hỗn hợp e gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit x

Câu hỏi:

13/07/2022 2,379

Bạn đang xem: hỗn hợp e gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit x

Hỗn phù hợp E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X Cho m gam E tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 58,96 gam lếu phù hợp nhì muối bột. Nêu thắp cháy không còn m gam E thì nên vừa phải đầy đủ 5,1 mol O2, chiếm được H2O và 3,56 mol CO2. Khối lượng của X vô m gam E là

A. 34,48 gam.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích thị là: A
Quy thay đổi E trở thành HCOOH (a), C3H5(OH)3 (b), CH2 (c) và H2O (-3b)
nCO2= 0,5a + 3,5b + 1,5c = 5,1
nCO2= a + 3b + c = 3,56
Muối bao gồm HCOONa (a), CH2 (c)
→ m muối bột = 68a + 14c = 58,96
→ a = 0,2; b = 0,04; c = 3,24
→ Muối bao gồm C15H31COONa (0,08) và C17H35COONa (0,12)
nX = b = 0,04 nên X ko thể chứa chấp 2 gốc C15H31COO-, cũng ko thể chứa chấp 3 gốc C17H35COO-.
→ X là (C17H35COO)2(C15H31COO)C3H5
→ mX = 34,48 gam

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiđro hóa glucozơ (xúc tác Ni, t°), thu được

A. etanol.

B. axit gluconic.

C. glixerol.

D. sobitol.

Câu 2:

Thủy phân trọn vẹn m gam phenyl axetat cần thiết vừa phải đầy đủ 200 ml hỗn hợp NaOH, sau phản xạ chiếm được (m + 7,44) gam muối bột. Nồng phỏng hỗn hợp NaOH vẫn sử dụng là:

A. 0,40 M.

B. 0,80 M.

C. 0,60 M.

D. 1,trăng tròn M.

Câu 3:

Thủy phân trọn vẹn một lượng triolein vô hỗn hợp NaOH dư, đun rét. Sau phản xạ chiếm được 4,6 gam glixerol và m gam xà chống. Giá trị của m là

A. 45,6.

B. 46,2.

Xem thêm: công thức tính bước sóng

C. 45,2.

D. 44,8.

Câu 4:

Chất nào là tại đây nằm trong loại polisaccarit?

A. Xenlulozơ.

B. Saccarozơ.

C. Fructozơ.

D. Glucozơ.

Câu 5:

Thuốc test nhằm phân biệt nhì hỗn hợp glucozơ và fructozơ là

A. NaHCO3.

B. nước brom.

C. quỳ tím.

D. AgNO3 vô hỗn hợp NH3.

Câu 6:

Thủy phân trọn vẹn etyl axetat vô hỗn hợp NaOH đun rét, chiếm được thành phầm gồm

A. CH3COOH và CH3OH.

B. CH3COOH và C2H5OH.

C. CH3COONa và C2H5ONa.

Xem thêm: văn tả cô giáo lớp 5

D. CH3COONa và C2H5OH.