how fashionable a pair of trainers you have

Câu hỏi:

22/03/2020 78,361

A. Do you want đồ sộ know where I bought them?

Bạn đang xem: how fashionable a pair of trainers you have

B. Thanks for your compliment.

Đáp án chủ yếu xác

C. I know it's fashionable.

Đáp án B

Tình huống giao phó tiếp

Tạm dịch:

Mai: "Đôi giầy thể thao của công ty nom thiệt năng động."

Nam: “______________________.”

A. Quý Khách vẫn muốn biết điểm mua sắm nó không?           
B. Cảm ơn vì như thế câu nói. ca tụng.

C. Tớ biết nó cực kỳ năng động.     
D. Ồ, đương nhiên

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I had a ______ chat with my manager and gave him an update on the project.

A. brief      

B. short       

C. quick      

D. lull

Câu 2:

We're best friends as we have a ______ interest in music.

A. passion  

B. passionately      

C. passionless       

D. passionate

Câu 3:

Everyone can help the needy by making a/ an ______ đồ sộ a charity organisation.

Xem thêm: tiếng việt lớp 2 kết nối tri thức

A. volunteer         

B. donation           

C. effort      

D. fund

Câu 4:

Hoang ______ his tin nhắn four times a week in order not đồ sộ miss anything important.

A. checks   

B. will check         

C. is checking       

D. check

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

From my point of View, parental divorce can cause lasting negative consequences for children.

A. beginning of a marriage      

B. the situation of not marrying

C. single person   

D. ending of a marriage

Câu 6:

He left on ______ 10 o'clock train yesterday đồ sộ see his father who was taken đồ sộ ______ hospital last week when he broke his right leg.

A. the-the   

B. the-a       

C. a-a          

Xem thêm: vai trò của công nghiệp không phải là

D. the-0