˈstrʌɡəlz/ (noun): Cuộc đại chiến, khó khăn khăn

The struggles she faced in her early career only made her stronger and more determined.

(Những trận chiến đấu nhưng mà cô ấy nên đương đầu ở đầu sự nghiệp chỉ thực hiện mang lại cô ấy mạnh mẽ và uy lực và quyết tâm rộng lớn.)

 • Struggle (verb): Chiến đấu, đối mặt

 • Struggling (adjective): Đang bắt gặp khó khăn khăn

Luyện tập

Bài 1: Nối kể từ với nghĩa tương thích.

Từ vựng

Ý nghĩa

1. Recollection

a. Danh tiếng

2. Ambition

b. Khó khăn, gian lận khổ

3. Reputation

c. Sự tham lam vọng

4. Hardship

d. Sự lưu giữ lại, hồi tưởng

5. Dedication

e. Sự tận tụy, sự cống hiến

Bài 2: Điền kể từ nhập dù trống

recollect

vow

advantage

influential

impact

inspire

legacy

diagnose

wavered

devote

passed

needy

1. Despite the challenges she faced, her determination never ………………, and she achieved her goals.

2. His groundbreaking research in medicine had a great ……………… on improving healthcare worldwide.

3. Her story of overcoming adversity continues đồ sộ ……………… people đồ sộ pursue their dreams.

4. As a respected professor, she was highly ……………… in shaping the minds of her students.

5. He decided đồ sộ take ……………… of the opportunity đồ sộ study abroad and expand his horizons.

6. She decided đồ sộ ……………… her life đồ sộ helping underprivileged children access quality education.

7. They made a solemn ……………… đồ sộ tư vấn each other through thick and thin in their marriage.

8. The charity organization provides food and shelter đồ sộ the ……………… in the community.

9. The doctor was able đồ sộ ……………… the patient's condition and prescribe the appropriate treatment.

10. Despite his illness, he continued đồ sộ smile until he peacefully ……………… away surrounded by loved ones.

Bài 3: Đặt câu với những kể từ sau đây

 1. To be awarded

 2. Dedication

 3. Nominate

 4. Initiate

 5. Perseverance

 6. Reputation

 7. Make judgments

 8. Ambition

 9. Spark one’s imagination

 10. Legacy

Đáp án

Bài 1: Nối kể từ với nghĩa tương thích.

1 - d

2 - c

3 - a

4 - b

5 - e

Bài 2: Điền kể từ nhập dù trống

recollect

vow

advantage

influential

impact

inspire

legacy

diagnose

wavered

devote

passed

needy

1. Despite the challenges she faced, her determination never ………………, and she achieved her goals.

 • Đáp án: wavered

 • Giải thích: “waver” (verb) Tức là ko lung lắc, ko lắc động. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Bất chấp những trở ngại (the challenges) cô ấy nên đương đầu (faced), sự quyết tâm (determination) của cô ấy ấy ko khi nào xê dịch, và cô ấy vẫn đạt được những tiềm năng (achieved her goals) của tôi.

2. His groundbreaking research in medicine had a great ……………… on improving healthcare worldwide.

 • Đáp án: impact

 • Giải thích: “impact” (noun) Tức là mức độ tác động, nằm trong cụm “have a great impact on somebody/ something” (có mức độ tác động rộng lớn cho tới ai/ loại gì). Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Sự phân tích đột đập (groundbreaking research) nhập nghành nghề dịch vụ nó học tập (medicine) của anh ấy ấy vẫn đem hiệu quả rộng lớn so với việc nâng cao che chở sức mạnh (healthcare) bên trên toàn thế giới.

3. Her story of overcoming adversity continues đồ sộ ……………… people đồ sộ pursue their dreams.

 • Đáp án: inspire

 • Giải thích: “inspire” (verb) Tức là truyền hứng thú. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Câu chuyện về sự việc vượt lên trở ngại (overcoming adversity) của cô ấy ấy vẫn nối tiếp truyền hứng thú mang lại người xem theo dõi xua đuổi (pursue) ước mơ của mình.

4. As a respected professor, she was highly ……………… in shaping the minds of her students.

 • Đáp án: influential

 • Giải thích: “Influential” (adjective) Tức là đem tác động. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Là một GS được tôn trọng (respected professor), cô ấy vẫn đem sự tác động rộng lớn trong những việc tạo hình suy nghĩ (shaping the minds) của những học viên của tôi.

5. He decided đồ sộ take ……………… of the opportunity đồ sộ study abroad and expand his horizons.

 • Đáp án: advantage

 • Giải thích: “advantage” (noun) Tức là quyền lợi tuy vậy lúc đặt nhập cụm “Take advantage of something”, cụm này đem tức thị tận dụng tối đa đồ vật gi. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Anh ấy đưa ra quyết định tận dụng tối đa thời cơ (opportunity) nhằm du học tập (study abroad) và không ngừng mở rộng kỹ năng của tôi (expand his horizons)

6. She decided đồ sộ ……………… her life đồ sộ helping underprivileged children access quality education.

 • Đáp án: devote

 • Giải thích: “devote”(verb) Tức là góp sức . Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Cô ấy đưa ra quyết định hiến dưng cả cuộc sống bản thân sẽ giúp nâng trẻ nhỏ đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại (underprivileged children) tiếp cận (access) dạy dỗ unique (quality education).

7. They made a solemn ……………… đồ sộ tư vấn each other through thick and thin in their marriage.

 • Đáp án: vow

 • Giải thích: “vow”(verb) Tức là lời nói thề bồi. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Họ vẫn trọng thể thề bồi (solemn vow) tiếp tục tương hỗ cho nhau vượt lên trở ngại (thick and thin) nhập cuộc hôn nhân gia đình của tôi.

8. The charity organization provides food and shelter đồ sộ the ……………… in the community.

 • Đáp án: needy

 • Giải thích: “needy”(noun) Tức là những người dân cần thiết trợ giúp. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Tổ chức kể từ thiện (charity organization) hỗ trợ đồ ăn và điểm ở (shelter) cho những người nghèo đói nhập xã hội.

9. The doctor was able đồ sộ ……………… the patient's condition and prescribe the appropriate treatment.

 • Đáp án: diagnose

 • Giải thích: “diagnose” (verb) Tức là chẩn đoán. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Bác sĩ vẫn hoàn toàn có thể chẩn đoán bệnh tình của người bệnh (patient's condition) và bốc thuốc (prescribe) chữa trị tương thích.

10. Despite his illness, he continued đồ sộ smile until he peacefully ……………… away surrounded by loved ones.

 • Đáp án: passed

 • Giải thích: “pass away” Tức là chết thật. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Mặc cho dù bị bệnh dịch (illness), anh ấy vẫn nối tiếp mỉm cười cợt cho tới khi anh ấy yên tĩnh bình chết thật, được xung quanh bởi vì người thân trong gia đình yêu thương.

Bài 3: Đặt câu với những kể từ sau đây

 1. To be awarded: She worked tirelessly for years and was finally awarded the Nobel Prize for her groundbreaking research.

Cô vẫn thao tác siêng năng trong vô số nhiều năm và ở đầu cuối đang được trao giải Nobel mang lại công trình xây dựng phân tích đột đập của tôi.

 1. Dedication: His dedication đồ sộ the project was evident in the high-quality work he produced.

Sự tận tụy của anh ấy so với dự án công trình được thể hiện tại rõ ràng qua chuyện việc làm rất chất lượng nhưng mà anh vẫn tiến hành.

 1. Nominate: The committee decided đồ sộ nominate her as the candidate for the prestigious leadership position.

Hội đồng đưa ra quyết định đề cử cô ấy thực hiện ứng viên mang lại địa điểm chỉ đạo lừng danh.

 1. Initiate: She pressed the red button đồ sộ initiate the launch sequence, setting the countdown in motion.

Cô nhấn nút red color nhằm chính thức trình tự động phóng, chính thức kiểm đếm ngược.

 1. Perseverance: Despite facing numerous setbacks, her unwavering perseverance led her đồ sộ achieve her long-term goals.

Mặc cho dù bắt gặp nhiều trở ngại, sự kiên trì ko khi nào thay đổi của cô ấy vẫn dẫn cô đạt được tiềm năng lâu năm của tôi.

 1. Reputation: His impeccable work ethic and integrity earned him a stellar reputation in the business world.

Đạo đức thao tác ko tì vết và tính chân thực của anh ấy vẫn mang đến mang lại anh lừng danh tài tình nhập toàn cầu sale.

 1. Make judgments: It's important not đồ sộ make snap judgments about people based solely on their appearance.

Quan trọng là tránh việc Đánh Giá người dựa vào nước ngoài hình của mình.

 1. Ambition: Her ambition đồ sộ become a successful entrepreneur led her đồ sộ take calculated risks and pursue her dreams.

Sự tham lam vọng của cô ấy nhằm trở nên một người kinh doanh thành công xuất sắc vẫn dẫn cô tiến công thay đổi khủng hoảng đo lường và theo dõi xua đuổi ước mơ của tôi.

 1. Spark one’s imagination: The colorful illustrations in the book were designed đồ sộ spark children's imaginations and creativity.

Những minh họa lênh láng sắc tố nhập cuốn sách được kiến thiết nhằm khơi khêu gợi trí tưởng tượng và tạo nên của trẻ nhỏ.

 1. Legacy: The artist left behind a remarkable legacy of paintings that continue đồ sộ inspire generations of artists.

Họa sĩ nhằm lại một di tích xứng đáng quá bất ngờ về tranh giành vẽ, vẫn nối tiếp truyền hứng thú mang lại nhiều mới nghệ sỹ.

Tổng kết

Trên đó là tổ hợp khá đầy đủ, cụ thể những kể từ vựng mang lại Unit 1: Life stories nhập SGK Tiếng Anh Global success lớp 12. Mong rằng qua chuyện phía trên người học tập hoàn toàn có thể xem thêm và áp dụng đảm bảo chất lượng nhập quy trình tiếp thu kiến thức.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo

Xem thêm: muốn tính diện tích hình bình hành

Xem tiếp: Từ vựng giờ đồng hồ Anh 12 Unit 2


Tài liệu tham lam khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 12 - Global Success. NXB Giáo Dục nước Việt Nam.