little mary had a disadvantaged childhood with little education and money

Câu hỏi:

17/01/2022 11,870

Bạn đang xem: little mary had a disadvantaged childhood with little education and money

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Little Mary had a disadvantaged childhood with little education and money. 

C. prosperous 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích: Disadvantaged (có hại) >< prosperous (có lợi)

Dịch: Mary bé nhỏ nhỏ tiếp tục sở hữu một tuổi tác thơ thua thiệt với không nhiều chi phí học tập.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

When I have không lấy phí time, I usually ______. 

A. listen vĩ đại music 

B. listening music

C. listen music 

D. listening vĩ đại music

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

The theme of the upcoming conference is vĩ đại remove barriers vĩ đại create an inclusive and accessible society for all.

A. abolish 

B. stick to 

C. get rid of 

D. Keep

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Sadly, many non-disabled people have negative attitudes toward children with cognitive impairments in developing countries. 

A. helpless 

Xem thêm: công thức tính chu vi hình bình hành

B. disappointing  

C. pessimistic

D. positive

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

According vĩ đại WHO, many disabled people still face challenges, discrimination, poverty, and limited access vĩ đại education, employment, and healthcare. 

A. controlled 

B. inadequate 

C. short 

D. unrestricted

Câu 5:

Do you lượt thích ________? – No, I don’t. 

A. go camping

B. vĩ đại go camping 

C. go vĩ đại camping 

D. going camping

Câu 6:

Tom always _____ breakfast before going vĩ đại work. 

A. have 

B. had 

C. has 

Xem thêm: fed up with là gì

D. is having