ôn tập về phân số

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: ôn tập về phân số

Video chỉ dẫn giải

a) Viết phân số chỉ phần tiếp tục tô color của từng hình bên dưới đây:

b) Viết láo lếu số chỉ phần tiếp tục tô color của từng hình bên dưới đây:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm ghi chép phân số hoặc láo lếu số ứng của từng hình.

Lời giải chi tiết:

a) Hình 1 : \( \displaystyle{3 \over 4}\)                          Hình 2 : \( \displaystyle{2 \over 5}\)

    Hình 3 : \( \displaystyle{5 \over 8}\)                          Hình 4 : \( \displaystyle{3 \over 8}\) 

b) Hình 1 : \( \displaystyle1{1 \over 4}\)                        Hình 2 : \( \displaystyle2{3 \over 4}\)

    Hình 3 : \( \displaystyle3{2 \over 3}\)                        Hình 4 : \( \displaystyle4{1 \over 2}\) 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Rút gọn gàng những phân số:

\(\dfrac{3}{6}\);         \(\dfrac{18}{24}\);         \(\dfrac{5}{35}\);         \(\dfrac{40}{90}\);         \(\dfrac{75}{30}\).

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau:

- Xét coi tử số và khuôn số nằm trong phân tách không còn mang đến số ngẫu nhiên này to hơn 1.

- Chia tử số và khuôn số mang đến số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Lúc có được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{3}{6}= \dfrac{3:3}{6:3}= \dfrac{1}{2}\);                     \(\dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}\);

\(\dfrac{5}{35}= \dfrac{5:5}{35:5} = \dfrac{1}{7}\);                 \(\dfrac{40}{90} = \dfrac{40:10}{90:10}= \dfrac{4}{9}\);   

\(\dfrac{75}{30} = \dfrac{75:15}{30:15} = \dfrac{5}{2}\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng khuôn số những phân số:

a) \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{5}\);                             

b) \(\dfrac{5}{12}\) và \(\dfrac{11}{36}\);

c) \(\dfrac{2}{3}\), \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{4}{5}\).

Phương pháp giải:

Xem thêm: điểm chuẩn đại học ngân hàng 2022

Khi quy đồng khuôn số nhì phân số rất có thể thực hiện như sau:

Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhất nhân với khuôn số của phân số loại nhì.

Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhì nhân với khuôn số của phân số loại nhất.

Lời giải chi tiết:

a)  \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 5}{4 \times  5}= \dfrac{15}{20}\);

     \(\dfrac{2}{5}=\dfrac{2 \times  4}{5 \times 4}=\dfrac{8}{20}\);

b) \(\dfrac{5}{12}=\dfrac{5 \times 3}{12 \times 3}=\dfrac{15}{36}\);

    Giữ vẹn toàn phân số \(\dfrac{11}{36}.\) 

c) \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times5}=\dfrac{40}{60}\);             

    \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\);

    \(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\). 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Điền vết phù hợp \((>;\; <;\;=)\) vô vị trí chấm:

\(\dfrac{7}{12}....\dfrac{5}{12}\)                   \(\dfrac{2}{5}.....\dfrac{6}{15}\)                  \(\dfrac{7}{10}....\dfrac{7}{9}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc đối chiếu phân số:

- Nếu nhì phân số với nằm trong khuôn số, phân số này với tử số to hơn thì phân số cơ to hơn và ngược lại.

- Nếu nhì phân số với nằm trong tử số, phân số này với khuôn số to hơn thì phân số cơ nhỏ hơn và ngược lại.

- Nếu nhì phân số ko nằm trong khuôn số, tao rất có thể quy đồng khuôn số rồi đối chiếu nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Lời giải chi tiết:

+) \(\dfrac{7}{12}  > \dfrac{5}{12}\) (vì \(7>5\)).

+) Ta có: \(\dfrac{2}{5}= \dfrac{2 \times 3}{5 \times 3} = \dfrac{6}{15}\) 

     Vậy \(\dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{15}\).

+) \(\dfrac{7}{10} < \dfrac{7}{9}\) (vì \(10>9\)). 

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Viết phân số phù hợp vô vạch giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) trên tia số:

Phương pháp giải:

Quy đồng nhì phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với khuôn số cộng đồng là \(6\) rồi dò xét phân số ở đằm thắm nhì phân số cơ.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  \( \dfrac {1}{3} = \dfrac {2}{6}\) ;    \( \dfrac {2}{3} = \dfrac {4}{6}\).

Xem thêm: aloh3 có kết tủa không

Mà: \( \dfrac {2}{6} < \dfrac{3}{6}< \dfrac {4}{6}\)

Ta điền như sau: