mark zuckerberg's enormous success has taken a lot of hardwork and

Câu hỏi:

21/03/2020 54,795

Bạn đang xem: mark zuckerberg's enormous success has taken a lot of hardwork and

B. dedication 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

A. reputation: danh tiếng

B. dedication: cống hiến

C. indifference: sự thờ ơ

D. loyalty: lòng trung thành

Dịch nghĩa: Thành công vĩ đại rộng lớn của Mark Zuckerberg yên cầu thật nhiều công sức của con người và sự hiến đâng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Martin Luther King devoted his life vĩ đại the _______ of voting right for Black people

A. performance 

B. achievement 

C. realization 

D. effort 

Câu 2:

After a hard-working day, I went vĩ đại _______bed and had ________most beautiful dream ever

A. the-the 

B. a-the 

C. a-a

D. Ø-the

Câu 3:

Overpopulation in urban areas tends vĩ đại create unfavorable conditions, which may result in ______ of food in developing countries

A. damages 

Xem thêm: một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi

B. supplies 

C. failures 

D. shortages 

Câu 4:

Was it really necessary that I _____ there watching you the entire time you were rehearsing for the play? It was really boring watching you repeat the scenes over and over again

A. am sitting 

B. be sitting 

C. being sitting 

D. sitting 

Câu 5:

They hope vĩ đại _____ a cure for the disease.

A. come up with 

B. catch up on 

C. fill up with 

D. go out with 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word whose stress is placed differently from that of others in each of the following questions

A. confide 

B. maintain 

C. reject 

Xem thêm: lãnh thổ liên bang nga không có kiểu khí hậu nào sau đây

D. gather