they eventually realize that reckless

Câu hỏi:

28/03/2020 32,078

Bạn đang xem: they eventually realize that reckless

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

They eventually realize that reckless __________of the earth’s resources can lead only to eventual global disaster.

C. exploitation

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn C

A. exploit (v): khai thác

B. exploitable (adj): khai quật được

C. exploitation (n): sự khai thác

D. exploitative (adj): mang tính chất khai thác

Tạm dịch: Cuối nằm trong thì chúng ta cũng quan sát rằng khai quật khoáng sản bên trên trái khoáy khu đất một cơ hội thục mạng lĩnh chỉ hoàn toàn có thể kéo theo thảm hoạ toàn thị trường quốc tế.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Email and instant messaging services have _________ global communication.

A. revolutionised

B. revolutionary 

C. revolution 

D. revolutionarily

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

If people and businesses don’t go green, we will soon _________ our natural resources.

A. deplete

B. preserve 

C. dispose

D. replenish

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I _________ my teeth when I _________ dinner.

A. was breaking/ had

Xem thêm: bài tập tiếng anh thì hiện tại đơn

B. broke/ was having

C. broke/ am having

D. break/ am having

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair sentences in the following questions.

Beef contains vitamins. Generally, fish contains almost the same vitamins as beef.

A. The vitamins nội dung of beef is generally considered lớn come from fish. 

B. The vitamins nội dung of fish may be considered in general as similar lớn beef. 

C. Generally, beef and fish may be considered lớn be a combination of Vi-Ta-Min nội dung. 

D. What Vi-Ta-Min fish contains may be considered in general lớn be made from beef.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

Some of the people can’t find a seat in the concert hall.

A. There weren’t enough seats for all the people in the concert hall. 

B. There weren’t enough seats even for some people in the concert hall. 

C. There were enough seats for some people in the concert hall. 

D. There are some people without a seat in the concert hall.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

That xế hộp isn’t beyond my means.

A. I am really interested in that xế hộp.

B. That xế hộp is too expensive for má lớn buy.

C. That xế hộp is cheap enough for má lớn buy.

Xem thêm: hướng dẫn học chú đại bi tiếng phạn từng câu

D. I really tự not lượt thích that xế hộp.