tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2


What are you reading, Quan? Quý Khách đang được phát âm gì vậy Quân? Aladdin and the Magic Lamp. A-la-đin và cây đèn thần.

Tổng ăn ý đề thi đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và điều giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) What are you reading, Quan? - Aladdin and the Magic Lamp.

(Bạn đang được phát âm gì vậy Quân?  A-la-đin và cây đèn thần.)

b) Who's the main character? - A boy... Aladdin.

(Ai là hero chính? Một cậu bé nhỏ ... Aladdin.)

c) What's he like? - I think he's generous.

(Cậu ấy như vậy nào? Tôi suy nghĩ cậu ấy phóng khoáng.)

d) May I borrow the book? - Yes. You can have it when I finish it.

(Có thể mang lại tôi mượn cuốn sách không? Vâng. Bạn hoàn toàn có thể đem nó khi tôi hoàn thiện.)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và thưa.)

Lời giải chi tiết:

a)  What's An Tiem like? - He's hard-working.

(An Tiêm như vậy nào? Anh ấy cần cù.)

b)  What's Snow White like? - She's kind.

(Bạch Tuyết như vậy nào? Cô ấy đảm bảo chất lượng bụng.)

c)  What's The Fox like? - It's clever.

(Con cáo như vậy nào? Nó mưu trí.)

d)  What's Tam like? - She's gentle.

(Tấm như vậy nào? Cô ấy nữ tính.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong thưa.)

Hỏi và vấn đáp nhừng thắc mắc về quyển sách/truyện các bạn yêu thương mến.

Do you lượt thích fairy tales/comic books/short stories?

(Bạn đem mến những truyện cổ tích/truyện tranh/truyện cụt không?)

Yes,.../No... (Có.../Không...)

What book/story are you reading?

(Quyển sách/truyện các bạn đang được phát âm là gì?)

I'm reading...                   

(Tôi đang được phát âm...)                          

What's the main character like?

(Nhân vật chủ yếu thế nào?)

He's/She's... (Anh/cô ấy...)

Do you lượt thích him/her?

(Bạn đem mến anh/cô ấy không?)

Yes,... /No ... (Có.../Không...)

Câu 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và ghi chép một kể từ vào cụ thể từng khoảng tầm rỗng.)

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Linda: What are you reading, Hoa?

Hoa: A fairy tale. The story of Tam and Cam.

Linda: Are Tam and Cam the main characters?

Hoa: Yes, they are.

Linda: What's Tam like?

Hoa: She's kind.

2. Linda: What's your favourite book, Phong?

Phong: It's Doraemon.

Linda: What's Doraemon like?

Phong: He's clever.

3. Linda: Do you lượt thích fairy tales, Mai?

Mai: Yes, I tự. I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs now.

Linda: What are the dwarfs like?

Mai: They're short and hard-working.

4. Linda: What are you reading, Tony?

Tony: The story of Mai An Tiem. I lượt thích it very much.

Linda: Why tự you lượt thích it?

Tony: Because the main character, An Tiem, is a clever and generous man.

Tạm dịch:

1. Linda: Bạn đang được phát âm gì thế, Hoa?

Xem thêm: 120 phút bằng bao nhiêu giờ

Hoa: Một truyện cổ tích, truyện Tấm Cám.

Linda: Tấm và Cám là hero chủ yếu à?

Hoa: Ừ, trúng thế.

Linda: Tấm đem tính cơ hội như vậy nào?

Hoa: Cô ấy hiền hậu lành lặn.

2. Linda: Truyện yêu thương mến của người tiêu dùng là gì, Phong?

Phong: Truyện Đô-rê-mon.

Linda: Đô-rê-mon đem tính cơ hội như vậy nào?

Phong: Cậu ấy vô cùng tài quy tắc.

3. Linda: Cậu đem mến truyện cổ tích ko, Mai?

Mai: Có. Mình đang được phát âm truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn giờ đây.

Linda: Những chú lùn như vậy nào?

Mai: Họ lùn và cần cù.

4. Linda: Bạn đang được phát âm gì thế, Tony?

Tony: Truyện Mai An Tiêm. Mình vô cùng mến truyện này.

Linda: Bạn đang được phát âm gì thế, Tony?

Tony: Bởi vì như thế hero chủ yếu, An Tiêm, là kẻ vô cùng mưu trí và rộng lớn lượng.

Lời giải chi tiết:

1. kind

2. clever

3. hard-working

4. generous

1. What’s Tam in The Story of Tam and Cam like? She’s kind.

(Tấm vô truyện Tấm và Cám thế nào? Cô ấy đảm bảo chất lượng bụng.)

2. What’s Doraemon like? He’s clever.

(Doraemon thế nào? Cậu ấy mưu trí.)

3. What are the Seven Dwarfs like? They’re short and hard-working

(Bảy chú lùn thế nào? Họ cần cù và đảm bảo chất lượng bụng.)

4. What’s An Tiem like? He’s clever and generous.

(An Tiêm thế nào? Cậu ấy mưu trí và phóng khoáng.)

Câu 5

5. Number the sentences in the correct order.

(Điền số vô những câu theo dõi trật tự trúng.)

Lời giải chi tiết:

1. Minh's my classmate.

(Minh là các bạn nằm trong lớp của tôi.)

2. She likes reading fairy tales in her miễn phí time.

(Cô ấy mến phát âm truyện cổ tích vô thời hạn rảnh.)

3. Her favourite fairy tale is The story of Tam and Cam.

(Truyện cổ tích yêu thương mến của cô ấy ấy là Câu chuyện Tấm và Cám.)

4. It's a Vietnamese story about two girls.

(Nó là 1 truyện của những người Việt về nhị cô nàng.)

5. Their names are Tam and Cam.

(Tên của mình là Tấm và Cám.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

Snow White and Aladdin (Bạch Tuyết và A-la-đin)

There's a girl who's ví gentle, (Có một cô nàng vô cùng nữ tính,)

So gentle and ví kind. (Rất nữ tính và rất tuyệt bụng.)

Snow White is her name. (Bạch Tuyết là tên gọi của cô ấy ấy.)

Yes, Snow White is her name. (Vâng, Bạch Tuyết là tên gọi của cô ấy ấy.)

There's a boy who's ví clever, (Có một chàng trai rât mưu trí,)

So clever and ví bright. (Rất mưu trí và vô cùng thông minh.)

Aladdin is his name. (A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Yes, Aladdin is his name. (Vâng, A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: tính chu vi tam giác lớp 3

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.