dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

Câu hỏi:

17/08/2019 184,238

Bạn đang xem: dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

A. glucozơ, glixerol, ancol etylic

B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat

C. glucozơ, glixerol, axit axetic  

Đáp án chủ yếu xác

D. glucozơ, glixerol, natri axetat

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Dãy bao gồm những hỗn hợp đều ứng dụng với Cu(OH)2 là: glucozơ, glixerol, axit axetic.

Lưu ý: 2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O.

A. Loại vì như thế ancol etylic ko ứng dụng với Cu(OH)2

B. Loại vì như thế natri axetat ko ứng dụng với Cu(OH)2

Lưu ý: Anđehit ứng dụng với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm, đun nóng thu được kết tủa red color gạch men là Cu2O.

RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t° RCOONa + Cu2O + 3H2O

D. Loại vì như thế natri axetat ko ứng dụng với Cu(OH)2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất không phản xạ với AgNO3 vô hỗn hợp NH3, đun lạnh lẽo tạo nên trở nên Ag là

A. C6H12O6  

B. CH3COOH

C. HCHO      

D. HCOOH

Câu 2:

Thuốc test này nhằm nhận thấy được toàn bộ những hóa học riêng lẻ sau: glucozơ, glixerol, etanol, etanal?

A. Na

B. Cu(OH)2/OH-     

C. nước brom

D. AgNO3/NH3

Xem thêm: hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

Câu 3:

Dãy bao gồm những hóa học đều ứng dụng với hỗn hợp NaOH là

A. glixerol, glyxin, anilin

B. etanol, fructozơ, metylamin

C. metyl axetat, glucozơ, etanol

D. metyl axetat, phenol, axit axetic

Câu 4:

Để phân biệt 3 hóa học lỏng: benzen, toluen, stiren, người tao uống thuốc test này sau đây

A. Quỳ tím  

B. Dung dịch KMnO4           

C. Dung dịch Br2   

D. Dung dịch NaOH

Câu 5:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thông thường là

A. 3  

B. 5   

C. 1   

D. 4

Câu 6:

Cho những chất: axit axetic; phenol; ancol etylic; metyl fomat; tristearin; fomandehit. Số hóa học phản xạ với hỗn hợp NaOH đun lạnh lẽo là:

A. 3  

B. 4   

C. 5   

Xem thêm: tính mật độ dân số

D. 2