sách giáo khoa tiếng anh

VIETNAMESE

sách giáo khoa

Bạn đang xem: sách giáo khoa tiếng anh

sách học

Sách giáo khoa là những tư liệu dạy dỗ được kiến thiết và biên soạn nhằm dùng nhập quy trình giảng dạy dỗ và học hành bên trên những ngôi trường học tập. Chúng thông thường được dùng nhằm hỗ trợ kỹ năng và vấn đề cơ phiên bản trong số môn học tập như toán học tập, ngữ văn, khoa học tập, lịch sử vẻ vang và nhiều môn học tập không giống.

1.

Xem thêm: lực đàn hồi cực đại

Sách giáo khoa hỗ trợ những lý giải và ví dụ rõ nét để giúp đỡ học viên hiểu những định nghĩa phức tạp.

The textbook provided clear explanations and examples to tát help students understand complex concepts.

2.

Xem thêm: agbr kết tủa màu gì

Cô ấy ghi lại những điểm cần thiết nhập sách giáo khoa và chú giải bên mép.

She highlighted important points in the textbook and took notes in the margins.

Chúng tao nằm trong học tập một vài kể từ vựng giờ Anh ngay gần nghĩa nhau như textbook, curriculum, syllabus nha! - textbook: (sách giáo khoa) An introductory textbook on geometry generally begins with basic definitions. (Sách giáo khoa nhập môn về hình học tập thông thường chính thức với những khái niệm cơ phiên bản.) - curriculum (chương trình giảng dạy): What subjects does your curriculum include? (Chương trình giảng dạy dỗ của doanh nghiệp bao gồm những môn nào?) - syllabus (đề cương môn học): How can computer skills be integrated into the syllabus? (Làm thế nào là nhằm tích ăn ý những khả năng tin cậy học tập nhập đề cương môn học?)