hoi an ancient town is preserved in a remarkably state

Câu hỏi:

14/08/2020 50,384

Bạn đang xem: hoi an ancient town is preserved in a remarkably state

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Hoi An Ancient Town is preserved in a remarkably ______ state

C. intact

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án:

damaged (adj): bị hư hỏng sợ hãi, thiệt sợ hãi                                         

unspoiled (adj): không trở nên hư hỏng hư hỏng, ko thối, ko thiu (thức ăn)           

intact (adj): còn nguyên lành, không trở nên hư hỏng tổn, không trở nên thay cho đổi

unharmed (adj): không trở nên tổn hại

=> Hoi An Ancient Town is preserved in a remarkably intact state.

Tạm dịch: Phố cổ Hội An được bảo đảm vô một hiện trạng còn nguyên lành đáng chú ý.

Đáp án nên cần chọn là: C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Although some of the structures are now _____, most of the significant existing monuments have been partially restored.

Ain danger

Bat risk

Cin ruins

D. at war

Câu 2:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The ______ items in Con Moong Cave are now kept in Thanh Hoa Museum for preservation and displaying work

A. excavating

B. excavated

C. excavation

D. excavator

Câu 3:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Xem thêm: diện tích tứ giác đều

Question: The Citadel of the Ho Dynasty is the only stone citadel in Southeast Asia _______ of large limestone blocks

A. constructing

Bwhich constructed

Cto construct

D. to be constructed

Câu 4:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Cat Ba is also rich of cultural fesstivals and traditions that are highly potential for_____and development.

AResearch

BGrowth

CConservation

D. promotion

Câu 5:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Most houses in Hoi An are of _______ architecture dating from the 17th to tát the 19th century.

A. medieval

Btraditional

Cancient

D. customary

Câu 6:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The vegetation layers in Cat Ba Archipelago sườn spectacular and scenic landscapes and make the site become ______ of all Vietnam's typical ecosystems

A. home

B. house

C. scenery

Xem thêm: 5dm bằng bao nhiêu cm

Dbasis