toluen không phản ứng với chất nào sau đây

Tiến hành thực nghiệm demo đặc điểm của glixerol và etanol với đồng(II) hiđroxit theo đòi công việc sau đây:

Bước 1: Cho vô nhì ống thử, từng ống khoảng chừng 3 – 4 giọt hỗn hợp CuSO4 2% và 2 – 3 giọt hỗn hợp NaOH 10%, nhấp lên xuống nhẹ nhàng.

Bạn đang xem: toluen không phản ứng với chất nào sau đây

Bước 2: Nhỏ 2 – 3 giọt glixerol vô ống thử loại nhất, 2 – 3 giọt etanol vô ống thử loại nhì. Lắc nhẹ nhàng cả nhì ống thử.

Cho những tuyên bố sau về thực nghiệm đang được tổ chức ở trên:

(1) Sau bước 1, vô cả nhì ống thử đều phải sở hữu kết tủa greed color của đồng(II) hiđroxit.

(2) Sau bước 2, vô ống thử loại nhì kết tủa greed color của đồng(II) hiđroxit ko tan.

(3) Tại bước 1, hoàn toàn có thể thay cho hỗn hợp NaOH vì chưng hỗn hợp KOH.

(4) Thí nghiệm bên trên, được dùng làm phân biệt etanol và glixerol.

(5) Cần lấy dư hỗn hợp NaOH nhằm đáp ứng môi trường thiên nhiên mang lại phản xạ tạo nên phức.

(6) Sau bước 2, vô ống thử thứ hai đưa đến hóa học [C3H5(OH)2O]2Cu (đồng(II) glixerat).

Xem thêm: cấu hình e của fe

(7) Tại bước (1) hoàn toàn có thể hỗn hợp CuSO4 vì chưng hỗn hợp FeSO4

Số tuyên bố đúng

A. 4.                                  

B. 6.                                  

C. 7.                                  

Xem thêm: i have never seen such beautiful pictures before

D. 5.