toán lớp 5 trang 39

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 39

Video chỉ dẫn giải

a) Chuyển những phân số thập phân tại đây trở nên láo lếu số (theo mẫu):

\(\dfrac{162}{10}\)       

\(\dfrac{734}{10}\)      

 \(\dfrac{5608}{100}\)     

\(\dfrac{605}{100}\)

Mẫu:     \(\dfrac{162}{10} = 16\dfrac{2}{10}\)

Cách làm:


Lấy tử số phân chia mang lại hình mẫu số. 

Thương tìm kiếm được là số nguyên; ghi chép phần vẹn toàn tất nhiên một phân số đem tử số là số dư, hình mẫu số là số phân chia.

b) Chuyển những láo lếu số của phần a) trở nên số thập phân (theo mẫu):

Mẫu:       \(16\dfrac{2}{10} = 16,2\)

Phương pháp giải:

- Lẩy tử số phân chia mang lại hình mẫu số.

- Thương tìm kiếm được là phần nguyên; ghi chép phần vẹn toàn tất nhiên một phân số đem tử số là số dư, hình mẫu số là số phân chia.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:

Vậy:

\(\dfrac{734}{10} = 73\dfrac{4}{10}\)                     

 \(\dfrac{5608}{100} = 56\dfrac{8}{100}\)                   

\(\dfrac{605}{100} = 6\dfrac{5}{100}\)

b) \(73\dfrac{4}{10}= 73,4\)                       

\(56\dfrac{8}{100}= 56,08\)                     

\(6\dfrac{5}{100} = 6,05\) 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Chuyển những phân số thập phân sau trở nên số thập phân, rồi gọi những số thập phân đó:

\(\dfrac{45}{10}\);      \(\dfrac{834}{10}\);     \(\dfrac{1954}{100}\);   \(\dfrac{2167}{1000}\);    \(\dfrac{2020}{10000}\).

Phương pháp giải:

Xem thêm: quê hương tôi có con sông xanh biếc

Chuyển phân số thập phân tiếp tục mang lại bên dưới dạng láo lếu số rồi ghi chép trở nên số thập phân.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{45}{10}= 4\dfrac{5}{10}=  4,5;\quad 4,5\) gọi là tứ phẩy năm.

\(\dfrac{834}{10}= 83\dfrac{4}{10}= 83,4 ;\quad 83,4\) gọi là tám mươi thân phụ phẩy tứ.

\(\dfrac{1954}{100}= 19\dfrac{54}{100}= 19,54 ;\quad19,54\) gọi là mươi chín phẩy năm mươi tư.

\(\dfrac{2167}{1000}= 2\dfrac{167}{1000}= 2,167 ;\quad2,167\) gọi là nhị phẩy một trăm sáu mươi bảy.

\(\dfrac{2020}{10000}=  0,2020;\quad 0,2020\) gọi là ko phẩy nhị ngàn ko trăm nhị mươi.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích vô vị trí chấm (theo mẫu):

\(2,1m = ....dm\)                                         

\(5,27m =.... cm\)

\(8,3m = ...cm\)                                         

\(3,15m = ...cm\)

Mẫu:           \(2,1m=21dm\)

Cách làm:   \(\displaystyle 2,1m = 2{1 \over {10}}m = 2m\,\,1dm = 21dm\).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ hình mẫu và thực hiện tương tự động với những câu còn sót lại.

Lời giải chi tiết:

\( \displaystyle 8,3m = 8\,{3 \over {10}}\,m =8\,{30 \over {100}}m \) \(= 8m\;30cm  =830cm\)

\( \displaystyle 5,27m = 5\,{{27} \over {100}}\,m = 5m\;27cm \) \(= 527cm\)

\( \displaystyle 3,15m = 3\,{{15} \over {100}}\,m = 3m\;15cm \) \(= 315cm\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Viết phân số \(\dfrac{3}{5}\) dưới dạng phân số thập phân đem hình mẫu số là \(10\) và đem hình mẫu số là \(100\).

b) Viết nhị phân số thập phân mới mẻ tìm kiếm được trở nên nhị số thập phân.

c) cũng có thể viết \(\dfrac{3}{5}\) thành những số thập phân nào?

Phương pháp giải:

Nhân cả tử số và hình mẫu số của phân số \(\dfrac{3}{5}\) với một trong những tương thích sẽ được phân số thập phân đem hình mẫu số là \(10\) và đem hình mẫu số là \(100\).

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{5}=\dfrac{3 \times 2}{5\times 2}= \dfrac{6}{10}\)

Xem thêm: biển nào không cho phép ô tô con vượt

    \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{3 \times 20}{5\times 20}= \dfrac{60}{100}\)

b) \(\dfrac{6}{10}=  0,6\)       ;       \(\dfrac{60}{100}= 0,60\)

c) \(\dfrac{3}{5} = 0,6 = 0,60 = 0,600\) \(= 0,6000=...\)