hana and jenifer are talking about a book they have just read

Câu hỏi:

29/03/2020 40,945

Bạn đang xem: hana and jenifer are talking about a book they have just read

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the option that best completes each of the following exchanges. 

Hana and Jennifer are talking about the book they have read.

- Hana: ‘The book is really interesting and educational.’

- Jennifer: ‘________.’ 

C. It's nice of you to tướng say so

D. I can't agree more

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Kiến thức: Văn hoá tiếp xúc

Tạm dịch:

Hana và Jennifer đang được nói đến cuốn sách bọn họ vẫn phát âm.

- Hana: “Cuốn sách này thực sự thú vị và đẫy tính dạy dỗ.”

- Jennifer: “________.”

A. Tôi vô cùng ham muốn                                                              B. Đừng nói đến nó

C. Thật chất lượng tốt khi chúng ta phát biểu vì vậy.      D. Tôi ko thể đồng ý rộng lớn. (=Tôi trọn vẹn đồng ý)

Chọn D 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Jane would never forget ______ the first prize in such a prestigious competition.

A. to have awarded 

B. to be awarded 

C. having awarded 

D. being awarded 

Câu 2:

The sign warns people ______ the dangers of swimming in this river

A. about 

B. against 

C. to 

D. from 

Câu 3:

Xem thêm: cho tam giác mnp vuông tại m

Drinking too much alcohol is said to tướng _______ harm to tướng our health 

A. do 

B. make 

C. lead 

D. take 

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions. 

‘No, no, you really must stay a bit longer!’ said the boys. 

A. The boys denied my staying a bit longer 

B. The boys refused to tướng let má stay a bit longer. 

C. The boys didn't agree to tướng let stay a bit longer

D. The boys insisted on my staying a bit longer

Câu 5:

He bought three shirts; one for him and ______ for his children.

A. others 

B. the other 

C. another 

D. the others

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Information on the Romans can find not only in these books but also on the Internet

A. Information

B. can find

C. in

Xem thêm: cà ná thuộc tỉnh nào

D. the Internet