school uniform is compulsory in most of vietnamese schools

Câu hỏi:

05/04/2020 92,474

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions

Bạn đang xem: school uniform is compulsory in most of vietnamese schools

School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools

C. required

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

- Compulsory/kəm'pʌlsəri/ ~ Required /ri'kwaiəd/ (adj): được yêu thương cầu/ bắt buộc

E.g: Regular attendance is required in this course.

-Depended: bị phụ thuộc

-Paid: được trả chi phí, thanh toán

-Divided: được phân thành nhiều phần, bị phân chia tách

Đáp án C (Đồng phục ngôi trường thì cần ở đa số những ngôi trường học tập ở Việt Nam)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

We should make full use _________ the Internet as it is an endless source of information

A. of

B. in

C. with

D. from

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

John would lượt thích to specialize ___________ computer science

A. of

B. to

C. in

D. at

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

He was the first person  __________.the room

A. entering

Xem thêm: bài thực hành 2 hóa 11

B. to tướng enter

C. to tướng be enter

D. having entered

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Western women are more _________ phàn nàn Asian women

A. depend

B. independent

C. independently

D. dependence

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

The climate of Đài Loan Trung Quốc is similar in many ways to tướng ………………

A. that of the United States

B. which of the United States

C. the United States

D. this of the United States

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

He is exhausted because he_______ around the whole afternoon trying to tướng clean the house.

A. has been running

B. runs

C. is running

Xem thêm: khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không

D. was running