nowadays people are more aware

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 đồ sộ 5.

Nowadays, people are more aware that wildlife all over the world is in (1)_______. Many species of animals are threatened, and could easily become (2)_______ if we bởi not make an effort đồ sộ protect them. There are many reasons for this. In some cases, animals are hunted for their fur or for other valuable parts of their bodies. Some birds, such as parrots, are caught (3)_______ and sold as pets. For many animals and birds, the problem is that their habitat - the place where they live - is disappearing. More land is used for farms, for houses or industry, and there are fewer open spaces than thở there once were. Farmers use powerful chemicals đồ sộ help them grow better crops, but these chemicals pollute the environment and (4)_______ the wildlife. The most successful animals on earth - human beings - will soon be the only ones (5)_______ , unless we can solve this problem.

Bạn đang xem: nowadays people are more aware

Dịch bài
Ngày ni, người xem đều ý thức được rằng động vật hoang dã hoang dại bên trên toàn trái đất đang được bắt gặp gian nguy. đa phần loại loại vật hiện giờ đang bị rình rập đe dọa và hoàn toàn có thể dễ dàng và đơn giản bị tuyệt diệt nếu như tất cả chúng ta ko nỗ lực nhằm bảo đảm bọn chúng. Có nhiều nguyên nhân mang đến việc này. Trong một vài tình huống, động vật hoang dã bị săn bắn bắt vì như thế lông hoặc những phần tử có mức giá trị không giống bên trên khung hình bọn chúng. Một số loại chim, như vẹt, bị tóm gọn sinh sống và chào bán như gia cầm. Đối với khá nhiều động vật hoang dã và chim, yếu tố là môi trường thiên nhiên sinh sống của bọn chúng - điểm nhưng mà bọn chúng sinh sinh sống - đang được dần dần mất tích. đa phần khu đất đai được dùng cho những nông trại, nhà tại hoặc khu vực công nghiệp, và đem không nhiều không khí thoáng rộng hơn trước đó. Nông dân dùng hóa hóa học mạnh sẽ giúp đỡ câ trồng cách tân và phát triển chất lượng tốt rộng lớn, tuy nhiên những hóa hóa học này tạo ra độc hại môi trường thiên nhiên và gây hư tổn mang đến động vật hoang dã hoang dại. Loại vật cách tân và phát triển nhất bên trên trái khoáy khu đất - nhân loại - tiếp tục sớm trở nên những loại vật có một không hai còn sót lại, trừ Lúc tất cả chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý yếu tố này.

Đáp án B

Đáp án B
Ở địa điểm này tớ cần thiết một tính kể từ.
Chỉ đem đáp án B và C là tính kể từ.
B. alive (adj): còn sống
C. lively (adj): sinh sống động
Dịch nghĩa: Một số loại chim, như vẹt, bị tóm gọn sinh sống và chào bán như gia cầm.

Xem thêm: khi mở một báo cáo nó được hiển thị dưới dạng nào

Đáp án D

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

Đáp án D
Câu căn vặn kể từ vựng.
A. spoil (v): thực hiện hỏng
B. wound (v): thực hiện bị thương
C. wrong (+ somebody) (v): thực hiện kiêng dè, thực hiện thiệt hại
D. harm (v): tạo ra hại
Dịch nghĩa: Nông dân dùng hóa hóa học mạnh sẽ giúp đỡ câ trồng cách tân và phát triển chất lượng tốt rộng lớn, tuy nhiên những hóa hóa học này tạo ra độc hại môi trường thiên nhiên và gây hư tổn mang đến động vật hoang dã hoang dại.

Đáp án A

Đáp án A
A. left: còn lại
B. over: qua
C. staying: ở lại
D. survive: sinh sống sót
Dịch nghĩa: Loại vật cách tân và phát triển nhất bên trên trái khoáy khu đất - nhân loại - tiếp tục sớm trở nên những loại vật có một không hai còn sót lại, trừ Lúc tất cả chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý yếu tố này.