toán lớp 4 nâng cao

Bài luyện toán nâng lên lớp 4

Các chuyên mục tu dưỡng học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 4 là tư liệu tổ hợp những bài xích luyện toán nâng lên lớp 4 hoặc, hữu ích. Toán lớp 4 nâng lên này bao hàm những vấn đề về 11 chuyên mục, được bố trí kể từ dễ dàng cho tới khó khăn giành riêng cho những em học viên, cha mẹ và thầy gia sư xem thêm và tiếp thu kiến thức.

Bạn đang xem: toán lớp 4 nâng cao

Chuyên đề 1: Tìm bộ phận chưa chắc chắn của phép tắc tính

Bài 1: Tìm x

x + 678 = 2813

4529 + x = 7685

x - 358 = 4768

2495 - x = 698

x × 23 = 3082

36 × x = 27612

x : 42 = 938

4080 : x = 24

Bài 2: Tìm x

a. x + 6734 = 3478 + 5782

b. 2054 + x = 4725 - 279

c. x - 3254 = 237 x 145

d. 124 - x = 44658 : 54

Bài 3: Tìm x

a. x × 24 = 3027 + 2589

b. 42 × x = 24024 - 8274

c. x : 54 = 246 ×185

d. 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: Tìm x

a. ( x + 268) x 137 = 48498

b. ( x + 3217) : 215 = 348

c. ( x - 2048) : 145 = 246

d. (2043 - x) x 84 = 132552

Bài 5*: Tìm x

a. X x 124 + 5276 = 48304

b. X x 45 - 3209 = 13036

c. x : 125 x 64 = 4608

d. x : 48 : 25 = 374

e. 12925 : x + 3247 = 3522

f. 17658 : x - 178 = 149

g. 15892 : x x 96 = 5568

h. 117504 : x : 72 = 48

Bài 6*: Tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : ( x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + ( x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - ( x : 47) = 4857

Bài 7*: Tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : (x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + (x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - (x : 47) = 4857

Bài 8*: Tìm x

a. 327 x (126 + x) = 67035

10208 : (108 + x) = 58

b. 68 x (236 - x) = 9860

17856 : (405 - x) = 48

c. 4768 + 85 x x = 25763

43575 - 75 x x = 4275

d. 3257 + 25286 : x = 3304

3132 - 19832 : x = 3058

Bài 9*: Tìm x

X x 62 + X x 48 = 4200

X x 186 - X x 86 = 3400

X x 623 - X x 123 = 1000

X x 75 + 57 x X = 32604

125 x X - X x 47 = 25350

216 : x + 34 : x = 10

2125 : x - 125 : x = 100

Chuyên đề 2: Thứ tự động tiến hành những phép tắc tính nhập biểu thức. Tính độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

234576 + 578957 + 47958

41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605

254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 - 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) - 57302

c. (72058 - 45359) + 26705

(60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức:

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 - 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 - 134415 : 45

235 x 148 - 148

115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính độ quý hiếm biểu thức:

324 x 49 : 98

4674 : 82 x 19

156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

Bài 4.1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

427 x 234 - 325 x 168

16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37

324 x 127 : 36 + 873

Bài 4.2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

213933 - 213933 : 87 x 68

15275 : 47 x 204 - 204

13623 -13623 : 57 - 57

93784 : 76 - 76 x 14

Bài 5.1*: Tính độ quý hiếm biểu thức:

48048 - 48048 : 24 - 24 x 57

10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)

100798 - 9894 : 34 x 23 - 23

425 x 103 - (1274 : 14 - 14 )

(31 850 - 730 x 25) : 68 - 68

936 x 750 - 750 : 15 - 15

Bài 5.2*: Tính độ quý hiếm biểu thức:

17464 - 17464 : 74 - 74 x 158

32047 - 17835 : 87 x 98 - 98

( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48

167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )

Bài 6: Cho biểu thức P.. = m + 527 x n

a. Tính P.. khi m = 473, n = 138.

Bài 7: Cho biểu thức P.. = 4752 : ( x - 28 )

a. Tính P.. khi x = 52.

b. Tìm x nhằm P.. = 48.

Bài 8*: Cho biểu thức P.. = 1496 : ( 213 - x ) + 237

a. Tính P.. khi x = 145.

b. Tìm x nhằm P.. = 373.

- Cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206

a. Tính B khi x = 57.

b. Tìm x nhằm B = 40849.

Bài 9*: Hãy đối chiếu A và B biết :

a. A = 1a26 + 4b4 + 57c

B = ab9 + 199c

b. A = a45 + 3b5

B = abc + 570 - 15c

c. A = abc + pq + 452

B = 4bc + 5q + ap3

Bài 10*: Viết từng biểu thức sau kết quả những quá số:

a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b. milimet + pp + xx + yy

c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 11*: Cho biểu thức: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt điều lốt ngoặc nhập địa điểm tương thích nhằm biểu thức A có mức giá trị là: (chú ý trình diễn quá trình thực hiện).

a, 47

b, Số nhỏ xíu nhất hoàn toàn có thể.

c, Số lớn số 1 hoàn toàn có thể.

Bài 12*: Cho sản phẩm số : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5). Hãy điền tăng những lốt phép tắc tính và lốt ngoặc nhập sản phẩm số để sở hữu thành quả là :

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Chuyên đề 3: Vận dụng đặc thù của những phép tắc tính nhằm tính nhanh chóng, tính thuận tiện

Bài 1.1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 - 345

5238 - 476 + 3476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 - 376 - 425

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

4638 - 2437 + 5362 - 7563

3576 - 4037 - 5963 + 6424

Bài 1.2: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525

234 x 1257 - 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124

1327 x 524 - 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312

175 x 1274 - 175 x 273 - 175

Bài 3: Tính nhanh:

4 x 125 x 25 x 8

2 x 8 x 50 x 25 x 125

2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x đôi mươi x 5 x 125

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x đôi mươi - 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

Bài 5*: Tính nhanh:

10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 )

(m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 7*: Tính nhanh:

\frac{399 \times 45+55 \times 399}{1995 \times 1996-1991 \times 1995}

\frac{1995 \times 1993-18}{1975 \times 1993 \times 1994}

\frac{1996 \times 1995-996}{1000+1996 \times 1994}

Bài 8*: Cho A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 Không tính A và B, em hãy tính nhanh chóng thành quả của A - B ?

Chuyên đề 4: Mối mối quan hệ Một trong những bộ phận của phép tắc tính

A/ Vận dụng quan hệ nhằm Tìm những bộ phận của phép tắc tính:

Xem thêm: khi bị ong đốt để giảm đau, giảm sưng kinh nghiệm dân gian thường dùng

Câu 1- Tìm một số trong những hiểu được nếu như nằm trong số cơ với 1359 thì được tổng là 4372.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như lấy 2348 cùng theo với số cơ thì được tổng là 5247.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như trừ số cơ cho tới 3168 thì được 4527.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như lấy 7259 trừ cút số cơ thì được 3475.

Câu 2- Hai số đem hiệu là 1536. Nếu thêm vô số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất bởi vì bao nhiêu?

- Hai số đem hiệu là 1536. Nếu bớt ở số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất bởi vì bao nhiêu?

- Hai số đem hiệu là 3241. Nếu bớt số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất bởi vì bao nhiêu?

- Hai số đem hiệu là 3241. Nếu thêm vô số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất bởi vì bao nhiêu?

Câu 3- Hai số đem hiệu là 4275. Nếu thêm vô số bị trừ 1027 đơn vị chức năng và bớt ở số trừ 2148 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất bởi vì từng nào ?

- Hai số đem hiệu là 5729. Nếu thêm vô số trừ 2418 đơn vị chức năng và bớt ở số bị trừ 1926 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất bởi vì từng nào ?

Câu 4- Cho một phép tắc trừ. Nếu thêm vô số bị trừ 3107 đơn vị chức năng và bớt ở số trừ 1738 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất là 7248. Tìm hiệu ban sơ của phép tắc trừ.

Cho một phép tắc trừ. Nếu thêm vô số trừ 1427 đơn vị chức năng và bớt ở số bị trừ 2536 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất là 9032. Tìm hiệu ban sơ của phép tắc trừ.

Câu 5- Tìm một số trong những hiểu được nếu như nhân số cơ với 45 thì được 27045.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như lấy 72 nhân với số cơ thì được 14328.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như phân chia số cơ cho tới 57 thì được 426.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như lấy 57024 phân chia cho tới số cơ thì được 36.

Câu 6- Tìm nhị số biết số rộng lớn cấp 7 phiên số nhỏ xíu và số nhỏ xíu cấp 5 phiên thương. (hơn, kém)

- Tìm nhị số biết số rộng lớn cấp 9 phiên thương và thương cấp 4 phiên số nhỏ xíu.

- Tìm nhị số biết số số nhỏ xíu bởi vì 1/5 số rộng lớn và số rộng lớn cấp 8 phiên thương.

- Tìm nhị số biết thương bởi vì 1/4 số rộng lớn và cấp 8 song số nhỏ xíu.

- Tìm nhị số biết số số nhỏ xíu bởi vì 1/3 thương và thương bởi vì 1/9 số rộng lớn.

Câu 7- Trong một phép tắc phân chia không còn, 9 phân chia cho tới bao nhiêu nhằm được:

a, Thương lớn số 1.

b, Thương nhỏ xíu nhất.

Câu 8-Tìm một số trong những biết nếu như phân chia số cơ cho tới 48 thì được thương là 274 và số dư là 27.

- Trong một phép tắc phân chia đem số phân chia bởi vì 59, thương bởi vì 47 và số dư là số lớn số 1 hoàn toàn có thể đem. Tìm số bị phân chia.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như đem số cơ phân chia cho tới 74 thì được thương là 205 và số dư là số dư lớn số 1.

- Tìm số bị phân chia của một phép tắc phân chia biết thương cấp 24 phiên số phân chia và đem số dư lớn số 1 là 78.

B/ Vận dụng kinh nghiệm tính nhằm giải toán:

Câu 1, Tổng của nhị số là 82. Nếu cấp số hạng loại nhất lên 3 phiên thì được tổng mới nhất là 156. Tìm nhị số cơ.

- Tổng của nhị số là 123. Nếu cấp số hạng loại nhị lên 5 phiên thì được tổng mới nhất là 315. Tìm nhị số cơ.

Câu 2, Hiệu của nhị số là 234. Nếu cấp số bị trừ lên 3 phiên thì được hiệu mới nhất là 1058. Tìm nhị số cơ.

- Hiệu của nhị số là 387. Nếu cấp số trừ lên 3 phiên thì được hiệu mới nhất là 113. Tìm nhị số cơ.

- Hiệu của nhị số là 57. Nếu ghi chép tăng chữ số 0 nhập tận ở bên phải số bị trừ thì được hiệu mới nhất là 2162. Tìm số bị trừ và số trừ.

- Hiệu của nhị số là 134. Nếu ghi chép thêm 1 chữ số nhập tận ở bên phải số bị trừ thì được hiệu mới nhất là 2297. Tìm số bị trừ , số trừ và chữ số ghi chép tăng.

Câu 3, Tổng của nhị số là 79. Nếu tăng số loại nhất lên 4 phiên và tăng số loại nhị lên 5 phiên thì được tổng mới nhất là 370. Tìm nhị số cơ.

- Tổng của nhị số là 270. Nếu tăng số loại nhất lên gấp đôi và tăng số loại nhị lên 4 phiên thì tổng mới nhất gia tăng 370 đơn vị chức năng. Tìm nhị số cơ.

Câu 4, Tích của nhị số là 1932. Nếu thêm vô quá số loại nhất 8 đơn vị chức năng thì được tích mới nhất là 2604. Tìm nhị số cơ.

- Tích của nhị số là 1692. Nếu bớt ở quá số loại nhị 17 đơn vị chức năng thì được tích mới nhất là 893. Tìm nhị số cơ.

Câu 5 - Khi nằm trong một số trong những bất ngờ với 107, một các bạn học viên đang được chép sai sót 107 trở thành 1007 nên được thành quả là 1996. Tìm tổng trúng của phép tắc nằm trong.

- Khi nằm trong 2009 với một số trong những bất ngờ, một các bạn học viên đang được chép sai sót 2009 trở thành 209 nên được thành quả là 684. Tìm số hạng chưa chắc chắn.

Câu 6, Khi trừ một số trong những đem 3 chữ số cho tới một số trong những có một chữ số, bởi đãng trí, một các bạn học viên đang được đặt điều số trừ trực tiếp với chữ số hàng ngàn nên đã và đang được thành quả là 486 nhưng mà đúng ra thành quả trúng nên là 783. Tìm số bị trừ và số trừ.

Chuyên đề 5: Dấu hiệu phân chia hết

Kiến thức cần thiết nắm:

- Học sinh bắt được 2 group tín hiệu cơ bản:

+ Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2 ; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3 ; 9. (xét tổng những chữ số)

+ Nắm được những tín hiệu phân chia không còn cho tới 4 ; 8

+ Nắm được những tín hiệu phân chia không còn cho tới 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...

+ Nắm được một số trong những đặc thù của phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia đem dư.

- hiểu phụ thuộc vào tín hiệu phân chia không còn nhằm xác lập số dư trong số phép tắc phân chia.

- hiểu phụ thuộc vào tín hiệu phân chia không còn nhằm lần số và lập những số theo dõi đòi hỏi.

Bài luyện vận dụng

1- Viết 5 số đem 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn cho tới 2 ; b. Chia không còn cho tới 3 ; c. Chia không còn cho tới 5;

d. Chia không còn cho tới 9. g. Chia không còn cho tất cả 5 và 9. (mỗi dạng ghi chép 5 số).

2* Viết 5 số đem 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn cho tới 6 ; b. Chia không còn cho tới 15 ; c. Chia không còn cho tới 18 ; d. Chia không còn cho tới 45.

3* Viết 5 số đem 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn cho tới 12 ; b. Chia không còn cho tới 24 ; c. Chia không còn cho tới 36 ; d. Chia không còn cho tới 72.

4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập toàn bộ những số đem 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Chia không còn cho tới 2. b. Chia không còn cho tới 5. c. Chia không còn cho tới 3.

5 - Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập toàn bộ những số đem 3 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn cho tới 2. b. Chia không còn cho tới 5. c. Chia không còn cho tới 3.

Chuyên đề 6: Bài toán về mối quan hệ tỉ số

Dạng 1: Tìm phân số của một số trong những.

1 - Lớp 4B đem 35 học viên. Số học viên phái nữ bởi vì 2/5 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên nam giới. (2 cách)

2 - Lớp 4A đem 18 học viên nam giới. Số học viên phái nữ bởi vì 2/3 số học viên nam giới. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên ? (2 cách)

3 - Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 36m, chiều rộng lớn bởi vì 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S mảnh đất nền.

4 - Một hình chữ nhật đem chiều lâu năm 3/5m, chiều rộng lớn bởi vì 3/4 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật cơ.

5- Một siêu thị đem 15 tạ gạo. Đã buôn bán 2/3 số gạo. Hỏi siêu thị sót lại ? kilogam gạo?

- Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 25m, rộng lớn 18m. Người tao dùng 2/5 diện tích S nhằm khoan ao, phần khu đất sót lại nhằm thực hiện vườn. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện vườn.

6- Hùng đem một số trong những chi phí, Hùng đang được xài không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí sót lại bởi vì 3/5 số chi phí đang được xài. Hỏi khi đầu Hùng đem từng nào tiền?

Dạng 2: Tìm một số trong những lúc biết độ quý hiếm phân số của nó

3 - Lớp 4A đem 18 học viên nam giới. Số học viên nam giới bởi vì 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên phái nữ.(2 cách)

4 - Lớp 4B đem 12 học viên phái nữ. Số học viên phái nữ bởi vì 2/3 số học viên nam giới. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên. (2 cách)

- Lớp 4B đem 15 học viên nam giới. Số học viên nam giới bởi vì 5/4 số học viên phái nữ. Hỏi lớp 4B đem từng nào học tập sinh? (2 cách)

5 - 3/5 số học viên chất lượng tốt của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A đem từng nào học viên giỏi?

- Tìm chiều lâu năm của một phần đường, biết 3/5 đoạn cơ bởi vì 9/10 km.

- Có nhị thùng dầu. hiểu 2/3 số dầu ở thùng loại nhất là 24 lít. 3/4 số dầu ở thùng loại nhị là 36 lít. Hỏi cả nhị thùng đem toàn bộ từng nào lít dầu ?

- Khối 5 đem 3 lớp. hiểu 2/3 số học viên của lớp 5A là 18 học tập sinh; 3/4 số học viên của lớp 5B là 24 học tập sinh; 4/7 số học viên của lớp 5C là 16 học viên. Hỏi khối 5 đem toàn bộ từng nào học tập sinh?

6- Hải đem một số trong những chi phí, Hải đang được xài không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí đang được xài bởi vì 2/3 số chi phí Hải đem ban sơ. Hỏi sau khoản thời gian xài, Hải sót lại từng nào tiền?

- Hùng đem một số trong những chi phí, Hùng đang được xài không còn 36000 đồng. Như vậy số chi phí đang được xài bởi vì 3/4 số chi phí sót lại. Hỏi khi đầu Hùng đem từng nào tiền?

Dạng 3: Dạng ngỏ rộng:

1- Lan đem 84000 đồng, Lan mua sắm vở không còn 2/7 số chi phí, mua sắm sách không còn 3/5 số chi phí. Hỏi Lan sót lại từng nào tiền? (2 cách)

- Lớp 4A đem 35 học viên. Cuối năm học tập, đem 2/7 số học viên giành danh hiệu học viên Giỏi, 2/5 số học viên giành danh hiệu học viên Tiên Tiến. Hỏi đem ? học viên ko giành danh hiệu. (2 cách)

- Tuổi anh bởi vì 2/5 số tuổi tác phụ vương, tuổi tác em bởi vì 2/9 số tuổi tác phụ vương. Tính tuổi tác từng người biết tuổi tác phụ vương là 45 tuổi tác.

2- Tuổi anh bởi vì 2/5 số tuổi tác phụ vương, tuổi tác em bởi vì một nửa số tuổi tác anh. Tính tuổi tác từng người biết tuổi tác phụ vương là 45 tuổi tác.

- Số tuổi tác em bởi vì 2/9 số tuổi tác phụ vương và bởi vì 5/9 số tuổi tác anh. Tính tuổi tác từng người biết tuổi tác phụ vương là 45 tuổi tác.

3- Một siêu thị đem 96kg muối bột. Buổi sáng sủa bán tốt 24kg muối bột, giờ chiều buôn bán 3/8 số

muối. Hỏi cả nhị buổi siêu thị đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam muối bột.

- Một siêu thị đem 196kg gạo. Ngày đầu bán tốt 84kg gạo ngày loại nhị buôn bán 3/4 số gạo sót lại. Hỏi sau nhị ngày buôn bán siêu thị sót lại từng nào ki-lô -gam gạo.

4- Chị Hồng đem 42 cái kẹo, chị cho tới An 2/7 số kẹo, cho tới Bình 3/5 số kẹo sót lại. Hỏi ở đầu cuối chị Hồng sót lại từng nào cái kẹo?

- Mẹ cho tới Hoa 48000 đồng. Hoa mua sắm cặp không còn 2/3 số chi phí, mua sắm cây viết không còn 3/4 số chi phí sót lại. Hỏi Hoa sót lại từng nào tiền?

- Lớp 4A đem 40 học viên. Cuối năm học tập, đem 3/8 số học viên giành danh hiệu học viên Tiên

Tiến, 2/5 số học viên sót lại giành danh hiệu học viên Giỏi. Hỏi đem ? hsinh ko giành danh hiệu.

5- Một tấm vải vóc lâu năm 20m. Đã may áo không còn 4/5 tấm vải vóc cơ. Số vải vóc sót lại người tao đem may những túi,

mỗi túi không còn 2/3m. Hỏi may được toàn bộ từng nào cái túi như vậy?

6- Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 24m, rộng lớn 15m. Người tao dùng 3/8 diện tích S nhằm trồng hoa, 1/5 diện tích S nhằm thực hiện lối đi, phần diện tích S sót lại nhằm xây bể nước. Tính S bể nước.

Dạng 4: Dạng nâng cao

1- Kết ngược của học tập kì I, lớp 4A đem 1/4 số học viên đạt Học sinh Giỏi, 3/8 số học viên đạt Học sinh Tiên tiến thủ. Hỏi số học viên ko được tán tụng cướp từng nào đối với cả lớp?

2 - Lớp 4B đem 18 học viên nam giới. Số học viên phái nữ bởi vì 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên phái nữ.

3- Cường đem một số trong những chi phí, Cường đang được xài không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí sót lại bởi vì 3/4 số chi phí Cường đem ban sơ. Hỏi Cường sót lại từng nào tiền?

4 - Lan đem một số trong những chi phí. Lan đang được xài không còn 3/4 số chi phí thì sót lại 20000 đồng. Hỏi khi đầu Lan đem từng nào chi phí ?

5- Nam đem một số trong những chi phí, sau khoản thời gian mua sắm vở không còn 5/8 số chi phí thì Nam sót lại 24000 đồng. Hỏi khi đầu Nam đem từng nào tiền?

6 - Một thùng chứa chấp giàn giụa dầu khối lượng 48 kilogam, người tao xối rời khỏi 5/9 số dầu nhập thùng thì thùng dầu chỉ từ nặng trĩu 23 kilogam. Hỏi thùng ko nặng trĩu từng nào kilogam ?

- Một thùng chứa chấp giàn giụa mắm khối lượng 27 kilogam, người tao xối rời khỏi 2/5 số mắm nhập thùng thì thùng mắm chỉ từ nặng trĩu 17 kilogam. Hỏi thùng ko nặng trĩu từng nào kilogam ?

7 - Tuổi em bởi vì 1/4 tuổi tác u, tuổi tác anh bởi vì 3/8 tuổi tác u. hiểu tổng số tuổi tác của nhị bạn bè là 30 tuổi tác. Tính số tuổi tác của từng người.

- Số tuổi tác em bởi vì 2/9 số tuổi tác phụ vương, sô tuổi tác anh bởi vì 2/5 số tuổi tác phụ vương. hiểu tổng số tuổi tác của nhị bạn bè là 28 tuổi tác. Tính số tuổi tác của từng người.

8- Một người buôn bán trứng, buổi sáng sớm bán tốt 1/5 số trứng, giờ chiều bán tốt 1/3 số trứng. hiểu giờ chiều buôn bán nhiều hơn thế buổi sáng sớm là 30 ngược. Hỏi sót lại từng nào ngược trứng?

- Một máy cày, ngày loại nhất cày được 3/8 diện tích S ruộng, ngày loại nhị cày được 2/5 diện tích S ruộng và như thế, ngày loại nhị đang được cày nhiều hơn thế ngày loại nhất 100m2. Hỏi thường ngày, máy cày này đã cày được từng nào diện tích S ruộng?

- Qua mùa KTĐK phiên II, lớp 5A đem 5/8 số học viên đạt điểm Giỏi, 1/4 số học viên đạt điểm

khá, sót lại đạt điểm tầm. hiểu số hsinh đạt điểm Giỏi rộng lớn số học viên đạt điểm khá là 12 em.

a. Tính số học viên lớp 5B.

b. Tính số học viên từng loại.

9- Một xe cộ máy cút quãng lối kể từ A cho tới B. Giờ loại nhất cút được 2/7 quãng lối, giờ loại nhị cút được 1/7 quãng lối, giờ loại phụ vương ôtô cút 56 km nữa thì không còn quãng lối. Hỏi quãng lối AB lâu năm từng nào km?

- Một ôtô cút quãng lối kể từ A cho tới B. Giờ loại nhất cút được 2/5 quãng lối, giờ loại nhị cút được 3/7 quãng lối, giờ loại phụ vương ôtô cút 42 km nữa thì không còn quãng lối. Hỏi quãng lối AB lâu năm từng nào km?

- Một người buôn bán trứng, phiên loại nhất bán tốt 1/5 số trứng, phiên loại nhị buôn bán 3/8 số trứng thì sót lại 17 ngược. Hỏi người cơ đem buôn bán ? ngược trứng và từng phiên buôn bán từng nào quả?

- Một bác bỏ người công nhân, từng tháng ăn không còn một nửa sô chi phí lương lậu, trả chi phí mái ấm không còn 1/6 số chi phí lương lậu, xài lặt vặt không còn 1/5 số chi phí lương lậu, thời điểm cuối tháng bác bỏ còn nhằm dành riêng được 200000 đồng. Tính coi lương lậu mon của bác bỏ người công nhân là bao nhiêu?

10- Đạt đem một số trong những chi phí. Đạt mua sắm vở không còn 2/3 số chi phí, mua sắm cây viết không còn 1/5 số chi phí sót lại sau khoản thời gian mua sắm vở thì sót lại 8000 đồng. Hỏi khi đầu Đạt đem từng nào chi phí ?

Chuyên đề 8 - Giải vấn đề đem lời nói văn

- Có 4 thùng dầu như nhau chứa chấp tổng số 112 lít. Hỏi đem 16 thùng như vậy thì chứa chấp được từng nào lít ?

- hiểu 28 bao lúa như nhau thì chứa chấp tổng số 1260 kilogam. Hỏi nếu như đem 1665 kilogam lúa thì chứa chấp nhập từng nào bao ?

- Xe loại nhất chở 12 bao lối, xe cộ loại nhị chở 8 bao lối, xe cộ loại nhị chở thấp hơn xe cộ loại nhất 192 kilogam lối. Hỏi từng xe cộ chở từng nào kilogam lối ?

- Hai xe cộ ôtô chở tổng số 4554 kilogam đồ ăn gia súc, xe cộ loại nhất chở 42 bao, xe cộ loại nhị chở nhiều hơn thế xe cộ loại nhất 15 bao. Hỏi từng xe cộ chở từng nào kilogam ?

- Cửa sản phẩm đem 15 túi bi, siêu thị buôn bán không còn 84 viên bi và sót lại 8 túi bi. Hỏi trước lúc buôn bán siêu thị đem từng nào viên bi ?

- Có một số trong những lít nước mắm nam ngư đóng góp nhập những can. Nếu từng can chứa chấp 4 lít thì đóng góp được 28 can. Hỏi nếu như từng can chứa chấp 8 lít thì đóng góp được từng nào can ?

II/ Toán tầm cộng:

- Học sinh cần thiết nắm vững định nghĩa về số TBC và tìm kiếm ra số TBC của 2 -> 5 số.

- Giải được những vấn đề lần số TBC dạng:

1- Một kho gạo, ngày loại nhất xuất 180 tấn, ngày loại nhị xuất 270 tấn, ngày loại phụ vương xuất 156 tấn. Hỏi tầm thường ngày siêu thị đang được xuất được từng nào tấn gạo ?

2 - Hằng đem 15000 đồng, Huệ đem nhiều hơn thế Hằng 8000 đồng. Hỏi tầm từng các bạn đem từng nào tiền?

- Hằng đem 15000 đồng, Hằng đem thấp hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi tầm từng các bạn đem từng nào tiền?

3 - Lan đem 125000 đồng, Huệ đem nhiều hơn thế Lan 37000 đồng. Hồng đem thấp hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi tầm từng các bạn đem từng nào chi phí ?

- Lan đem 125000 đồng, như thế Lan đem nhiều hơn thế Huệ 37000 đồng tuy nhiên lại thấp hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi tầm từng các bạn đem từng nào chi phí ?

4 - Hằng đem 15000 đồng, Huệ đem số chi phí bởi vì 3/5 số tiền bạc Hằng. Hỏi tầm từng các bạn đem từng nào tiền?

- Hằng đem 15000 đồng, Hằng đem số chi phí bởi vì 3/5 số tiền bạc Huệ. Hỏi tầm từng các bạn đem từng nào tiền?

5- Lan đem 126000 đồng, Huệ đem số chi phí bởi vì 2/3 số tiền bạc Lan. Hồng đem số chi phí bởi vì 3/4 số tiền bạc Huệ. Hỏi tầm từng các bạn đem từng nào chi phí ?

- Lan đem 126000 đồng, Huệ đem số chi phí bởi vì 2/3 số tiền bạc Lan và bởi vì 3/4 số tiền bạc Hồng. Hỏi tầm từng các bạn đem từng nào chi phí ?

7 - Một đoàn xe cộ chở sản phẩm. Tốp đầu đem 4 xe cộ, từng xe cộ chở 92 tạ hàng; tốp sau đem 3 xe cộ, từng xe cộ chở 64 tạ sản phẩm. Hỏi:

a. Trung bình từng tốp chở được từng nào tạ sản phẩm ?

b. Trung bình từng xe cộ chở được từng nào tạ sản phẩm ?

8- Trung bình nằm trong của phụ vương số là 48. hiểu số loại nhất là 37, số loại nhị là 42. Tìm số loại phụ vương.

- Trung bình nằm trong của phụ vương số là 94. hiểu số loại nhất là 85 và số loại nhất rộng lớn số loại nhị là 28. Tìm số loại phụ vương.

- Một siêu thị nhập về phụ vương mùa, tầm các mùa 150 kilogam lối. Đợt một nhập 170 kilogam và nhập thấp hơn mùa nhị 40 kilogam. Hỏi mùa phụ vương siêu thị đang được nhập về từng nào kilogam ?

- Một siêu thị nhập về phụ vương mùa, tầm các mùa 150 kilogam lối. Đợt một nhập 168 kilogam, và nhập bởi vì 4/5 mùa nhị. Hỏi mùa phụ vương siêu thị đang được nhập về từng nào kilogam ?

- Khối lớp 5 của ngôi trường em đem 3 lớp, tầm từng lớp đem 32 em. hiểu lớp 5A đem 33 học viên và nhiều hơn thế lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C đem từng nào học viên ?

9 - An đem 18 viên bi, Bình đem 16 viên bi, Hùng đem số viên bi bởi vì tầm nằm trong số bi của An và Bình. Hỏi Hùng đem từng nào viên bi ?

- An đem 18 viên bi, Bình đem 16 viên bi, Hùng đem 23 viên bi. Dũng đem số viên bi bởi vì tầm nằm trong số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng đem từng nào viên bi ?

- An đem 18 viên bi, Bình đem nhiều hơn thế An16 viên bi, Hùng đem thấp hơn Bình11 viên, Dũng đem số viên bi bởi vì tầm nằm trong số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng đem từng nào viên bi ?

- An đem 18 viên bi, Bình đem 16 viên bi, Hùng đem số viên bi bởi vì tầm nằm trong số bi của An và Bình, Dũng đem số bi bởi vì tầm nằm trong số bi của Bình và Hùng. Hỏi Dũng đem từng nào viên bi?

Chuyên đề 9 - Bài toán về việc làm chung

1/ Có nhị người nằm trong thực hiện một việc làm. Người loại nhất thực hiện 1 mình thì nên 3h mới nhất kết thúc. Người loại nhị thực hiện 1 mình thì nên 4 giờ mới nhất kết thúc. Hỏi nếu như nhị người nằm trong thực hiện công cộng việc làm cơ thì sau bao lâu tiếp tục kết thúc ?

- Có nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập một chiếc bể. Vòi loại nhất chảy giàn giụa bể nhập 4giờ. Vòi loại nhị chảy giàn giụa bể nhập 6giờ. Bể không tồn tại nước, nếu như cho tới nhị vòi vĩnh chảy nhập bể và một khi thì sau bao lâu bể tiếp tục giàn giụa nước?

2/ Có phụ vương người nằm trong thực hiện một việc làm. Người loại nhất thực hiện 1 mình thì nên 3h mới nhất kết thúc. Người loại nhị thực hiện 1 mình thì nên 4 giờ mới nhất kết thúc. Người loại phụ vương thực hiện 1 mình thì chỉ với sau 2 tiếng là kết thúc Hỏi nếu như cả phụ vương người nằm trong thực hiện công cộng việc làm cơ thì sau bao lâu tiếp tục kết thúc ?

3/ Hai người nằm trong thực hiện công cộng một việc làm thì sau 2 tiếng tiếp tục kết thúc. Nếu người loại nhất thực hiện 1 mình thì nên thất lạc 5 giờ mới nhất kết thúc. Hỏi nếu như người loại nhị thực hiện 1 mình thì nên cần thiết từng nào thời hạn nhằm thực hiện kết thúc việc làm cơ ?

- Hai vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bề thì sau 3h tiếp tục giàn giụa bể. Nếu nhằm một vòi vĩnh loại nhất chảy thì nên thất lạc 8 giờ mới nhất giàn giụa. Hỏi nếu như chỉ ngỏ một vòi vĩnh loại nhị thì sau bao lâu bể tiếp tục giàn giụa ?

4/ Hai người công nhân nằm trong thực hiện công cộng một việc làm thì sau 5 giờ tiếp tục kết thúc. Sau khi thực hiện được 3h thì người công nhân cả bận việc nên nhằm người công nhân phụ hoàn thành xong nốt việc làm cơ nhập 6 giờ. Hỏi nếu như từng công nhân thực hiện 1 mình thì sau bao lâu tiếp tục kết thúc việc làm cơ ?

5/ Một cái bể đem nhị vòi vĩnh nước, một chảy nhập và một chảy rời khỏi. Vòi chảy nhập chảy nhập 5 giờ thì giàn giụa bể. Vòi chảy rời khỏi tiếp tục thực hiện cạn bể giàn giụa nước nhập 7 giờ. Nếu ngỏ cả nhị vòi vĩnh đồng thời thì sau bao lâu bể tiếp tục giàn giụa nước ?

6/ Một cái bể đem phụ vương vòi vĩnh nước, nhị chảy nhập (V1, V2) và một chảy rời khỏi (V3). Vòi1 chảy giàn giụa bể nhập 2 tiếng. Vòi2 chảy giàn giụa bể nhập 6 giờ. Vòi chảy rời khỏi tiếp tục thực hiện cạn bể giàn giụa nước nhập 4 giờ. Nếu 2/5 bể đang được đem VN ngỏ cả phụ vương vòi vĩnh đồng thời thì sau bao lâu bể tiếp tục giàn giụa nước ?

8/ Trâu u ăn một bó cỏ không còn 16 phút. Nhưng trâu mới nhất ăn được 4 phút thì được thêm nghé con cái cho tới nằm trong ăn và cả nhị u con cái chỉ ăn nhập 10 phút thì không còn bó cỏ. Hỏi nếu như nghé con cái ăn 1 mình thì sau bao lâu tiếp tục không còn bó cỏ bên trên ?

9*/ Một bể nước đem nhị cái vòi vĩnh. Vòi 1 chảy giàn giụa bể nhập 2 tiếng 15 phút. Cách lòng bể 1/3 độ cao đem vòi vĩnh loại nhị dùng làm dỡ nước rời khỏi. Nếu bể giàn giụa nước, tao ngỏ vòi vĩnh nhị nhập 3h thì vòi vĩnh nhị không hề chảy nữa. Bể không tồn tại nước, khi 5 giờ người tao ngỏ vòi1 và quên ko khoá vòi vĩnh 2. Hỏi cho tới lúc nào thì bể giàn giụa nước ?

10/ Có phụ vương vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập một chiếc bể thì sau nhị giờ bể tiếp tục giàn giụa.

+ Nếu vòi vĩnh 1 và 2 nằm trong chảy thì sau 4 giờ tiếp tục giàn giụa bể.

+ Nếu vòi vĩnh 2 và 3 nằm trong chảy thì sau 4 giờ tiếp tục giàn giụa bể.

Chuyên đề 10: Toán VUI - SUY LUẬN

1. Gà Nâu và gà Mơ ấp trứng. Gà Nâu nói: " Nếu tôi gửi cho tới chị 2 trứng thì số trứng của nhị tao ấp bởi vì nhau". Gà Mơ nói: " Nếu tôi gửi cho tới chị 3 trứng thì thì số trứng của tôi chỉ bởi vì một nửa số trứng của chị ý ấp ".

Hỏi từng con cái ấp từng nào trứng?

2. 3 các bạn Hồng, Hoa, Huệ tham gia dự thi học viên chất lượng tốt lớp 5 đạt 3 giải: Nhất, nhì, phụ vương. Sau lúc nghe tới chúng ta đoán:

+ Tùng giải phụ vương.

+ Lâm ko giành giải phụ vương.

+ Tú ko giành giải nhì.

- Ba các bạn Tùng, Lâm, Tú thực hiện bài xích đánh giá toán đạt phụ vương điểm: 8 ; 9 ; 10. Trong 3 câu: " Lâm được điểm 10 ", "Tùng ko đạt điểm 10 ", " Tú ko được 9 " thì chỉ có một câu trúng.

Tính số điểm của từng các bạn.

3. Hai các bạn Tí và Tèo sinh sống bên trên quần đảo rằng thiệt và dối trá. Tí rằng với Tèo: " tối thiểu một trong các nhị tất cả chúng ta mang 1 người dối trá ". Hỏi Tí và Tèo ai là kẻ rằng thiệt, ai là kẻ rằng dối?

4. Có 5 ổ khoá nhìn y hệt nhau, những chìa cũng đều có vẻ tương tự nhau tuy nhiên từng ổ khoá đều phải có chìa tương thích. Vì sơ ý người thân đang được nhằm lộn lạo những chìa khoá. Hỏi nên demo tối đa từng nào phiên nhằm lần rời khỏi chìa khoá tương thích cho từng ổ khoá.

5. Trong vỏ hộp đem 15 viên bi đỏ ửng, 14 viên bi xanh rờn, 10 viên bi vàng. Hỏi nên kéo ra tối thiểu từng nào viên bi thì thì chắc hẳn rằng nhập cơ đem 10 viên bi nằm trong color ( ko nhìn nhập vỏ hộp ).

6. Người tao nhằm 10 cái cây viết chì đỏ ửng, đôi mươi cây viết chì xanh rờn và 30 cây viết chì vàng nhập một cái vỏ hộp. Hỏi còn nếu như không nhìn nhập vỏ hộp thì nên kéo ra tối thiểu từng nào cái cây viết chì nhằm nhập số cây viết kéo ra có:

a. tối thiểu 1 cái cây viết red color.

b. tối thiểu 2 cái cây viết màu xanh lá cây.

c. tối thiểu 3 cái cây viết gold color.

d. tối thiểu 2 cái cây viết nằm trong color.

g. tối thiểu có một cái cây viết từng loại.

h. tối thiểu 3 cái cây viết red color và 2 cái cây viết màu xanh lá cây.

7. Ba các bạn Hồng, Cúc, Huệ trồng 3 cây hoa: hồng, cúc, huệ. Quý khách hàng trồng cây hồng rằng với Cúc: "Trong cả phụ vương tất cả chúng ta, không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tôi cả". Hỏi các bạn này đang được trồng cây nào?

8. Có 10 người lao vào chống họp, toàn bộ đều hợp tác cho nhau. Hỏi đem toàn bộ từng nào cái bắt tay?

9. Trước khi nhập trận soccer, những cầu thủ theo thứ tự hợp tác nhau và hợp tác 3 trọng tài, những trọng tài cũng theo thứ tự hợp tác nhau. Hỏi đem toàn bộ từng nào cái hợp tác.

10. Có 9 cái nhẫn hiệ tượng y hệt nhau, nhập cơ đem 8 cái nặng trĩu đều nhau và 1 cái nặng trĩu rộng lớn một chút ít. Làm thế này nhằm tìm kiếm ra cái nhẫn nặng trĩu rộng lớn bởi vì một cái cân nặng đĩa và chỉ với gấp đôi cân?

11. Có 5 hòm đựng xà chống, nhập cơ mang 1 hòm nhưng mà từng gói bị thiếu hụt 10g. Làm thế này chỉ người sử dụng cái cân nặng đồng hồ thời trang (cân đơn) và với 1 phiên cân nặng nhằm trị hình thành hòm xà chống bị thiếu hụt. (đánh số trật tự và kéo ra ở từng hòm số gói theo dõi trật tự của hòm-> cân nặng và địa thế căn cứ nhập lượng xà chống thiếu hụt nhằm trị hình thành hòm xà chống thiếu hụt.

12. An đem 3 miếng giấy má. Từ 3 miếng giấy má này, An kéo ra một số trong những miếng rồi xé từng miếng cơ trở thành 3 miếng nhỏ. Trong số những miếng dành được An lại kéo ra một số trong những miếng rồi lại xé từng miếng trở thành 3 miếng nhỏ rộng lớn. Cứ thực hiện như thế ở đầu cuối An kiểm đếm được toàn bộ 102 miếng giấy má rộng lớn nhỏ. Hỏi An đang được kiểm đếm trúng hoặc sai?

Chuyên đề 11: Các vấn đề về cân nặng - đong - đo

*- Một tấm vải vóc lâu năm 2m 4dm. Muốn hạn chế lấy 6dm vải vóc nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế này nhằm hạn chế cho tới đúng?

- Có một sợi dây tương đối dài 3m 2dm. Muốn hạn chế lấy một quãng lâu năm 6dm nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế này nhằm hạn chế cho tới đúng?

- Có một sợi dây tương đối dài 3m 6dm. Muốn hạn chế lấy một quãng lâu năm 9dm nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế này nhằm hạn chế cho tới đúng?

- Có một sợi dây tương đối dài 1m 2dm. Không đem thước đo, thực hiện thế này nhằm hạn chế rời khỏi một quãng lâu năm 4dm 5cm?

- Bình mang 1 sợi dây tương đối dài 1m 2dm, Bình mong muốn hạn chế rời khỏi một quãng dây tương đối dài 4dm5cm tuy nhiên không tồn tại thước đo nên ko hạn chế được. Em hãy suy nghĩ cơ hội hùn Bình.

*- Có 4 kilogam gạo và một cân nặng nhị đĩa, không tồn tại ngược cân nặng. Muốn kéo ra 1kg gạo thì nên thực hiện như vậy nào?

- Có 5 kilogam gạo, một ngược cân nặng 1kg và một cân nặng nhị đĩa. Muốn kéo ra 1kg gạo bởi vì một phiên cân nặng thì nên thực hiện như vậy nào?

Xem thêm: al + naoh + h2o

Có một cân nặng nhị đĩa và một ngược cân nặng 1kg, một ngược cân nặng 2kg. Làm thế này nhằm qua loa nhị phiên cân nặng kéo ra được 9kg gạo?

Các chuyên mục tu dưỡng học viên chất lượng tốt lớp 4 môn Toán bao hàm 11 chuyên mục cho những em học viên bắt được những dạng Toán trọng tâm ôn đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 4. Các em coi và vận chuyển về cụ thể toàn cỗ tư liệu. Các thầy cô xem thêm tư liệu để mang rời khỏi những bài xích ôn luyện lớp 4 cho những em học viên.

Xem thêm:

  • 300 bài xích ôn luyện môn Toán lớp 4
  • Chuyên đề tu dưỡng học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 4: Toán tầm cộng