if the work is finished by lunchtime you can go home

Câu hỏi:

09/04/2023 3,915

Bạn đang xem: if the work is finished by lunchtime you can go home

A. Get the work finished by lunch time ví you can go home page.

B. Get the work finished by lunch time when you can go home page.

C. Get the work finished by lunch time and you can go home page.

Đáp án chủ yếu xác

D. Get the work finished by lunch time while you can go home page.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích: Hai dạng chuyển đổi giữa câu điều kiện loại 1 và câu mệnh lệnh; ý nghĩa tương đương

Dịch: Nếu việc làm kết thúc đẩy trước giờ ăn trưa, bạn cũng có thể về ngôi nhà. = Hoàn trở thành việc làm trước giờ ăn trưa và bạn cũng có thể về ngôi nhà.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anna organized a few games đồ sộ ____ the ice when the new students first arrived.

A. break

B. crack

C. drill

D. melt

Câu 2:

The council wants đồ sộ ____ the character of the đô thị while reconstructing the Old Quarter.

A. preserve

Xem thêm: thể tích hình chữ nhật

B. store

C. defense

D. abandon

Câu 3:

The last time it rained here was a fortnight ago.

A. It hasn’t rained here since a fortnight.

B. It hasn’t rained here for a fortnight.

C. It hadn’t rained here for a fortnight.

D. It hasn’t been raining here for a fortnight.

Câu 4:

Although Judy was severely disabled she participated in many sports. => Despite ........................

Câu 5:

Whenever she went đồ sộ Paris she bought a new dress.

A. She ever went đồ sộ Paris without buying a new dress.

B. She has never gone đồ sộ Paris without buying a new dress.

C. She never went đồ sộ Paris only đồ sộ buy a new dress.

D. She never went đồ sộ Paris without buying a new dress.

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 6

Câu 6:

You can ring this number whenever there is any difficulty. => Should …