if i were you i would take a break

Câu hỏi:

01/04/2022 18,837

A. Tom wanted to tát take a break with Daisy.

Bạn đang xem: if i were you i would take a break

B. Tom advised Daisy to tát take a break.

Đáp án chủ yếu xác

C. Tom suggested not taking a break.

D. Tom wanted to tát take a break, and sánh did Daisy.

Câu trần thuật với tiếng khuyên nhủ tao người sử dụng động kể từ trần thuật “advise”

Cấu trúc: advise + O + to tát V: khuyên nhủ ai thực hiện gì

=>"If I were you, I would take a break," Tom said to tát Daisy.

= Tom advised Daisy to tát take a break.

Tạm dịch: "Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục nghỉ dưỡng," Tom thưa với Daisy.

= Tom khuyên nhủ Daisy nên nghỉ dưỡng.

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The woman was too weak to tát lift the basket.

A. Although she was weak, she could lift the basket.

B. The woman shouldn't have lifted the basket because she was sánh weak.

C. The woman was sánh weak that she couldn't lift the basket.

D. The woman lifted the basket, sánh she wasn't very weak.

Câu 2:

They did not let má in because I was not a thành viên of the club.

A. They invited má although I was not a thành viên of the club.

B. They did not allow má to tát enter because I was not a thành viên of the club.

C. They invited má to tát the clubs as if I had been a thành viên.

D. They asked má to tát get out of the club because I was not a thành viên.

Xem thêm: đề toán 8 cuối kì 2

Câu 3:

The meal didn’t cost sánh much as I expected.

A. The meal cost less phàn nàn I expect.

B. The meal cost the most expensive as I expected.

C. The meal was as cheap as I expected.

D. The meal cost little phàn nàn I expected.

Câu 4:

Madeleine wears high heels to tát look taller.

A. In order to tát look taller, Madeleine wears high heels.

B. So that to tát look taller, Madeleine wears high heels.

C. Madeleine wants high heels to tát make her taller.

D. Madeleine buys high heels to tát look taller.

Câu 5:

Which of the following best restates each of the given sentences?

He started learning French six years ago.

A.He has learned French for six years.

B. It was six years ago did he start learning French.

C. He hasn't learnt French for six years.

D. It is six years since he has learnt French.

Câu 6:

His eel soup is better phàn nàn any other soups I have ever eaten.

A. Of all the soups I have ever eaten, his eel soup is the best.

B. I have ever eaten many soups that are better phàn nàn his eel soup.

C. His eel soup is the worst of all soups I have eaten.

Xem thêm: viết đoạn văn 200 chữ

D. His eel soup is good but I have ever eaten many others better.