tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Listen to lớn the passages. Who are they about?

(Nghe những đoạn văn. Chúng nói tới khuôn mẫu gì?)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hello. My name's Hai. I love sport. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at theweekend. But my favourite sport is karate. I practise it three times a week. It makes bu strong and confident.

My name's Alice. I'm twelve years old. I don't lượt thích doing sport very much, but I lượt thích watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games, too. I hope to lớn create a new computer game one day.

Tạm dịch bài bác nghe:

Xin xin chào. Tôi thương hiệu Hải. Tôi yêu thương thể thao. Tôi đùa bóng chuyền ở ngôi trường và tôi thông thường giẫm xe pháo với tía nhập vào ngày cuối tuần. Nhưng môn thể thao yêu thương mến của tôi là karate. Tôi rèn luyện nó tía chuyến một tuần. Nó gom tôi thoải mái tự tin.

Tên tôi là Alice. Tôi mươi nhị tuổi hạc. Tôi ko mến thể thao mang đến lắm, tuy nhiên tôi mến coi thể thao bên trên TV. Sở mến của tôi là đùa cờ vua. Tôi và các bạn tôi đùa cờ nhập loại Bảy mặt hàng tuần. Tôi thỉnh phảng phất cũng đùa trò đùa bên trên PC. Tôi kỳ vọng một ngày nào là này sẽ tạo nên một trò đùa PC mới nhất.

Lời giải chi tiết:

The listening passages are about Hai and Alice.

(Các bài bác nghe nói tới Hải và Alice.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to lớn the passages again. Then tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Nghe lại những đoạn văn. Sau ê lưu lại T (đúng) hoặc F (sai) cho từng câu.)

T

F

1. The passages are about two sportsmen.      

2. Hai goes cycling at the weekend.               

3. Hai’s favourite sport is karate.                    

4. Alice doesn’t lượt thích doing sport very much.

5. Alice plays computer games every day.     

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

The passages are about two sportsmen.  

(Các đoạn văn nói tới nhị vận khích lệ. => Sai)

2. T

Hai goes cycling at the weekend. 

(Cuối tuần Hải lên đường giẫm xe pháo. => Đúng)

3. T

Hai’s favourite sport is karate.       

(Môn thể thao yêu thương mến của Hải là karate. => Đúng)

4. T

Alice doesn’t lượt thích doing sport very much.

(Alice ko mến đùa thể thao mang đến lắm. => Đúng)

5. F

Alice plays computer games every day.  

(Alice đùa trò đùa PC thường ngày. => Sai)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and fill each blank with a word to lớn complete each sentence.

(Nghe lại và điền vào cụ thể từng điểm rỗng tuếch với cùng 1 kể từ nhằm hoàn thiện từng câu.)

Xem thêm: công suất hao phí trên đường dây tải điện

1. Hai plays _________ at school.

2. Hai practises karate at the club _________ times a week.

3. _________ likes watching sport on TV.

4. Alice plays_________ every Saturday.

Lời giải chi tiết:

1. volleyball     

2. three

3. Alice        

4. chess

1. Hai plays volleyball at school.

(Hải đùa bóng chuyền ở ngôi trường.)

2. Hai practises karate at the club three times a week.

(Hải tập dượt karate ở câu lạc cỗ tía chuyến một tuần.)

3. Alice likes watching sport on TV.

(Alice mến coi thể thao bên trên TV.)

4. Alice plays chess every Saturday.

(Alice đùa cờ nhập loại Bảy mặt hàng tuần.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

 4. Work in pairs. Tak about the sport / game you lượt thích. Use the following questions as cues.

(Làm việc theo đuổi cặp. Nói về môn thể thao/ trò đùa tuy nhiên em mến. Sử dụng những thắc mắc sau như khêu ý.)

- What is the name of the sport / game?

(Tên của môn thể thao / trò đùa là gì?)

- How many players are there?

(Có từng nào người chơi?)

- How often bởi you play it?

(Bạn đùa nó bao lâu một lần?)

- What equipment does it need?

(Nó có nhu cầu các vũ trang gì?)

Lời giải chi tiết:

- Badminton

(cầu lông)

- 2 players

(2 người chơi)

- I play it three times a week

(Tôi đùa 3 chuyến một tuần.)

- 2 racquets and 1 birdie/ shuttlecock

(2 cây vợt và một trái ngược cầu)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph of 40-50words about the sport / game you talked about in 4. You can also refer to lớn the listening passages.

(Viết một quãng văn khoảng chừng 40 – 50 kể từ về môn thể thao / trò đùa em đang được thưa ở bài bác 4. Em cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những đoạn văn ở bài bác nghe.)

Lời giải chi tiết:

I usually play badminton after school with my friend because to lớn play this sport we need two players. I play badminton three times a week. To play badminton, I need two racquets and one shuttlecock.

(Tôi thông thường đùa cầu lông sau giờ học tập với các bạn tôi vì thế nhằm đùa môn thể thao này Cửa Hàng chúng tôi cần thiết nhị người đùa. Tôi đùa cầu lông tía chuyến một tuần. Để đùa cầu lông, tôi cần thiết nhị cây vợt và một trái ngược cầu.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Xem thêm: chụp ảnh giải bài tập

5.

6. 

7.