the only reason the party was a success was that a famous film star attended

Câu hỏi:

03/04/2023 1,840

Bạn đang xem: the only reason the party was a success was that a famous film star attended

A. Had it not been for the attendance of a famous film star, the buổi tiệc nhỏ would not have been a success.

Đáp án chủ yếu xác

B. Hadn't it been for the attendance of a famous film star, the buổi tiệc nhỏ would not have been a success.

C. Had the buổi tiệc nhỏ not been a success, a famous film star wouldn't have attended.

D. Hadn't the buổi tiệc nhỏ been a success, a famous film star wouldn't have attended.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

Giải thích: Đảo ngữ câu ĐK loại III: Had + S + VpII, S + would/ could/ might + have + VpII.

Dịch: Lý tự độc nhất khiến cho buổi tiệc thành công xuất sắc là sở hữu một ngôi sao sáng năng lượng điện hình họa có tiếng tham gia. = Nếu không tồn tại sự tham gia của một ngôi sao sáng năng lượng điện hình họa có tiếng, buổi tiệc sẽ không còn thành công xuất sắc.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I prefer going out for a meal to tát staying at trang chủ. I'd rather........

Câu 2:

He got down to tát writing the letter as soon as he returned from his walk.

A. No sooner had he returned from his walk when he got down to tát writing the letter.

B. Not until he returned from his walk did he get down to tát writing the letter.

C. Only after he had returned from his walk did he get down to tát writing the letter.

D. Hardly had he returned from his walk when he got down to tát writing the letter.

Câu 3:

The outcome of the election was never in doubt. => At no time …

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Because of (A) urbanization continues, not only (B) the infrastructure for health but also (C) other social services in cities need improving (D).

A. Because of

Xem thêm: ôn thi đánh giá năng lực

 B. not only

 C. but also

 D. need improving

Câu 5:

Are you thinking of a career in ____?

A. journal

B. journalism

C. journalist

D. journalistic

Câu 6:

She is not a very nice girl. She seems to tát enjoy the ____ of others.

A. unfortune

B. misfortune

C. disfortune

D. infortune

Câu 7:

At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar.

A. moved                   

B. changed                 

C. adjusted                 

Xem thêm: đạo hàm 1/căn x

D. stopped