este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

Câu hỏi:

01/09/2021 17,057

Bạn đang xem: este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

D. CH3COOC3H7

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung rét m gam lếu ăn ý X bao gồm Mg, Al, Cu vô O2 dư, chiếm được 16,2 gam lếu ăn ý Y bao gồm những oxit. Hoà tan không còn Y vày lượng một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp bao gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 43,2 gam lếu ăn ý muối bột trung hoà. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 13,0

B. 10,3

C. 9,4

D. 9,8

Câu 2:

Khi thủy phân không còn 3,35 gam lếu ăn ý X bao gồm nhì este đơn chức, mạch hở thì nên một vừa hai phải đầy đủ 0,05 mol NaOH, chiếm được một muối bột và lếu ăn ý Y bao gồm nhì ancol củng mặt hàng đồng đẳng. Đốt cháy không còn Y vô O2 dư, chiếm được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 1,80

B. 2,25

C. 1,35

D. 3,15

Câu 3:

Cho những polime sau: poli(vinyl clorua). poli(metyl acrylat), poli(etylen terephtalat), nilon-6,6.Số polime được pha trộn vày phản xạ trùng dừng là

A. 3

B. 2

Xem thêm: tác dụng của dấu hai chấm lớp 3

C. 4

D. 1

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Poli(metyl metacrylat) được pha trộn vày phản xạ trùng hợp

B. Trùng ăn ý axit ε-amino caproic chiếm được policaproamit

C. Polietilen được pha trộn vày phản xạ trùng ngưng

D. Poli(etylen terephtalat) được pha trộn vày phản xạ trùng hợp

Câu 5:

Cho 6,4 gam Cu ứng dụng không còn với hỗn hợp HNO3 quánh, dư thì chiếm được V lít khí NO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị V là

A. 3,36 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 1,12 lít

Câu 6:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Anilin là hóa học khí tan nhiều vô nước

B. Dung dịch glyxin thực hiện quỳ tím thay đổi màu đỏ

C. Gly-Ala-Ala sở hữu phản xạ color biure

Xem thêm: mg(oh)2

D. Phân tử Gly-Ala sở hữu tứ nguyên vẹn tử oxi