tên biến nào sau đây là đúng trong python

Câu hỏi:

10/07/2022 36,482

B. tong@.

C. 1_dem.

D. ab_c1.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích thị là: D

Tên đổi mới chỉ bao gồm những vần âm giờ Anh, những chữ số kể từ 0 cho tới 9 và kí tự động gạch men bên dưới “_”, ko chính thức bằng văn bản số

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường thích hợp nào là tại đây không cần mệnh lệnh gán vô python?

Câu 2:

Lệnh gán độ quý hiếm cho tới đổi mới b vẹn toàn nào là sau đấy là đúng?

Câu 3:

Trong ngôn từ Python, thương hiệu nào là tại đây bịa sai theo đòi quy tắc?

Câu 4:

Kết trái khoáy Lúc tiến hành câu mệnh lệnh sau:

Xem thêm: cho hình chữ nhật abcd

>>>10 - 5 ** 2 + 8//3 +2

Câu 5:

Biểu thức a/(a+1)*(x-1) Lúc đem lịch sự dạng toán học tập sở hữu dạng:

Câu 6:

Chuyển biểu thức sau lịch sự python  2x+1x+2

Câu 7:

Đâu là quy tắc đúng vào lúc gọi là đổi mới cho tới Python?

Câu 8:

Trong ngôn từ lập trình sẵn Python, kể từ khoá và tên:

Câu 9:

Để tính diện tích S đàng tròn trặn nửa đường kính R, với pi = 3,14, biểu thức nào là tại đây vô Python là đúng?

Câu 10:

Để ghi chép 3 nón 4 vô Python chọn

Câu 11:

Để gán độ quý hiếm cho 1 đổi mới số tao tiến hành như vậy nào?

Câu 12:

Trong ngôn từ Python, thương hiệu nào là sau đấy là kể từ khoá?

Xem thêm: al + naoh + h2o

Câu 13:

Tìm lỗi sai vô khai báo đổi mới vẹn toàn Max sau đây?

Max = 2021:

Câu 14:

Từ khoá của một ngôn từ lâp trình là: