phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

Câu hỏi:

07/08/2019 177,259

Bạn đang xem: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

A. những hóa học phản xạ cần là những hóa học dễ dàng tan.

B. những hóa học phản xạ cần là những hóa học năng lượng điện li mạnh.

C. một số ion nhập hỗn hợp phối kết hợp được cùng nhau tạo nên trở thành hóa học kết tủa hoặc hóa học khí hoặc hóa học năng lượng điện li yếu đuối.

Đáp án chủ yếu xác

D. phản xạ ko cần là thuận nghịch tặc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li chỉ xẩy ra Lúc những ion phối kết hợp được cùng nhau tạo nên trở thành tối thiểu một trong những hóa học sau:

- Chất kết tủa.

- Chất năng lượng điện li yếu đuối.

- Chất khí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình năng lượng điện li viết lách đích thị là

A. NaCl → Na2+ + Cl-.

B. Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-.

C. C2H5OH → C2H5+ + OH-.

D. CH3COOH → CH3COO- + H+.

Câu 2:

Phương trình H+ + OH-® H2O là phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ sở hữu phương trình sau:

A. NaOH + NaHCO3Na2CO3 + H2O

B. NaOH + HCl® NaCl + H2O

C. H2SO4 + BaCl2® BaSO4 + 2HCl

D. 3HCl + Fe(OH)3® FeCl3 + 3H2O

Câu 3:

Xem thêm: tác dụng của dấu hai chấm lớp 3

Dãy những ion rất có thể tồn bên trên nhập và một hỗn hợp là

A. Fe2+, Ag+, NO3-, Cl-.

B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.

C. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

D. Na+, Mg2+, NO3-, OH-.

Câu 4:

Đặc điểm phân li Zn(OH)2 nội địa là

A. theo phong cách bazơ.

B. vừa phải theo phong cách axit vừa phải theo phong cách bazơ.

C. theo phong cách axit.

D. ko phân li.

Câu 5:

Cho phương trình phản ứng:  KOH + HCl  → KCl + H2O. Phương trình ion rút gọn gàng của phản xạ bên trên là

A. OH- + H+ → H2O

B. K+ + Cl- → KCl.

C. OH- + 2H+ → H2O

D. 2OH- + H+ → H2O

Câu 6:

Dãy hóa học này tại đây nội địa đều là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. H2S, H2SO3, H2SO4, NH3.

B. H2CO3, CH3COOH, H3PO4, Ba(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO, NH3.

Xem thêm: tóm tắt dế mèn phiêu lưu ký

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.