jason told me that he

Câu hỏi:

27/03/2020 43,019

Bạn đang xem: jason told me that he

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Jason told u that he _________ his best in the exam the _________ day.

C. would vì thế / following

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn C

Trong câu trần thuật con gián tiếp động kể từ lùi 1 thì ”will” -> “would”, “tomorrow” -> “the following day”

Dịch câu:  Jason bảo tôi rằng anh tớ tiếp tục thực hiện rất là nhập bài xích đánh giá ngày ngày sau.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

He has been very interested in doing research on _________ since he was at high school.

A. biology

B. biological

C. biologist

D. biologically

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

The International Red Cross has about 97 million volunteers whose main _____ is to lớn protect human life and health.

A. mission

B. experience

C. organization

D. rule

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

There has been no discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.

A. obvious

Xem thêm: công thức chung của ankin

B. clear

C. insignificant

D. thin

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Look out. There is a rattlesnake under the picnic table!

A. Listen

B. Be careful

C. Go

D. Watch

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn

each of the following questions.

I gave him my e-mail address _________ he could keep in touch with u.

A. that

B. ví that

C. such that

D. ví as to

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Biologists have introduced a global list of endangered and vulnerable animal species.

A. rare and specious

B.  small but invaluable

C. weak and easily hurt 

Xem thêm: bảng tuần hoàn hóa học lớp 7

D. strong and unusual