tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

Lời giải chi tiết:

a) What did you vì thế on your summer holiday, Peter?

(Bạn đã trải gì nhập kỳ ngủ hè của tớ vậy, Peter?)

 I went on a trip with my family.

(Mình đã từng đi du ngoạn cùng theo với mái ấm gia đình bản thân.)

b) Where did you go?

(Bạn đã từng đi đâu?)

I went vĩ đại Ha Long Bay.

(Mình đã từng đi vịnh Hạ Long.)

c) What was the trip like?

(Chuyến chuồn thế nào?)

It was really nice.

(Nó thiệt sự chất lượng tốt rất đẹp.)

d) What about you? Where did you go?

(Còn các bạn thì sao? Quý khách hàng đã từng đi đâu?)

I went vĩ đại Ho Chi Minh City.

(Mình đã từng đi Thành phố Sài Gòn.)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và thưa.)

Lời giải chi tiết:

a) Where did you go on holiday? - I went vĩ đại Ha Long Bay. 

(Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ nghỉ? Tôi đã từng đi vịnh Hạ Long.)

b) Where did you go on holiday? - I went vĩ đại Phu Quoc Island.      

(Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ nghỉ? - Tôi đã từng đi hòn đảo Phú Quốc.)

c) Where did you go on holiday? - I went vĩ đại Hoi An Ancient Town.

(Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ nghỉ? - Tôi đã từng đi phố cổ Hội An.)

d) Where did you go on holiday? - I went vĩ đại Hue Imperial City.   

(Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ nghỉ?  - Tôi đã từng đi cố đô Huế.)

Câu 3

3. Let's talk. 

(Chúng tớ nằm trong thưa.)

Ask and answer questions about your holidays. 

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về kỳ ngủ của doanh nghiệp.)

Lời giải chi tiết:

- Where were you on holiday? ⇒ I was on the beach.

(Bạn đang được ở đâu nhập kỳ ngủ lễ? ⇒ Mình đã đi biển khơi.)

- Where did you go? ⇒ I went vĩ đại Ha Long Bay.

(Bạn đã từng đi đâu? ⇒ Mình đã đến vịnh Hạ Long.)

- What was the trip like? ⇒ It was really nice.

(Chuyến du ngoạn thế nào? ⇒ Thật sự tuyệt lắm vời.)

Câu 4

4. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Where were you last weekend, Tom?

    Tom: I was at the seaside.

    Mai: Where did you go?

    Tom: I went vĩ đại Ha Long Bay.

2. Mai: What's that?

    Quan: It's a photo of my trip last summer.

    Mai: Where did you go, Quan?

    Quan: I went vĩ đại Hue Imperial City.

3. Mai: Where did you go last Sunday, Linda?

    Linda: I went vĩ đại Ha Noi.

    Mai: Oh, that's great.

4. Mai: Where did you go last month, Nam?

Xem thêm: dđề thi vào lớp 6

    Nam: I went vĩ đại Ho Chi Minh City.

    Mai: Did you have a good time?

    Nam: Yes, I did.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn đang được ở đâu tuần trước đó vậy, Tom?

Tom: Mình ở bãi tắm biển.

Mai: Bạn đã từng đi đâu?

Tom: Mình cho tới vịnh Hạ Long.

2. Mai: Kia là gì thế?

Quan: Đó là bức hình chuyến du ngoạn năm ngoái của tớ.

Mai: Bạn đã từng đi đâu, Quân?

Quan: Mình đang đi đến kinh trở thành Huế.

3. Mai: Chủ nhật trước các bạn đã từng đi đâu vậy, Linda?

Linda: Mình cho tới TP. hà Nội.

Mai: Ồ, tuyệt quá.

4. Mai: Tháng trước các bạn đã từng đi đâu vậy, Nam?

Nam: Mình cho tới TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn.

Mai: Bạn sở hữu hí hửng không?

Nam: Có chứ.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1.c

2.d

3.a

4.e

5.b

1. Where were you last summer?

(Mùa hè năm ngoái các bạn ở đâu?)

c. I was at the seaside.

(Mình ở bãi tắm biển.)

2. Where did you go?

(Bạn đã từng đi đâu?)

d. I went vĩ đại Phu Quoc Island.

(Mình chuồn hòn đảo Phú Quốc.)

3. What did you do?

(Bạn đã trải gì?)

a. I took a boat trip

(Mình chuồn du ngoạn vị thuyền.)

4. What was the trip like?

(Chuyến du ngoạn của doanh nghiệp thế nào?)

e. It was great.

(Tuyệt vời.)

5. What's that?

(Kia là đồ vật gi thế?)

b. It's a photo of my trip.

(Đó là bức hình chuyến hành trình du ngoạn của tớ.)

Câu 6

6. Let's play.

(Chúng tớ nằm trong đùa.)

Find someone who...

(Tìm một người này này mà...)

Find someone who went vĩ đại the seaside last summer.

(Tìm một người này này mà đã từng đi cho tới bờ biển khơi nhập năm ngoái.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Xem thêm: x1^2+x2^2

6. 

7. 

8.