tiếng anh 7 global success unit 1


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and and write T (True) or F (False). 3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat. 4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. 5. (Game) Find someone who...

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 global success unit 1

Video chỉ dẫn giải

My favourite hobby

(Sở quí yêu thương quí của tôi)

1. Listen and read.

(Nghe và phát âm.)

Ann: Your house is very nice, Trang

Trang: Thanks! Let’s go upstairs. I’ll show you my room.

Ann: I love your dollhouse. It’s amazing. Did you make it yourself?

Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

Ann: Really? Is it hard to lớn build one?

Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue. Then just use a bit of creativity. What bởi you bởi in your không tính tiền time?

Ann: I lượt thích horse riding.

Trang: That’s rather unusual. Not many people bởi that.

Ann: Actually, it’s more common than thở you think. There are some horse riding clubs in Ha Noi now. I go to lớn the Riders’ Club every Sunday.

Trang: I’d love to lớn go to lớn your club this Sunday. I want to lớn learn how to lớn ride.

Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ann: Ngôi ngôi nhà của người sử dụng cực kỳ đẹp nhất, Trang.

Trang: Cảm ơn! Đi lên lầu chuồn, tôi tiếp tục chỉ cho mình chống của tôi.

Ann: Tôi yêu thương căn nhà búp bê của người sử dụng. Nó thiệt ấn tượng. quý khách tự động thực hiện loại cơ à?

Trang: Đúng vậy. Sở quí của tôi là thi công những căn nhà búp bê.

Ann: Thật không? Có khó khăn nhằm thi công một chiếc không?

Trang: Không hẳn. Tất cả những gì bạn phải là một vài bìa cứng và keo dán giấy dán. Sau cơ, chỉ việc dùng một chút ít tạo ra. quý khách tiếp tục làm cái gi nhập thời hạn rảnh rỗi?

Ann: Tôi quí cưỡi ngựa.

Trang: Điều cơ khá không bình thường. Không có khá nhiều người thực hiện vì vậy.

Ann: Thực đi ra, nó thịnh hành rộng lớn các bạn suy nghĩ. Hiện ni với một vài câu lạc cỗ cưỡi ngựa ở Thành Phố Hà Nội. Tôi cho tới Câu lạc cỗ Cưỡi ngựa nhập Chủ nhật mặt hàng tuần.

Trang: Tôi cực kỳ mong muốn cho tới câu lạc cỗ của người sử dụng nhập Chủ nhật này. Tôi mong muốn học tập cơ hội cưỡi ngựa.

Ann: Chắc chắn rồi. Lớp học tập của tôi chính thức khi 8 giờ sáng sủa.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and and write T (True) or F (False)

(Đọc lại bài xích đối thoại và ghi chép Đúng (T) hoặc Sai (F).)

1. Trang needs help with building dollhouses.

2. Trang uses glue and cardboard to lớn build her dollhouse.

3. To build a dollhouse, you need to lớn use your creativity.

4. Ann goes to lớn a horse riding club every Sunday.

5. Ann’s lesson starts at 8 p.m.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

Trang needs help with building dollhouses.

(Trang cần thiết sự trợ giúp nhằm xây căn nhà búp bê.)

Thông tin: Ann: ... Did you make it yourself? 

                 (... quý khách đang được tự động thực hiện mang đến mình?)

                Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

                (Vâng. Sở quí của tôi là thi công những căn nhà búp bê.)

2. T

Trang uses glue and cardboard to lớn build her dollhouse.

(Trang dùng keo dán giấy dán và bìa cứng nhằm xây nhà ở búp bê của cô ấy ấy.)

Thông tin: Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue.

(Không hẳn. Tất cả những gì bạn phải là một vài bìa cứng và keo dán giấy dán.)

3. T

To build a dollhouse, you need to lớn use your creativity.

(Để xây nhà ở búp bê, bạn phải sử sự tạo ra của người sử dụng.)

Thông tin: ... Then just use a bit of creativity.

(Sau cơ các bạn chỉ việc dùng một chút ít sáng sủa tạo)

4. T

Ann goes to lớn a horse riding club every Sunday.

(Ann tiếp cận câu lạc cỗ cưỡi ngựa nhập Chủ nhật mặt hàng tuần.)

Thông tin: Ann: ...I go to lớn the Riders’ Club every Sunday.

(Tôi cho tới Câu lạc cỗ Cưỡi ngựa nhập Chủ nhật mặt hàng tuần.)

5. F

Ann’s lesson starts at 8 p.m.

(Lớp học tập của Ann chính thức nhập 8 giờ tối.)

Thông tin: Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

(Lớp học tập của tôi chính thức khi 8 giờ sáng sủa.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat.

(Viết kể từ và cụm kể từ từ vỏ hộp nhập bên dưới từng hình ảnh. Sau cơ nghe, đánh giá và tái diễn.)

building dollhouses

collecting teddy bears

making models

horse riding

gardening

collecting coins

Phương pháp giải:

- building dollhouses: xây ngôi nhà búp bê

- collecting teddy bears: thu thập gấu bông

- making models: làm tế bào hình

- horse riding: cưỡi ngựa

- gardening: làm vườn

- collecting coins: thu thập đồng xu/ chi phí xu

Lời giải chi tiết:

1. making model 

2. riding horse 

3. collecting coins 

4. gardening 

5. building dollhouses 

6. collecting teddy bears 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: đề đánh giá năng lực

4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns.

(Làm việc theo đòi group. Viết những sở trường kể từ Bài 3 nhập cột tương thích.)

doing things

making things

collecting things

Add some other hobbies to lớn each column

(Thêm một vài sở trường không giống vào cụ thể từng cột.)

Lời giải chi tiết:

doing things

(làm việc gì đó)

making things

(tạo đi ra đồ gia dụng vật)

collecting things

(thu thập đồ gia dụng vật)

- gardening (làm vườn)

- horse riding (cưỡi ngựa)

- making model (làm tế bào hình)

- building dollhouses (xây ngôi nhà búp bê)

- collecting teddy bears (thu thập gấu bông)

- collecting coins (thu thập đồng xu)

Other hobbies (Một vài ba sở trường khác):

- doing things: listening to lớn music (nghe nhạc), reading books (đọc sách),...

- making things: cooking (nấu ăn), baking (làm bánh),...

- collecting things: collecting stamp (sưu luyện tem), collecting old books (sưu luyện sách cũ),...

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. (Game) Find someone who...

((Trò chơi) Tìm một người ...

Work in groups. Ask your classmates which hobbies they lượt thích. Use the question “Do you lượt thích...?”. Write the students’ names in the table below. Which hobby is the most popular?

(Làm việc theo đòi group. Hỏi các bạn nằm trong lớp của người sử dụng coi bọn họ quí những sở trường này. Sử dụng thắc mắc “Bạn với quí ...?”. Viết thương hiệu những học viên nhập bảng tiếp sau đây. Sở quí này là thịnh hành nhất?)

Find someone who likes...

(Tìm đi ra người quí....)

horse riding

building dollhouses

collecting teddy bears

collecting coins

gardening

making models

Phương pháp giải:

Đặt thắc mắc mang đến chúng ta nằm trong lớp nhằm điền nhập bảng với cấu tạo “Do you lượt thích...?” (Bạn với quí....) và các bạn sót lại tiếp tục trả lời: “Yes, I bởi.” (Vâng, tôi quí.) hoặc “No, I don’t.” (Không, tôi ko quí.)

Lời giải chi tiết:

Nam: Do you lượt thích horse riding? 

(Bạn với quí cưỡi ngựa không?)

Minh: Yes, I bởi. 

(Vâng, tôi quí.)

Nam: Do you lượt thích building dollhouses? 

(Bạn với quí xây nhà ở búp bê không?)

Linh: Yes, I bởi. 

(Vâng, tôi quí.)

Nam: Do you lượt thích collecting teddy bears? 

(Bạn với quí tích lũy gấu bông không?)

My: Yes, I bởi. 

(Vâng, tôi quí.)

Nam: Do you lượt thích collecting coins? 

(Bạn với quí tích lũy đồng xu không?)

Mai: Yes, I bởi.

(Vâng, tôi quí.)

Nam: Do you lượt thích gardening?

(Bạn với quí thực hiện vườn không?)

Phong: Yes, I bởi.

(Vâng, tôi quí.)

Nam: Do you lượt thích making models? 

(Bạn với quí thực hiện quy mô không?)

Huy: Yes, I bởi. 

(Vâng, tôi quí.)

horse riding (cưỡi ngựa)

Minh

building dollhouses (xây ngôi nhà búp bê)

Linh

collecting teddy bears (sưu tầm gấu bông)

My

collecting coins (sưu tầm chi phí xu)

Mai

gardening (làm vườn)

Phong

making models (làm tế bào hình)

Huy

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 1

  1. Complete the words webs below with the words from the box. 2. Complete the sentences, using the -ing size of the verbs from the box. 3. Look at the pictures and say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing size. 4. Listen and repeat. Pay attention to lớn the sounds /ə/ and /ɜː/ 5. Listen to lớn the sentences and pay attention to lớn the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Match the sentences (1-5) to lớn the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple size of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct size of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have to lớn change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogue below. Pay attention to lớn the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you lượt thích and don't lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend's. Then present them to lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than thở THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than thở one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers to lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2

  1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen to lớn an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.