tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Match the sentences with the pictures, paying atttention to tướng the underlined part in each sentence.

(Nối câu với giành giật, lưu ý phần gạch men chân trong những câu.)

1. Sue doesn’t lượt thích her new dress.

(Sue ko mến cái váy mới nhất của cô ý ấy.)

2. Billy is riding his bicycle.

(Billy đang di chuyển xe đạp điện của anh ý ấy.)

3. The mèo is playing with its ball.

(Con mèo đang được đùa với trái ngược bóng của chính nó.)

4. We love our school.

(Chúng tôi yêu thương ngôi trường học tập của Cửa Hàng chúng tôi.)

5. They are painting their room pink.

(Họ đang được nện chống của mình màu sắc hồng.)

Phương pháp giải:

- her new dress: chiếc váy mới nhất của cô ý ấy

- his bicycle: xe giẫm của anh ý ấy

- playing / its ball: chơi / bóng của nó

- our school: trường của bọn chúng tôi

- their room: phòng của họ

Lời giải chi tiết:

1. d

2. e

3. b

4. a

5. c

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with the correct possessive adjectives.

(Hoàn trở nên những câu với những tính kể từ chiếm hữu đích.)

1. I love cartoons. _________ favourite cartoon is Dragon Balls.

2. This book has your name on it. Is it _________ book?

3. The lion has three cubs. _________  cubs are playing under a big tree.

4. Do you know my friend Anna? _________ house is close to tướng the park.

5. We are from Switzerland. _________  country is famous for chocolate.

Phương pháp giải:

Cấu trúc: Tính kể từ chiếm hữu + danh từ 

- my: của tôi

- his: của anh ý ấy

- her: của cô ý ấy

- their: của họ

- your: của bạn

- our: của bọn chúng tôi

Lời giải chi tiết:

1. My 2. your 3. Its 4. Her 5. Our

1. I love cartoons. My favourite cartoon is Dragon Balls.

(Tôi mến phim phim hoạt hình. Phim phim hoạt hình yêu thương mến của tôi là Bảy viên ngọc dragon.)

2. This book has your name on it. Is it your book?

(Cuốn sách này mang tên của người tiêu dùng bên trên tê liệt. Nó liệu có phải là cuốn sách của người tiêu dùng không?)

3. The lion has three cubs. Its cubs are playing under a big tree.

(Sư tử đem thân phụ con cái. Đàn con cái của chính nó đang được đùa giỡn bên dưới một gốc cây rộng lớn.)

4. Do you know my friend Anna? Her house is close to tướng the park.

(Bạn đem biết Anna, chúng ta của tôi không? Nhà cô ấy sát khu dã ngoại công viên.)

5. We are from Switzerland. Our country is famous for chocolate.

(Chúng tôi tới từ Thụy Sĩ. Đất nước Cửa Hàng chúng tôi phổ biến với sô cô la.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences with the correct possessive pronouns.

(Hoàn trở nên những câu với những đại kể từ chiếm hữu đích.)

1. I have a new xe đạp. The xe đạp is _________ .

2. These are Mai's and Lan’s maps. These maps are _________ .

3. This is a present for you. It's _________ .

4. My father has new shoes. They're _________ .

5. This is our new house. The house is _________.

Phương pháp giải:

Cấu trúc: S + be (am/ is/ are) + đại kể từ chiếm hữu (đóng tầm quan trọng tân ngữ)

đại kể từ chiếm hữu = tính kể từ chiếm hữu + danh từ

- mine: (ai/ loại gì) của tôi

- his: (ai/ loại gì) của anh ý ấy

- hers: (ai/ loại gì) của cô ý ấy

- ours: (ai/ loại gì) của bọn chúng tôi

- theirs: (ai/ loại gì) của họ

- yours: (ai/ loại gì) của bạn/ những bạn

Lời giải chi tiết:

1. mine 2. theirs 3. yours 4. his 5. ours

1. I have a new xe đạp. The xe đạp is mine.

(Tôi mang trong mình một cái xe đạp điện mới nhất. Chiếc xe đạp điện là của tôi.)

2. These are Mai's and Lan’s maps. These maps are theirs.

Xem thêm: viết một đoạn văn về

(Đây là bạn dạng thiết bị của Mai và Lan. Những bạn dạng thiết bị này là của mình.)

3. This is a present for you. It's yours.

(Đây là 1 trong phần quà cho mình. Nó là của người tiêu dùng.)

4. My father has new shoes. They're his.

(Cha tôi đem song giầy mới nhất. Chúng là của anh ý ấy.)

5. This is our new house. The house is ours.

(Đây là căn nhà mới nhất của Cửa Hàng chúng tôi. Ngôi mái ấm là của Cửa Hàng chúng tôi.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4.Underline the correct word in brackets to tướng complete each sentence.

(Gạch chân kể từ đúng trong những ngoặc nhằm hoàn thành xong từng câu.)

1. nước Australia is a strange country. All of (it's / its) big cities are along the coast.

2. Our đô thị is very crowded. How about (your / yours)?

3. I love my football club. Does Phong lượt thích (his / him)?

4. (Our / Ours) street is short and narrow.

5. They cannot find (their / theirs) đô thị map anywhere.

Lời giải chi tiết:

1. its 2. yours 3. his 4. Our 5. their

1. nước Australia is a strange country. All of its big cities are along the coast.

(Úc là 1 trong quốc gia kỳ kỳ lạ. Tất cả những TP.HCM rộng lớn của chính nó đều ở dọc từ bờ biển lớn.)

2. Our đô thị is very crowded. How about yours?

(Thành phố của Cửa Hàng chúng tôi rất nhiều đúc. Của chúng ta thì sao?)

3. I love my football club. Does Phong lượt thích his?

(Tôi yêu thương câu lạc cỗ đá bóng của tôi. Phong đem mến của tôi không?)

4. Our street is short and narrow.

(Đường phố của Cửa Hàng chúng tôi ngắn ngủn và hẹp.)

5. They cannot find their city map anywhere.

(Họ ko thể nhìn thấy bạn dạng thiết bị TP.HCM của mình ở bất kể đâu.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Choose the correct word to tướng complete the sentences.

(Chọn kể từ đích nhằm hoàn thành xong những câu.)

1. The book is ________, but you are welcome to tướng read it.

A. my

B. mine

C. yours

2. ________ xe đạp is dirty, and I can't tell what colour it is.

A. Your

B. Yours

C. You

3. Your country is much bigger than thở ________.

A. our

B. ours

C. their

4. ________ dog is ví friendly. It never barks.

A. They

C. Their

D. Theirs

5. ________ not easy to tướng find your way in a strange đô thị.

A. It

B. It's

C. Its

Phương pháp giải:

Đại kể từ chiếm hữu rất có thể đứng ở những địa điểm sau mái ấm ngữ hoặc tân ngữ.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. B

4. B

5. B

1. B

The book is mine, but you are welcome to tướng read it.

(Cuốn sách là của tôi, tuy nhiên chúng ta cũng có thể phát âm nó.)

2. A

Your xe đạp is dirty, and I can't tell what colour it is.

(Chiếc xe đạp điện của người tiêu dùng bị không sạch, và tôi ko thể biết nó được màu sắc gì.)

3. B

Your country is much bigger than thở ours.

(Đất nước của người tiêu dùng to hơn nhiều đối với của Cửa Hàng chúng tôi.)

4. B

Their dog is ví friendly. It never barks.

(Con chó của mình thiệt thân thích thiện. Nó ko khi nào sủa.)

5. B

It’s not easy to tướng find your way in a strange đô thị.

(Không dễ dàng lần đàng ở một TP.HCM xa vời kỳ lạ.)

Từ vựng

1. 

2. 

3.

Xem thêm: cnh2n 2 + o2

4. 

5.

6.