ever since it was first

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrases that best fits each of the numbered blanks.

Ever since it was first possible lớn make a real robot, people have been hoping for the invention of a machine that would vì thế all the necessary jobs around the house. If boring and repetitive factory work could be (1) ________ by robots, why not boring and repetitive household chores too? For a long time the only people who really gave the problem their attention were amateur inventors And they came up against a major difficulty. That is, housework is (2) ________ very complex. It has never been one job it has always been many. A factor robot carries (3) ________ one task endlessly until it is reprogrammed lớn vì thế something else. It doesn’t lập cập the whole factory. A housework robot on the other hand, has lớn vì thế several different types of cleaning and carrying jobs and also has lớn cope with all the different shapes and positions of rooms, furniture, ornaments, cats and dogs.
(4) ________, there have been some developments recently. Sensors are available lớn help the robot locate objects and avoid obstacles. We have the technology lớn produce the hardware. All that is missing the software- the programs (5) ________ will operate the machine

Bạn đang xem: ever since it was first

(1)

A. managed

B. made

C. succeeded

D. given

Đáp án A

Đáp án A
Câu chất vấn kể từ vựng
(to) be managed: được đảm nhiệm
Các đáp án còn lại:
B. made: làm
C. succeeded: trở nên công
D. given: cho
Dịch nghĩa: Nếu những việc làm nhà máy sản xuất nhàm ngán và tái diễn rất có thể được tiến hành vì như thế robot thì tại vì sao những việc lặt vặt nhàm ngán và tái diễn xung quanh nhà lại ko thể cũng khá được như vậy?

(2)

A. actually

B. likely

C. seriously

D. hardly

Đáp án A

Đáp án A
Câu chất vấn kể từ vựng
actually (adv): thực ra
Các đáp án còn lại:
B. likely (adv): dường như như
C. seriously (adv): nghiêm trang trọng
D. hardly (adv): đa số không
Dịch nghĩa: Đó là, việc làm mái ấm gia đình thực đi ra đặc biệt phức tạp.

(3)

A. away

B. out

Xem thêm: giá trị cực đại là x hay y

C. over

D. off

Đáp án B

Đáp án B
Câu chất vấn giới từ
(to) carry out: tổ chức, thực hiện
Các đáp án còn lại:
A. (to) carry away: đem đi
C. (to) carry over: kéo dãn dài quý phái đoạn thời hạn hoặc vị trí khác
D. (to) carry off: chiến thắng
Dịch nghĩa: Một con cái robot thao tác mái ấm, mặt mày không giống, nên tiến hành một việc làm liên tiếp cho tới Lúc nó được thiết kế lại nhằm thực hiện một việc làm không giống.

(4)

A. Moreover

B. However

C. Although

D. Besides

Đáp án B

Đáp án B
however: tuy rằng nhiên
Các đáp án còn lại:
A. Moreover: rộng lớn nữa
C. Although: khoác dù
D. Besides: sát bên đó
Dịch nghĩa: Tuy nhiên, thời gian gần đây cũng đều có một vài ba tiến bộ triển.

(5)

A. who

B. what

C. that

D. where

Xem thêm: học đối phó là gì

Đáp án C

Đáp án C
Ở trên đây tớ cần thiết một đại kể từ mối quan hệ thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ vật programs đã xác lập nên tớ người sử dụng that.
Dịch nghĩa: Tất cả những gì không đủ là phần mềm- lịch trình nhằm vận hành công cụ.

Dịch bài
Kể kể từ phiên thứ nhất rất có thể đưa đến một robot thực sự, quý khách tiếp tục kỳ vọng về sự sáng tạo đi ra một cái máy rất có thể thực hiện toàn bộ những việc làm quan trọng xung quanh nhà. Nếu những việc làm nhà máy sản xuất nhàm ngán và tái diễn rất có thể được tiến hành vì như thế robot thì tại vì sao những việc lặt vặt nhàm ngán và tái diễn xung quanh nhà lại ko thể cũng khá được như vậy? Trong một thời hạn lâu năm, những người dân thực sự lưu ý cho tới yếu tố này là những mái ấm sáng tạo nghiệp dư. Và chúng ta tiếp tục đương đầu với cùng 1 trở ngại lớn số 1. Đó là, việc làm mái ấm gia đình thực đi ra đặc biệt phức tạp. Nó ko khi nào là 1 trong những việc làm nó sẽ bị luôn luôn luôn luôn là thật nhiều việc. Một con cái robot thao tác mái ấm, mặt mày không giống, nên tiến hành một việc làm liên tiếp cho tới Lúc nó được thiết kế lại nhằm thực hiện một việc làm không giống. Nó ko thể vận hành cả nhà máy sản xuất. Mặt không giống, robot thao tác mái ấm nên thực hiện nhiều loại việc làm vệ sinh không giống nhau và cũng nên ứng phó với toàn bộ những hình dạng và địa điểm không giống nhau của chống, đồ đạc và vật dụng, vật dụng tô điểm, mèo và chó.
Tuy nhiên, thời gian gần đây cũng đều có một vài ba tiến bộ triển. Cảm đổi thay đã có sẵn trước để giúp đỡ robot tìm hiểu tìm tòi những vật thể và rời những trở quan ngại. Chúng tớ đem technology nhằm phát triển Hartware. Tất cả những gì không đủ là phần mềm- lịch trình nhằm vận hành công cụ.