đề thi hsg hóa 8

Preview text

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi đua sở hữu 02 trang, 10 câu

Bạn đang xem: đề thi hsg hóa 8

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời lừa lọc thực hiện bài xích 150 phút, ko kể thời hạn kí thác đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở nên những PTHH sở hữu sơ đồ vật phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có): a. Al + H 2 SO 4 quánh, rét mướt --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O b. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O c. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 d. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam lếu láo phù hợp X bao gồm Mg, Fe, Cu ứng dụng không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl chiếm được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. a) Tính thể tích khí H 2 chiếm được ở đktc. b) Tính bộ phận xác suất theo dõi lượng từng sắt kẽm kim loại nhập lếu láo phù hợp X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A sở hữu công thức chất hóa học XY 2 , là một trong những trong mỗi hóa học khí tạo nên hiện tượng kỳ lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 sở hữu tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn nữa số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện nhập nguyên vẹn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác tấp tểnh công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối bột Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối bột AgXY 3 đều chiếm được khí A theo dõi sơ đồ vật phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức nhiệt độ phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì chiếm được V1 lít lếu láo phù hợp khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít lếu láo phù hợp khí. a) Viết phương trình chất hóa học. Xác tấp tểnh tỉ lệ thành phần a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng và áp suất. b) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 1. Hỗn phù hợp B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 sở hữu tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí sở hữu nhập 12 gam lếu láo phù hợp B ở đktc. 2. Cho 6,75 gam sắt kẽm kim loại M ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp m gam HCl thu được 33,375 gam muối bột và V (lit) khí H 2 (đktc). Tính m, V và xác lập thương hiệu, kí hiệu chất hóa học của sắt kẽm kim loại M. Câu 5:(2,0 điểm) Nung m gam lếu láo phù hợp A bao gồm KMnO 4 và KClO 3 chiếm được hóa học rắn B và khí oxi, lúc đó KClO 3 bị phân diệt trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân diệt ko trọn vẹn. Trong B có 0,894 gam KCl cướp 8,132 % lượng. Trộn lượng oxi phía trên với bầu không khí theo dõi tỷ lệ thể tích 1: 3 nhập một bình kín chiếm được lếu láo phù hợp khí X. Cho vào trong bình 0,528 gam cacbon rồi châm cháy không còn cacbon chiếm được lếu láo phù hợp khí Y bao gồm 3 khí nhập bại liệt CO 2 cướp 22,92% thể tích. Tính m. (Coi bầu không khí bao gồm 20% thể tích là oxi sót lại là nitơ). Câu 6:(2,0 điểm) Nung trọn vẹn 15,15 gam hóa học rắn A chiếm được hóa học rắn B và 1,68 lít khí oxi (đktc). Trong phù hợp hóa học B sở hữu bộ phận xác suất lượng những nguyên vẹn tố: 37,65% oxi; 16,75%

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH đích thị 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm a. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O b. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O c. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 d. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko ứng dụng với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của Mg, Fe nhập lếu láo phù hợp. (x, nó > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) nó 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tớ được x = 0,1; nó = 0,15.

a) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

b) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại nhập nguyên vẹn tử X theo lần lượt là pX, nX,eX; trong nguyên vẹn tử Y theo lần lượt là pY, nY,eY. Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tớ sở hữu pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

b mol

0,

0,

0,

0,

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = trăng tròn,16 lít

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và nó là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  nó = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta sở hữu 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 chiếm được => số mol HCl là 2a Theo tấp tểnh luật bảo toàn lượng tớ sở hữu : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

2KClO 3 2 KCl + 3O 2 (1) 2KMnO 4 K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (2) Gọi a là tổng số mol oxi đưa đến ở (1) và (2), sau thời điểm trộn với bầu không khí tớ sở hữu nhập hỗn hợp X: nO 2 = a + 3a x 20% = 1,6a (mol) nN 2 = 3a x 80% = 2,4a (mol) Ta sở hữu nC = 0,528 / 12 = 0,044 (mol) mB = 0,894 x 100 / 8,132 = 10,994 (gam) Theo gt nhập Y sở hữu 3 khí nên xẩy ra 2 ngôi trường hợp:

 • TH1: Nếu oxi dư, khi bại liệt cacbon cháy theo dõi phản ứng: C + O 2 → CO 2 (3) tổng số mol khí Y nY = 0,044. 100/22,92 = 0,192 mol bao gồm những khí O 2 dư, N 2 , CO 2. Theo (3) nO 2 phản xạ = nCO 2 + nC = 0,044 mol, nO 2 dư = 1,6a - 0,044→ nY = (1,6a - 0,044) + 2,4a + 0,044 = 0,  a = 0,048  moxi = 0,048. 32 = 1,536 (gam)

0,

0,

0,

to to

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x nó =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải đi ra tớ được

x y

=

2

3

 x = 2; nó = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy thuộc vào tỉ lệ thành phần mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color đem dần dần trở nên đỏ hỏn (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, sở hữu khí ko màu sắc bay đi ra. Dung dịch chuyển thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

10

a)

32

0, 4( )

CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol

0,

0,

0,

64,

% .100% 70,59%

Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% b) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit c) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi đua sở hữu 02 trang, 10 câu

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời lừa lọc thực hiện bài xích 150 phút, ko kể thời hạn kí thác đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở nên những PTHH sở hữu sơ đồ vật phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có): e. Al + H 2 SO 4 quánh, rét mướt --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O f. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O g. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 h. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam lếu láo phù hợp X bao gồm Mg, Fe, Cu ứng dụng không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl chiếm được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. c) Tính thể tích khí H 2 chiếm được ở đktc. d) Tính bộ phận xác suất theo dõi lượng từng sắt kẽm kim loại nhập lếu láo phù hợp X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A sở hữu công thức chất hóa học XY 2 , là một trong những trong mỗi hóa học khí tạo nên hiện tượng kỳ lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 sở hữu tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn nữa số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện nhập nguyên vẹn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác tấp tểnh công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối bột Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối bột AgXY 3 đều chiếm được khí A theo dõi sơ đồ vật phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức nhiệt độ phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì chiếm được V1 lít lếu láo phù hợp khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít lếu láo phù hợp khí. c) Viết phương trình chất hóa học. Xác tấp tểnh tỉ lệ thành phần a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng và áp suất. d) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 3. Hỗn phù hợp B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 sở hữu tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí sở hữu nhập 12 gam lếu láo phù hợp B ở đktc.

Hướng dẫn chấm

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH đích thị 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm e. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O f. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O g. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 h. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko ứng dụng với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của Mg, Fe nhập lếu láo phù hợp. (x, nó > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) nó 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tớ được x = 0,1; nó = 0,15.

c) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

d) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại nhập nguyên vẹn tử X theo lần lượt là pX, nX,eX; trong nguyên vẹn tử Y theo lần lượt là pY, nY,eY.

Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tớ sở hữu pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

Xem thêm: giáo dục kinh tế pháp luật 10

b mol

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = trăng tròn,16 lít

0,

0,

0,

0,

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và nó là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  nó = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta sở hữu 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 chiếm được => số mol HCl là 2a Theo tấp tểnh luật bảo toàn lượng tớ sở hữu : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

to

Gọi a, b theo lần lượt là lượng KMnO 4 và KClO 3. PTHH: 2KMnO 4 t o  K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (1) a/158 a/ 2KClO 3 t o  2KCl + 3O 2 (2) b/122,5 3b/ Vì thể tích O 2 chiếm được ở (1) và (2) đều nhau, nên:

a/316 = 3b/

a b

 =

948

245

 3,

0,

0,

0,

8 1.

Đặt CTHH của oxit Fe là FexOy.

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x nó =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải đi ra tớ được

x y

=

2

3

 x = 2; nó = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy thuộc vào tỉ lệ thành phần mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color đem dần dần trở nên đỏ hỏn (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, sở hữu khí ko màu sắc bay đi ra. Dung dịch chuyển

0,

0,

0,

0,

0,

0,

thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

10

d) 32 0, 4( ) CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol 64, % .100% 70,59% Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% e) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit f) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

0,

0,

0,

UBND HUYỆN KINH MÔN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2017 -

MÔN THI: HÓA HỌC- LỚP 8

Thời lừa lọc thực hiện bài: 120 phút (Đề gồm: 05 câu, 01 trang) Câu I (2 điểm)

 1. Chọn những hóa học tương thích ứng với từng vần âm. Viết phương trình chất hóa học trả thành chuỗi phản xạ sau: A O 2 C D

Biết D là phù hợp hóa học tan được nội địa tạo ra hỗn hợp thực hiện quỳ tím hóa xanh rì. 2. Nêu hiện tượng kỳ lạ để ý được,ghi chép phương trình chất hóa học lý giải. Khi cho 1 viên kẽm (Zn) nhập ống thử chứa chấp hỗn hợp axit: H 2 SO 4 (loãng) 3. Hoàn trở nên những phương trình chất hóa học theo dõi sơ đồ vật phản xạ sau. a. Na + H 3 PO 4 Na 3 PO 4 +? b. FexOy + CO Fe 3 O 4 + CO 2 c. Fe 3 O 4 + HCl FeCl 2 + FeCl 3 +? d. CxHyOz + O 2 CO 2 + H 2 O Câu II (2 điểm) 1. Nêu cách thức chất hóa học phân biệt những khí nhập 4 lọ riêng lẻ sau: O 2 , H 2 , CO 2 , N 2. 2. Hoà tan 5,72 gam Na 2 CO 3 .xH 2 O nhập 44,28 gam nước được hỗn hợp sở hữu nồng độ 4,24%. Xác tấp tểnh công thức tinh ma thể ngậm nước. Câu III (2 điểm) 1. Hình vẽ mặt mày tế bào mô tả thử nghiệm pha trộn O 2 nhập chống thí nghiệm bằng phương pháp nhiệt độ phân KMnO 4. Hãy mang đến biết: Khí O 2 được thu tự cách thức nào? Phương pháp này dựa bên trên đặc thù nào là của O 2? Viết phương trình chất hóa học.

 1. Cho luồng khí H 2 (dư) theo lần lượt trải qua những ống giắt tiếp nối đuôi nhau đựng những oxit nung nóng trong từng ống riêng lẻ sau: ống 1 chứa chấp 0,01 mol CaO; ống 2 chứa chấp 0,01 mol Fe 3 O 4 ; ống 3

to + H 2 +Na

c. Fe 3 O 4 + 8HCl FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 O d. CxHyOz +(x +y/4 – z/2) O 2 to lớn xCO 2 + y/2 H 2 O

0,

0,

II

1 - Đánh STT từng lọ khí cần thiết nhận ra. Dẫn một lượng từng khí qua loa que đóm còn than vãn hồng. Nếu thấy 1 khí nào là thực hiện que đóm tỏa nắng rực rỡ bại liệt là khí O 2. Các khí sót lại ko thực hiện que đóm tỏa nắng rực rỡ.

 • Dẫn những khí còn lai trải qua hỗn hợp nước vôi nhập lấy dư. Nếu thấy một hóa học khí nào là phản xạ thực hiện nước vôi nhập vẩn đục white này đó là khí CO 2. Các khí sót lại ko thực hiện vẩn đục nước vôi. CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O

 • Đốt những khí sót lại, khí nào là cháy với ngọn lửa greed color nhạt nhẽo là khí H 2

H 2 + O 2 to lớn H 2 O

 • Khí ko cháy là N 2

0,

0,

0,

0,

2 Khối lượng Na 2 CO 3 sở hữu nhập 5,72 g là:

mNa2CO3 = 5,72. 108/( 106+18x) g Khối lượng hỗn hợp thu được: mdd =5,72 + 44,28 =50 g Ta có: 4,24 =. Giải đi ra được x= Vậy công thức tinh ma thể là Na 2 CO 3 .10H 2 O

0,

0,

III 1 - Khí O 2 được thu tự cách thức tách điểm của nước. Trên hạ tầng tính hóa học O 2 ko phản xạ với nước và O 2 không nhiều tan nội địa.

PTHH: 2KMnO 4 to lớn K 2 MNO 4 + MnO 2 + O 2

0,

0,

2 - Ống 1 ko xẩy ra phản xạ. Sau phản xạ mCaO = 0,01x 56 = 0, (g)

 • Ống 2 sở hữu phản ứng: 4H 2 + Fe 3 O 4 to lớn 3Fe + 4H 2 O 0,01 0,03 0, (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn nhập ống 2 là mFe = 0,03x56 = 1, (g)

 • Ống 3 ko sảy đi ra phản xạ. Khối lượng hóa học rắn sau: m Al 2 O 3 = 0,02x 102 = 2,04 (g)

 • Ống 4 sở hữu phản ứng: H 2 + CuO to lớn Cu + H 2 O 0,01 0,01 0,01 ( mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn nhập ống 2 là: mCu = 0,01x64 = 0,64(g)

 • Ống 5 Có phản ứng: H 2 O + Na 2 O 2NaOH nban đầu 0,05 0,06 (mol) np/ư 0,05 0,05 0,1 ( mol)

0,

0,

0,

0,

0,

nsau p/ư 0,01 0,1 (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn nhập ống 5 là : mrắn = 0,01x62 + 0,1x40 = 4,62 (g) Hoặc mrắn = 0,05x 18 + 0,06x 62 = 4,62 (g) IV 1 H 2 + CuO to lớn Cu + H 2 O gọi số mol của H 2 là x mol Áp dụng đlbt lượng tớ có 2x + trăng tròn = 16,8 + 18x x = 0, VH2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít

0,

0,

0,

0,

2 PTHH: 2K + 2HCl 2KCl + H 2 (1) R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2)

Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của K, R nhập hh (x, nó >0). Coi khối lương mol của R đó là R (g/mol) Theo bài xích đi ra tớ có: 39x + Ry = 8,7 (3)

Theo bài xích và PTHH: 0,5x + nó = 0,25 hoặc 39x + 78y = 19,5 (4) Từ (3), (4) : R = 78- 11,7: nó. Kết phù hợp với nó < 0,25 suy ra R < 34,8 (I)

Mặt không giống R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2) 9/R 9/R (mol) Theo bài xích 9/R < 11/ 22,4 hoặc R > 18,3 (II) Kết phù hợp (I), (II) tớ thấy chỉ mất Mg (24) hóa trị II vừa lòng.

0,

0,

0,

0,

1 - nX = 0,15 mol

 • Hỗn phù hợp X bao gồm 5 hóa học đều sở hữu bộ phận tấp tểnh tính kiểu như nhau là chứa C, H. Vậy tớ rất có thể coi mX = mC + mH = 12x (12,32: 22,4) + 1x 2 x(10,8:18) = 6,6 + 1, = 7,8 (gam)

 • Khối lượng mol tầm của X = 7,8 : 0,15 = 52 (g/mol)

 • Tỉ khối của X đối với H 2 là 52: 2 = 26

0,

0,

0,

0,

2 PTHH

2 2 3 2

Fe 2 (1) 2Al 6 2 3 (2)

HCl FeCl H HCl AlCl H

     

56

27

Fe

Al

n amol

Xem thêm: một sợi dây đồng có điện trở 74

n amol

Để cân nặng thăng tự thì lượng khí H 2 sinh đi ra ở hai phản xạ bên trên là như nhau. Vì   Fe 56 Al 27 n a n a và lượng H 2 sinh đi ra ở hai phản xạ bên trên phụ thuộc vào HCl là như nhau.

0,

0,

0,

0,

Câu 7(2,0 điểm): Một lếu láo phù hợp X rất có thể tích 17,92 lít bao gồm hiđro và axetilen C 2 H 2 ,

có tỉ khối đối với nitơ là 0,5. Đốt lếu láo phù hợp X với 35,84 lít khí oxi. Phản ứng đoạn, làm

lạnh nhằm tương đối nước dừng tụ không còn được lếu láo phù hợp khí Y. Các khí đều đo ở ĐK tiêu

chuẩn.

1) Viết phương trình hoá học tập xẩy ra.

2) Xác tấp tểnh % thể tích và % lượng của Y.

Câu 8(3,0điểm): Nung 500gam đá vôi chứa chấp 95% CaCO 3 phần sót lại là tạp chất

không bị phân huỷ. Sau một thời hạn người tớ chiếm được hóa học rắn A và khí B.

1) Viết PTHH xẩy ra và Tính lượng hóa học rắn A chiếm được ,biết hiệu suất phân huỷ

CaCO 3 là 80 %

2) Tính % lượng CaO sở hữu nhập hóa học rắn A và thể tích khí B chiếm được (ở ĐKTC).

Câu 9(3,0 điểm): Nung m gam lếu láo phù hợp A gồ KMnO 4 và KClO 3 chiếm được hóa học rắn

B và khí oxi, khi bại liệt KClO 3 bị phân diệt trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân diệt không

hoàn toàn. Trong B sở hữu 0,894 gam KCl cướp 8,132% lượng. Trộn lượng oxi ở

trên với bầu không khí theo dõi tỉ lệ thành phần thể tích 1:3 vào trong bình kín chiếm được lếu láo phù hợp khí X. Cho

vào bình 0,528 gam cacbon rồi châm cháy không còn cacbon chiếm được lếu láo phù hợp khí Y bao gồm 3

khí nhập bại liệt CO 2 cướp 22,92% thể tích. Tính m.(Coi bầu không khí bao gồm 20% thể tích là

oxi sót lại là nitow).

Cho: Mg =24, Fe =56,H=1,Cl=35,5,K =39, Ca=40,C=12, O =16, N=14, Mn=

55, Cu=64)

HẾT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỌ XUÂN

TRƯỜNG trung học cơ sở XUÂN THẮNG

HƯỚNG DẪN CHẤM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP

HUYỆN NĂM HỌC: 2018-

Môn thi: Hóa học Hướng dẫn chấm bao gồm có: 04 trang

CÂU ĐÁP ÁN Thang

điểm

Câu 1

2điểm

Mỗi PTHH đích thị mang đến 0,25đ.

a) Fe + H 2 SO 4 FeSO 4 + H 2

b) 2Na + 2H 2 O 2 NaOH + H 2

c) BaO + H 2 O Ba(OH) 2

d) 3 Fe + 2 O 2 to lớn Fe 3 O 4

e) S + O 2 to lớn SO 2

f) 2Fe + 6H 2 SO4 quánh to lớn Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O + 3SO 2 

g) 3Cu + 8HNO 3 3Cu(NO 3 ) 2 + 4H 2 O + 2NO 

h ) 2FexOy+ (6x-2y)H 2 SO4 quánh to lớn xFe 2 (SO 4 ) 3 + (3x-2y)SO 2 

+ (6x-2y)H 2 O

Lưu ý: HS khôg ghi chép ĐK hoặc ko cân đối trừ 1/2số điểm.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2

2 đ

- Đánh số trật tự và trích kiểu demo cho từng chuyến thực hiện thử nghiệm.

- Cho những kiểu demo theo lần lượt ứng dụng với nước

+ Mẫu demo nào là ko ứng dụng và ko tan nội địa là CuO.

+ Những kiểu demo sót lại đều ứng dụng với nước sẽ tạo đi ra những dung

dịch.

PTHH: CaO + H 2 O Ca(OH) 2

P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4

Na 2 O + H 2 O 2 NaOH

- Nhỏ theo lần lượt những hỗn hợp một vừa hai phải chiếm được nhập quỳ tím.

+ Dung dịch thực hiện quỳ tím đem trở nên red color =>Chất thuở đầu là

P 2 O 5.

+ Những hỗn hợp thực hiện quỳ tím đem trở nên greed color là nhì dd

bazơ.

- Sục khí CO gấp đôi lượt nhập nhì hỗn hợp bazơ.

Dung dịch nào là xuất hiện tại kết tủa white => hóa học thuở đầu là CaO.

Dung dịch sót lại không tồn tại kết tủa => Chất thuở đầu là Na 2 O.

PTHH: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3  + H 2 O.

2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O.

- Dán nhãn những lọ.

0,125đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,25đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

Câu 3

2 đ

1. + Oxít : FeO và SO 3.

+ Axit : HNO 3 và H 2 S.

+ Muối: Ca(H 2 PO 4 ) 2 và MgSO 3.

0,25đ

0,25đ

0,25đ