toán lớp 5 trang 53 54

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 53 54

Tính: 

Phương pháp giải:

 - Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện tại phép tắc trừ như trừ những số đương nhiên.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(72,1 - 30,4\);               b) \(5,12 - 0,68\);              c) \(69 - 7,85\).

Phương pháp giải:

Muốn trừ một vài thập phân cho tới một vài thập phân tớ thực hiện như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện tại phép tắc trừ như trừ những số đương nhiên.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lưu ý với câu c: Coi \(69 = 69,00\) tớ tiến hành phép tắc tính \(69,00 - 7,85\) như thông thường.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một thùng đựng \(28,75 kg\) đàng. Người tớ lấy kể từ thùng cơ rời khỏi \(10,5kg\) đàng, sau này lại mang ra \(8kg\) đàng nữa. Hỏi vô thùng còn từng nào ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:

- Tính số đàng đang được mang ra : \(10,5kg + 8kg\) 

- Tính số đàng còn sót lại \(=\) số đàng lúc đầu \(-\) số đàng đang được mang ra.

Xem thêm: he was the first man who left the burning building

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thùng đựng: 28,75 kilogam đường

Lấy ra: 10, 5 kilogam đường

Lấy ra: 8kg đàng nữa

Còn lại: ... kilogam đường?

Bài giải

Người tớ mang ra toàn bộ số ki-lô-gam đàng là:

               \(10,5 + 8 = 18,5 \;(kg)\)

Trong thùng còn sót lại số ki-lô-gam đàng là:

               \(28,75 - 18,5 =10,25 \;(kg)\)

                            Đáp số: \(10,25kg\) đàng.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1: Đường cấp khúc ABC nhiều năm \(4,29m\), vô cơ đoạn trực tiếp AB nhiều năm \(1,84m\). Hỏi đoạn trực tiếp BC nhiều năm từng nào mét?

Ta cần tiến hành phép tắc trừ:   \(4,29 - 1,84 =\; ?\; m\)

Ta có:       \(4,29m = 429 centimet \)  

                \(1,84m = 184 cm\)

                \(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{429\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{184\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,245\,\,(cm)}\end{array}\\245cm = 2,45m\end{array}\)

 Vậy:        \(4,29 - 1,84 = 2,45 \;(m).\)

Thông thông thường tớ đặt điều tính rồi thực hiện như sau:

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{4,29\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{1,84\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,2,45\,\,(m)}\end{array}\)

 Thực hiện tại phép tắc trừ như trừ những số đương nhiên.

 Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

b) Ví dụ 2:    \(45,8 - 19,26 = \;?\)

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{\,45,8\,\,\,\,\,}\\{19,26\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,26,54}\end{array}\)

 Coi \(45,8\) là \(45,80\) rồi trừ như trừ những số đương nhiên.

 Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ.

Muốn trừ một vài thập phân cho tới một vài thập phân tớ thực hiện như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột nhau.

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

- Thực hiện tại phép tắc trừ như trừ những số đương nhiên.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở đoạn thập phân của số bị trừ thấp hơn số chữ số ở đoạn thập phân của số trừ, thì tớ rất có thể viết lách thêm thắt một vài tương thích chữ số \(0\) vô phía bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ những số đương nhiên.