increased consumption will lead to faster

Câu hỏi:

21/09/2020 30,681

Bạn đang xem: increased consumption will lead to faster

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Increased consumption will lead vĩ đại faster ____ of our natural resources.

C. exhaustion

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

exhaust (n): sương, khí thải

exhausting (v): thực hiện cạn kiệt

exhaustion (n): sự cạn kiệt

exhaustive (adj): thấu đáo, từng khía cạnh

Chỗ cần thiết điền đứng sau tính kể từ và trước giới kể từ nên cần thiết 1 danh từ

=> Increased consumption will lead vĩ đại faster exhaustion of our natural resources.

Tạm dịch: Tăng dung nạp tiếp tục kéo theo hết sạch khoáng sản vạn vật thiên nhiên của tất cả chúng ta nhanh chóng hơn

Đáp án nên cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Julia said that she ____  there at noon.

A. is going vĩ đại be

B. was going vĩ đại be

C. will be

D. can be

Câu 2:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

All fossil fuels are ____ resources that cannot be replaced after use

A. unlimited

B. renewable

C. available

D. non-renewable

Câu 3:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

We should develop such ____ sources of energy as solar energy and nuclear energy.

Xem thêm: tính mật độ dân số

A. traditional

B. alternative

C. revolutionary

D. surprising

Câu 4:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Oil, coal and natural gas are ____ fuels made from decayed material.

A. unleaded

B. smokeless

C. solid

D. fossil

Câu 5:

Choose A, B, C, or D that has the same meaning vĩ đại the underlined part below.

Many organizations have been set up and funds have been raised.

A. established

B. collapsed

C. delayed

D. decreased

Câu 6:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Dinosaurs became ____ millions of years ago.

A. disappear

B. extinct

C. dangerous

Xem thêm: nhân tố làm biến đổi nhanh nhất tần số tương đối của các alen về một gen nào đó là

D. endangered