khởi đầu của một operon là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là

hint-header

Cập nhật ngày: 08-05-2022

Bạn đang xem: khởi đầu của một operon là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là


Chia sẻ bởi: lê văn linh


Khởi đầu của một opêron là một trong những trình tự động nuclêôtit quan trọng gọi là

Chủ đề liên quan

Trong cách thức điều tiết sinh hoạt ren ở loại vật nhân sơ, tầm quan trọng của ren điều tiết là

A

đem vấn đề mang lại việc tổ hợp một prôtêin ức tạo ra động lên những ren cấu tạo.

B

điểm gắn nhập của prôtêin khắc chế nhằm ngăn cản sinh hoạt của enzim phiên mã.

C

đem vấn đề mang lại việc tổ hợp một prôtêin ức tạo ra động lên vùng vận hành.

D

đem vấn đề mang lại việc tổ hợp một prôtêin ức tạo ra động lên vùng phát động.

Theo cách thức điều tiết sinh hoạt của opêron Lac ở E.coli, khi xuất hiện của lactôzơ nhập tế bào, lactôzơ tiếp tục tương tác với

Không nằm trong bộ phận của một opêron tuy nhiên sở hữu tầm quan trọng ra quyết định sinh hoạt của opêron là

Sản phẩm tạo hình ở đầu cuối theo gót quy mô của opêron Lac ở E.coli là:

A

1 loại prôtêin ứng của 3 ren Z, Y, A tạo hình 1 loại enzim phân bỏ lactôzơ

B

3 loại prôtêin ứng của 3 ren Z, Y, A tạo hình 3 loại enzim phân bỏ lactôzơ

C

1 phân tử mARN đem vấn đề ứng của 3 ren Z, Y, A

D

3 phân tử mARN ứng với 3 ren Z, Y, A

Hai mái ấm khoa học tập người Pháp vẫn trị xuất hiện cách thức điều hoà sinh hoạt ren ở:

Khi nói đến opêron Lac ở vi trùng E. coli, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây sai?
I.Gen điều tiết (R) ở trong bộ phận của opêron Lac.
II.Vùng vận hành (O) là điểm ARN pôlimeraza dính vào và khởi điểm phiên mã.
III.Khi môi trường xung quanh không tồn tại lactôzơ thì ren điều tiết (R) ko phiên mã.
IV.Khi ren cấu tạo A và ren cấu tạo Z đều phiên mã 12 đợt thì ren cấu tạo Y cũng phiên mã 12 đợt.

Khi nói đến opêron Lac ở vi trùng E. coli, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?
I. Gen điều tiết (R) ko ở trong bộ phận của opêron Lac.
II. Vùng phát động (P) là điểm prôtêin khắc chế hoàn toàn có thể link thực hiện ngăn ngừa sự phiên mã.
III. Khi môi trường xung quanh không tồn tại lactôzơ thì ren điều tiết (R) vẫn hoàn toàn có thể phiên mã.
IV. Khi ren cấu tạo A phiên mã 5 đợt thì ren cấu tạo Z phiên mã gấp đôi.

Đơn vị cấu tạo bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của NST ở loại vật nhân thực được gọi là

Dạng đột vươn lên là cấu tạo NST chắc hẳn rằng kéo đến thực hiện tăng con số ren bên trên NST là

Mức xoắn 3 nhập cấu tạo siêu hiển vi của NST ở loại vật nhân thực gọi là

Xét một cặp NST tương đương sở hữu trình tự động bố trí những ren như sau ABCDEFGŸHI và abcdefgŸhi. Do rối loàn nhập quy trình tách phân vẫn tạo nên một giao phó tử sở hữu NST bên trên với trình tự động bố trí những ren là ABCdefFGŸHI. cũng có thể tóm lại, nhập tách phân vẫn xẩy ra hiện tại tượng:

A

Xem thêm: trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào

trao thay đổi đoạn NST ko cân nặng đằm thắm 2 crômatit của 2 NST tương đương.

B

nối đoạn NST bị đứt nhập NST tương đương.

C

nối đoạn NST bị đứt nhập NST ko tương đương.

D

trao thay đổi đoạn NST ko cân nặng đằm thắm 2 crômatit của 2 NST ko tương đương.

Trình tự động nuclêôtit nhập ADN có công năng đảm bảo và thực hiện những NST ko bám nhập nhau ở ở

Trao thay đổi đoạn đằm thắm 2 NST ko tương đương thực hiện hiện tại tượng

Trong chu kì tế bào, NST đơn teo xoắn cực lớn để ý được bên dưới kính hiển vi vào

Dạng đột vươn lên là cấu tạo NST thông thường thực hiện rơi rụng cân đối ren nguy hiểm nhất là:

Điều ko đúng vào lúc mang lại rằng: Tại những loại đơn tính giao hợp, NST giới tính

A

chỉ tồn bên trên nhập tế bào sinh dục của khung người.

B

chỉ bao gồm một cặp, tương đương ở giới này thì ko tương đương ở giới tê liệt.

C

không chỉ có đem ren quy tấp tểnh nam nữ mà còn phải đem ren quy tấp tểnh tính trạng thông thường.

D

của những loại thú, loài ruồi giấm con cái đực là XY con cháu là XX.

Sự teo xoắn ở những cường độ không giống nhau của NST tạo ra ĐK thuận tiện cho

A

sự phân li NST nhập phân bào.

B

sự tổng hợp NST nhập phân bào.

C

sự biểu lộ hình hài NST ở kì đằm thắm.

D

sự phân li và tổng hợp NST nhập phân bào.

Xem thêm: lãnh thổ nước ta trải dài

Dạng đột vươn lên là nào là được phần mềm nhằm loại ngoài NST những ren ko ước muốn ở một số trong những loài cây trồng?

Một NST sở hữu trình tự động những ren là bị đột vươn lên là sở hữu trình tự động những ren là . Đây là dạng đột vươn lên là loại

Đột vươn lên là thực hiện tăng mạnh dung lượng amylaza ở Đại mạch nằm trong dạng