he has not developed mentally as much as others at the same age. he's

Câu hỏi:

03/04/2023 385

Bạn đang xem: he has not developed mentally as much as others at the same age. he's

B. mentally retarded

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: B

Giải thích:

A. mentally ill: tâm thần

B. mentally retarded: chậm trễ vạc triển

C. mentally alert: lưu ý tâm thần

D. mentally restricted: giới hạn tâm thần

Dịch: Đầu óc cậu nhỏ bé ko cách tân và phát triển như các đứa trẻ em nằm trong tuổi hạc. Cậu tớ bị trễ cách tân và phát triển.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I prefer going out for a meal to lớn staying at home page. I'd rather........

Câu 2:

He got down to lớn writing the letter as soon as he returned from his walk.

A. No sooner had he returned from his walk when he got down to lớn writing the letter.

B. Not until he returned from his walk did he get down to lớn writing the letter.

C. Only after he had returned from his walk did he get down to lớn writing the letter.

D. Hardly had he returned from his walk when he got down to lớn writing the letter.

Câu 3:

The outcome of the election was never in doubt. => At no time …

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Because of (A) urbanization continues, not only (B) the infrastructure for health but also (C) other social services in cities need improving (D).

A. Because of

 B. not only

Xem thêm: tả quang cảnh trường em

 C. but also

 D. need improving

Câu 5:

Are you thinking of a career in ____?

A. journal

B. journalism

C. journalist

D. journalistic

Câu 6:

She is not a very nice girl. She seems to lớn enjoy the ____ of others.

A. unfortune

B. misfortune

C. disfortune

D. infortune

Câu 7:

At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar.

A. moved                   

B. changed                 

C. adjusted                 

Xem thêm: sách giáo khoa hóa 11

D. stopped