for more than six million american

Read the following passage and mark the letter A, B, C or d on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the questions from 1 lớn 9

For more phàn nàn six million American children, coming home page after school means coming back lớn an empty house.Some giảm giá with the situation by watching TV. Some may hide. But all of them have something in common. They spend part of each day alone. They are called “latchkey children”. They are children who look after themselves while their parents work. And their bad condition has become a subject of concern. 

Bạn đang xem: for more than six million american

Lynette Long was one principal of an elementary school. She said, “We had a school rule against wearing jewelry. A lot of kids had chains around their necks with keys attached. I was constantly telling them lớn put the keys inside shirts. There were so sánh many keys, it never came lớn my mind what they meant. Slowly, she learned that they were house keys. 

She and her husband began talking lớn the children who had keys. They learned of the effect working couples and single parents were having on their children. Fear was the biggest problem faced by children at home page alone. One in three latchkey children the Longs talked lớn reported being frightened. Many had nightmares and were worried about their own safety. 

The most common way latchkey children giảm giá with their fears is by hiding. They made hide in a shower stall, under a bed or in a closet. The second is TV. They often turn the volume up. It’s hard lớn get statistics on latchkey children, the Longs have learned. Most parents are slow lớn admit that they leave their children alone.

What is the topic of the passage?

A. Kids without parents

B. Children’s activities

C. Lonely children

D. Latchkey children

Đáp án D

Đáp án D.
Dịch nghĩa : chủ thể của bài xích văn là :
A.Những đứa trẻ em ko thân phụ u B. Hoạt động của những đứa trẻ
C. Những đứa trẻ em lẻ loi D. Những đứa trẻ em tự động xoay xoả 1 mình

The phrase “an empty house” in the passage mostly means ___________

A. a house with no furniture

B. a house with nothing inside

C. a house with no people inside

D. a house with too much space

Đáp án C

Đáp án C.
Dịch nghĩa : Cụm kể từ “an empty house” vô bài xích văn sở hữu nghĩa :
A.Căn mái ấm không tồn tại đồ vật B.Căn mái ấm không tồn tại gì mặt mày trong
C. Căn mái ấm vô sở hữu người phía bên trong D. Căn mái ấm sở hữu rất nhiều ko gian

One thing that the children in the passage share is that ___________

A. they spend part of each day alone

B. they are from single-parent families

C. they all wear jewelry

D. they all watch TV

Đáp án A

Đáp án A.
Giải quí : Đáp án nằm tại : “But all of them have something in common. They spend part of each day alone.” (Nhưng toàn bộ bọn chúng đều có một điểm cộng đồng. Chúng nên trải qua loa một trong những phần thường ngày ở 1 mình.)
Dịch nghĩa : Một loại tuy nhiên những đứa trẻ em vô bài xích văn nằm trong sở hữu là :
A.Chúng trải qua loa một phần trong thời gian ngày ở một mình B.Chúng tới từ những mái ấm gia đình sở hữu thân phụ u đơn than
C. Tất cả bọn chúng đều đem trang sức quý D. Tất cả bọn chúng đều coi TV

Latchkey children” in the passage means children who ___________

A. look after themselves while their parents are not at home

B. close doors with keys and watch TV by themselves

C. lượt thích lớn carry latches and keys with them everywhere

D. are locked inside houses with latches and keys

Đáp án A

Đáp án A.
Dịch nghĩa : “Latchkey children” vô bài xích văn chỉ những đứa trẻ em tuy nhiên :
A.Tự bảo vệ bản thân khi cha mẹ không tồn tại nhà
B. Đóng cửa ngõ vì chưng chìa khoá và tự động coi TV
C. quí đem then cửa ngõ và chìa khoá theo dõi bản thân từng tất cả nơi
D. bị nhốt phía bên trong tòa nhà với then và chìa khoá

Lynette Long learned of latchkey children’s problems by _________

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

A. delivering questionnaires

B. visiting their homes

C. interviewing their parents

D. talking lớn them

Đáp án D

Đáp án D
Giải quí : Đáp án nằm tại : “She and her husband began talking lớn the children who had keys. They learned of the effect working couples and single parents were having on their children. Fear was the biggest problem faced by children at home page alone.” (Bà nằm trong ông xã chính thức thủ thỉ với những đứa trẻ em sở hữu chìa khoá. Họ hiểu đi ra tác động của những bậc thân phụ u tất bật việc làm hoặc thân phụ u đơn thân thiết so với đứa trẻ em. Nỗi sợ hãi hãi là yếu tố lớn số 1 những đứa trẻ em nên đương đầu khi trong nhà 1 mình. )
Dịch nghĩa : Lynette Long hiểu đi ra yếu tố của những đứa trẻ em tự động bản thân xoay xoả bằng phương pháp :
A.Đặt thắc mắc B. Thăm mái ấm chúng
C. Phỏng vấn cha mẹ chúng D. Nói chuyện với chúng

Why did a lot of kids have chains around their necks with keys attached?

A. They would use the keys lớn enter their houses when they came home

B. They had lớn use the keys lớn open school doors

C. Schools didn’t allow them lớn wear jewelry, so sánh they wore keys instead

D. They were fully grown and had become independent

Đáp án A

Đáp án A.
Giải quí : Đáp án nằm tại : “There were so sánh many keys, it never came lớn my mind what they meant. Slowly, she learned that they were house keys.” (Có thật nhiều chìa khoá, tuy nhiên tôi không hiểu nhiều bọn chúng ý nghĩa gì. Dần dần dần, tôi hiểu được bọn chúng là những cái chìa khoá mái ấm. )
Dịch nghĩa : Tại sao nhiều đứa trẻ em sở hữu những cái vòng cổ gắn kèm với chìa khoá ?
A. Chúng người sử dụng chìa nhằm vào trong nhà khi về nhà
B. Chúng nên người sử dụng chìa nhằm xuất hiện lớp
C. Trường học tập ko được cho phép học viên treo trang sức quý, nên bọn chúng treo chìa khoá thay cho vô cơ.
D. Chúng lớn mạnh vừa đủ và trở thành tự động công ty.

The main problem of latchkey children is that they _________

A. watch too much television during the day

B. are also found middle-class families

C. suffer a lot from fear

D. are growing in numbers

Đáp án C

Đáp án C.
Giải quí : Đáp án nằm tại : “Fear was the biggest problem faced by children at home page alone.”
(Nỗi sợ hãi hãi là yếu tố lớn số 1 những đứa trẻ em nên đương đầu khi trong nhà 1 mình. )

Dịch nghĩa : Vấn đề chủ yếu của những đứa trẻ em nên tự động xoay sở là :
A.Xem rất nhiều TV vô ngày
B. Được nhìn thấy trong những mái ấm gia đình trung lưu
C. Chịu đựng nhiều nỗi sợ hãi hãi
D. Gia tăng về số lượng

What is the most common way for latchkey children lớn giảm giá with fears?

A. Hiding somewhere

B. Lying under a TV

C. Having a shower

D. Talking lớn the Longs

Đáp án A

Đáp án A.
Giải quí : Đáp án nằm tại : “The most common way latchkey children giảm giá with their fears is by hiding. They made hide in a shower stall, under a bed or in a closet.”
(Cách thường thì nhất tuy nhiên 1 đứa trẻ em tự động bản thân xoay xoả giải quyết và xử lý nỗi sợ hãi của bọn chúng là bằng phương pháp chuồn trốn. Chúng hoàn toàn có thể trốn vô chống tắm, bên dưới gầm chóng hoặc vô ngăn tủ quần áo. )

Dịch nghĩa : Cách thông thường nhất tuy nhiên những đứa trẻ em tự động xoay sở giải quyết và xử lý nỗi sợ hãi hãi là :
A.Trốn ở đâu đó B. ở bên dưới TV
C.Đi tắm D. Nói chuyện với mái ấm gia đình mái ấm Long

It’s difficult lớn find out the number of latchkey children because __________

A. most parents are reluctant lớn admit that they leave their children alone

B. they hide themselves in shower stalls or under beds

C. they vì thế not give information about themselves for safety reasons

Xem thêm: các thì trong tiếng anh lớp 6

D. there are too many of them in the whole country

Đáp án A

Đáp án A.
Giải quí : đáp án nằm tại : “It’s hard lớn get statistics on latchkey children, the Longs have learned. Most parents are slow lớn admit that they leave their children alone.” (Thật khó khăn nhằm tích lũy số liệu kể từ những đứa trẻ em này, the Longs hiểu đi ra. Phần rộng lớn thân phụ u thông thường rơi rụng rất rất lâu nhằm quá nhận rằng bọn họ vứt lại con cháu trong nhà 1 mình.)
Dịch nghĩa : Thật khó khăn nhằm tìm hiểu đi ra lượng trẻ em tự động xoay sở vì thế :
A.Phần rộng lớn thân phụ u miễn chống đồng ý rằng bọn họ nhằm con cháu trong nhà một mình
B. Chúng trốn vô chống tắm hoặc bên dưới giường
C. Chúng ko cung ứng vấn đề về phiên bản thân thiết vì thế nguyên nhân an toàn
D. Có rất nhiều trẻ nhỏ như vậy bên trên cả nước