education has been developed in

Câu hỏi:

08/03/2022 5,057

Bạn đang xem: education has been developed in

B. parallel

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

parallel (adj): tuy vậy song

selected (adj): được lựa chọn

following (adj): theo đòi sau, tiếp theo

Cụm kể từ “in parallel with something”: tuy vậy song/ tuy vậy hành với loại gì

=>Education has been developed in parallel with modern industry and the mass truyền thông media.

Tạm dịch:Nền dạy dỗ được cải cách và phát triển tuy vậy song cùng với nền công nghiệp tân tiến và ngành truyền thông nhiều phương tiện đi lại.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer. 

There is a wide range of _______ in the education system of the USA.

A. select

B. selective

C. selected

D. selection

Câu 2:

Choose the correct answer. 

He owed his success not lớn privilege but lớn self-education and a driving desire for______.

A. achieve

B. achiever

C. achievement

D. achievable

Câu 3:

Choose the correct answer. 

In the UK, _______ schools refer lớn government-funded schools which provideeducation không tính phí of charge lớn pupils.

A.state

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

B. secondary

C. independent

D. primary

Câu 4:

Choose the correct answer. 

The college offers both _______ and professional qualifications.

A. government

B. experience

C. requirement

D. academic

Câu 5:

Choose the correct answer. 

He did not tự well at school and left with few _______ qualifications.

A. academic

B. academy

C. academician   

D. academically

Câu 6:

Choose the correct answer.

Mathematics, a required subject in allschools, is _____ into many branches.

A. grouped

B. prepared

C. divided

Xem thêm: văn tả cô giáo lớp 5

D. added