seth informed us of his retirement from the company. he did it when arriving at the meeting

Câu hỏi:

31/03/2020 65,526

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: seth informed us of his retirement from the company. he did it when arriving at the meeting

Seth informed us of his retirement from the company. He did it when arriving at the meeting.

A. Only after his retiring from the company did Seth tell us about his arrival at the meeting.

B. Not until Seth said lớn us that he would leave the company did he turn up at the meeting.

C. Hardly had Seth notified us of his retiring from the company when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Seth arrived at the meeting than vãn we were told about his leaving the company.

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Cấu trúc hòn đảo ngữ

Giải thích:

ONLY AFTER + N/Ving/clause + auxiliary + S + V : Chỉ sau thời điểm … thì

NOT UNTIL + N/Ving/clause + auxiliary + S + V : Chỉ cho tới khi … thì

HARDLY + auxiliary + S + V + WHEN + S + V: Ngay khi … thì

= NO SOONER + auxiliary + S + V + THAN + S + V

Cấu trúc tiêu cực ở thì vượt lên khứ: S + was/were + V.p.p

Tạm dịch: Seth thông tin mang đến công ty chúng tôi về sự ông ấy về hưu ở doanh nghiệp lớn. Ông ấy đã trải vấn đề này lúc đến buổi họp.

  A. Chỉ sau thời điểm ông ấy về hưu ở doanh nghiệp lớn, Seth mới nhất rằng với công ty chúng tôi về sự anh ấy cho tới buổi họp.

  B. Mãi cho tới khi Seth rằng với công ty chúng tôi rằng anh ấy tiếp tục tách doanh nghiệp lớn, anh ấy mới nhất cho tới buổi họp.

  C. Ngay khi Seth thông tin mang đến công ty chúng tôi về sự ông về hưu kể từ doanh nghiệp lớn thì ông cho tới buổi họp.

  D. Ngay khi Seth cho tới buổi họp thì công ty chúng tôi vừa mới được nghe ông ấy nói tới việc tách doanh nghiệp lớn.

Câu A, B, C sai về nghĩa.

Chọn D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The sight of his face brought _______ lớn bủ how ill he really was.

A. place

B. house

C. life

D. home

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

They are having their house being painted by a construction company.

A. having

B. their

Xem thêm: hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí

C. being painted

D. construction

Câu 3:

He was pleased that things were going on _______.

A. satisfied

B. satisfactorily

C. satisfying

D. satisfactory

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Julian dropped out of college after his first year. Now he regrets it.

A. Julian regretted having dropped out of college after his first year.

B. Julian wishes he didn’t drop out of college after his first year.

C. Julian regrets having dropped out of college after his first year.

D. Only if Julian had dropped out of college after his first year.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Though I persuaded my quấn lớn solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

A. completely ignored

B. treated as important

C. disagreed with

D. discovered by chance

Câu 6:

More and more investors are pouring _______ money into food and beverage start-ups.

A. the

B. a

C. an

Xem thêm: đất thổ nhưỡng là lớp vật chất

D. Ø