khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng

Bài viết lách Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy tuy vậy.

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho đường thẳng liền mạch d // (P); nhằm tính khoảng cách đằm thắm d và (P) tao triển khai những bước:

   + Cách 1: Chọn một điểm A bên trên d, sao mang lại khoảng cách kể từ A cho tới (P) hoàn toàn có thể được xác lập đơn giản nhất.

   + Cách 2: Kết luận: d(d; (P)) = d(A; (P)).

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho hình chóp S. ABCD với SA ⊥ (ABCD), lòng ABCD là hình thang vuông bên trên A và B; AB = a. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Tính khoảng cách đằm thắm đường thẳng liền mạch IJ và (SAD)

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Chọn C

Ta có: I và J theo thứ tự là trung điểm của AB và CD nên IJ là lối trung bình của hình thang ABCD

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Ví dụ 2: Cho hình thang vuông ABCD vuông ở A và D; AD = 2a. Trên đường thẳng liền mạch vuông góc bên trên D với (ABCD) lấy điểm S với SD = a√2. Tính khỏang cơ hội đằm thắm đường thẳng liền mạch CD và (SAB).

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Chọn A

Vì DC // AB nên DC // (SAB)

⇒ d(DC; (SAB)) = d(D; (SAB))

Kẻ DH ⊥ SA

Do AB ⊥ AD và AB ⊥ SA nên AB ⊥ (SAD)

⇒ DH ⊥ AB lại sở hữu DH ⊥ SA

⇒ DH ⊥ (SAB)

Nên d(CD; (SAB)) = DH.

Trong tam giác vuông SAD tao có:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho hình chóp O.ABC với lối cao OH = 2a/√3 . Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của OA và OB. Khoảng cơ hội đằm thắm đường thẳng liền mạch MN và (ABC) bằng:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Chọn D

Vì M và N theo thứ tự là trung điểm của OA và OB nên

MN // AB

⇒ MN // (ABC)

Khi cơ, tao có:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

(vì M là trung điểm của OA).

Ví dụ 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD với AB = SA = 2a . Khoảng cơ hội kể từ đường thẳng liền mạch AB cho tới (SCD) vì chưng bao nhiêu?

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Gọi O là gửi gắm điểm của AC và BD; gọi I và M theo thứ tự là trung điểm cạnh AB và CD. Khi đó; IM // AD //BC

Do S.ABCD là hình chóp tứ giác đều phải sở hữu O là tâm của hình vuông nên SO ⊥ (ABCD) .

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

+ Do tam giác SAB là đều cạnh 2a

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Chọn đáp án D

C. Bài luyện vận dụng

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn tâm O, cạnh a. thạo nhị mặt mũi mặt (SAB) và (SAD) nằm trong vuông góc với mặt mũi phẳng lì lòng và SA = a√2. Gọi E là trung điểm AD. Khoảng cơ hội đằm thắm AB và (SOE) là

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

+ Vì nhị mặt mũi mặt (SAB) và (SAD) nằm trong vuông góc với mặt mũi phẳng lì lòng .

mà (SAB) ∩ (SAD) = SA

⇒ SA ⊥ (ABCD) .

+ Do E là trung điểm của AD Khi cơ

Tam giác ABD với EO là lối tầm

⇒ EO // AB ⇒ AB // (SOE)

⇒ d(AB, (SOE)) = d(A; (SOE)) = AH

với H là hình chiếu của A lên SE.

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Quảng cáo

Câu 2: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' với cạnh vì chưng 1 (đvdt). Khoảng cơ hội đằm thắm AA’ và (BB’D’) bằng:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Chọn B

Ta có: AA’ // BB’ tuy nhiên BB’ ⊂ ( BDD’B’)

⇒ AA’ // (BDD’B’)

⇒ d( AA’; (BD’B’)) = d(A; (BDD’B’)

Gọi O là gửi gắm điểm của AC và BD

⇒ AO ⊥ (BDD’B’) (tính hóa học hình lập phương)

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD với SA ⊥ (ABCD) lòng ABCD là hình chữ nhật với AC = a√5 và BC = a√2. Tính khoảng cách đằm thắm (SDA) và BC?

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

+ Ta có: BC // AD nên BC // (SAD)

⇒ d(BC; (SAD)) = d(B; SAD))

+ Ta chứng tỏ BA ⊥ (SAD) :

Do BA ⊥ AD (vì ABCD là hình chữ nhật)

Và BA ⊥ SA (vì SA ⊥ (ABCD))

⇒ BA ⊥ (SAD)

⇒ d(B; (SAD)) = BA

Áp dụng ấn định lí Pytago vô tam giác vuông ABC có:

AB2 = AC2 - BC2 = 5a2 - 2a2 = 3a2

⇒ AB = √3 a

⇒ d(CB; (SAD)) = AB = √3 a

Đáp án D

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình chữ nhật và AB = 2a; BC = a . Các cạnh mặt mũi của hình chóp đều nhau và vì chưng a√2 . Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD; K là vấn đề ngẫu nhiên bên trên BC. Khoảng cơ hội đằm thắm hai tuyến phố trực tiếp EF và (SBK) là:

Xem thêm: ví dụ về lực ma sát nghỉ

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Gọi O là gửi gắm điểm của AC và BD; I là trung điểm cạnh BC

+ Do SA = SB = SC = SD và OA = OB = OC = OD nên SO ⊥ (ABCD)

+ Ta chứng tỏ BC ⊥ (SOI)

- Tam giác SBC cân nặng bên trên S với SI là lối trung tuyến nên bên cạnh đó là lối cao: BC ⊥ SI    (1).

- Lại có: BC ⊥ SO (vì SO ⊥ (ABCD))    (2)

Từ ( 1) và ( 2) suy ra: BC ⊥ (SOI)

Mà OH ⊂ (SOI) nên BC ⊥ OH

⇒ OH ⊥ (SBC)

Do EF // BK nên EF // (SBK)

⇒ d(EF; (SBK)) = d(O; (SBK)) = OH

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Chọn đáp án D.

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC với lòng ABC là tam giác vuông bên trên B; AB= a cạnh mặt mũi SA vuông góc với lòng và SA = a√2. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của AB; AC. Khoảng cơ hội đằm thắm BC và (SMN) vì chưng bao nhiêu?

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

+ Tam giác ABC với MN là lối tầm nên MN // BC

⇒ BC // (SMN) nên :

d(BC; (SMN)) = d(B; (SMN)) = d(A; (SMN))

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A bên trên đoạn SM.

+ Ta hội chứng minh: MN ⊥ (SAM):

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a. Các cạnh mặt mũi SA = SB = SC = SD = a√2. Khoảng cách giữa nhị đường thẳng AD và (SBC) là:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

+ Do AD // BC nên AD // (SBC)

⇒ d (AD, (SBC)) = d(H; (SBC))

trong cơ H là trung điểm AD.

+ Gọi M là trung điểm của BC và K là hình chiếu vuông góc của H lên SM

⇒ d(H; (SBC)) = HK.

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

+ Diện tích tam giác SMH là:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Chọn đáp án C

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình vuông vắn cạnh a, SD = a√17/2 . Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S lên trên bề mặt phẳng lì (ABCD) là trung điểm của cạnh AB. Gọi K là trung điểm của AD. Tính khoảng cách đằm thắm hai tuyến phố HK và (SBD) theo gót a

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

+ Ta có: H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và AD nên HK là lối tầm của tam giác ABD

⇒ HK // BD ⇒ HK // (SBD)

⇒ d(HK; (SBD)) = d(H, (SBD))

Kẻ HI ⊥ BD và HJ ⊥ SI

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Chọn đáp án C

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình thoi cạnh a và ∠ABC = 60° Hai mặt mũi phẳng lì (SAC) và (SBD) nằm trong vuông góc với lòng, góc đằm thắm nhị mặt mũi phẳng lì (SAB) và (ABCD) vì chưng 30°. Khoảng cơ hội đằm thắm hai tuyến phố trực tiếp CD và (SAB) theo gót a bằng:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Gọi O là gửi gắm điểm của AC và BD

Kẻ: OI ⊥ AB; OH ⊥ SI

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

+ Do CD // AB nên CD // (SAB)

⇒ d(CD, (SAB)) = d(C; (SAB)) = 2d( O; (SAB))

Ta có: AB ⊥ SO , AB ⊥ OI ⇒ AB ⊥ (SOI) ⇒ AB ⊥ OH

Nên OH ⊥ (SAB) ⇒ d(O, (SAB)) = OH

Mà tam giác Ngân Hàng Á Châu cân nặng bên trên B với ∠ABC = 60° nên tam giác ABC đều

⇒ OC = (1/2)AC = (1/2)AB = a/2 .

+ xét tam giác OAB có:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Chọn đáp án B

Câu 9: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD với lối cao SO = 2, mặt mũi mặt phù hợp với mặt mũi lòng một góc 60°. Khi cơ khoảng cách đằm thắm hai tuyến phố trực tiếp AB và (SCD) bằng

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

+ Gọi I là trung điểm của CD . Ta có:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

⇒ ((SCD), (ABCD)) = (OI, SI) = 60°

+ Ta có: AB // CD nên AB // (SCD)

⇒ d(AB, (SCD)) = d(A, ( SCD)) = 2.d(O, (SCD))

+ Trong mp (SOI) , gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên SI

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

+ Tam giác SOI vuông bên trên O, với lối cao OH nên

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song vô cùng hay

Do đó: d(AB; (SCD)) = 2d(O; (SCD)) = 2.OH = 2.1 = 2

Chọn B

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học