the discovery of the new planet was regarded as a major breakthrough in astronomy

Câu hỏi:

27/03/2020 36,995

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: the discovery of the new planet was regarded as a major breakthrough in astronomy

The discovery of the new planet was regarded as a major breakthrough

C. considered

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

promise (v): hứa

doubt (v): ngờ vực ngờ

refuse (v): kể từ chối

be regarded as = be considered as : được xem là

Tạm dịch: Sự trị sinh ra hành tinh ma mới mẻ và đã được xem như là một bước ngoặt nhập ngành thiên văn học

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mike became a father. He felt a strong sense of responsibility towards his parents.

A. Were Mike to tát become a father himself, he would feel a strong sense of responsibility towards his parents. 

B. Only after Mike had become a father himself did he feel a strong sense of responsibility towards his parents. 

C. Had Mike become a father himself, he would have felt a strong sense of responsibility towards his parents. 

D. Not until he felt a strong sense of responsibility towards his parents did Mike become a father himself.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Jenifer rejected the job offer. She now regrets it.

A. Jenifer regrets not having rejected the job offer.

B. If only Jenifer didn’t reject the job offer. 

C. Jenifer wishes she hadn’t rejected the job offer.

D. Jenifer regrets to tát reject the job offer.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Paul noticed a job advertisement while he     along the street.

A. was walking

Xem thêm: sinh sản hữu tính ở động vật là

B. would walk

C. walked

D. had walked

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

These days, many people only read printed newspapers once in a while as they tend to tát access information online.

A. regularly

B. attentively

C. occasionally

D. selectively

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

Sally paid for her travel in advance, but it wasn’t necessary.

A. Sally needn't have paid for her travel in advance. 

B. Sally might not have paid for her travel in advance. 

C. Sally may not have paid for her travel in advance. 

D. Sally couldn’t have paid for her travel in advance.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

''What are you going to tát tự after school, Anne?'' Kevin asked.

A. Kevin asked Anne what was she going to tát tự after school. 

B. Kevin asked Anne what she was going to tát tự after school. 

C. Kevin wanted to tát know what Anne would tự after school. 

Xem thêm: phân tích bài ngắm trăng

D. Kevin wanted to tát know what would Anne tự after school.