dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

Câu hỏi:

18/06/2019 46,278

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

Bạn đang xem: dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

Đáp án chủ yếu xác

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án A

-   ý B với HOCH2CH2OH ko ứng dụng với ancol etylic => Loại

-   ý C với NaOH ko ứng dụng với ancol etylic => Loại

-   ý D với Na2CO3không ứng dụng với ancol etylic => Loại

Đây là phản xạ thế group OH, ví dụ: C2H5OH + HBr --> C2H5Br + H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đun giá buốt rượu etylic với H2SO4 quánh ở 1400C thì sẽ tạo nên ra:

A. C2H4.

B. CH3CHO.

C. C2H5OC2H5.

D. CH3COOH.

Câu 2:

Đun giá buốt lếu láo ăn ý X bao gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 quánh ở 1400C. Khối lượng ete nhận được cực to là bao nhiêu?

A. 12,4g

B. 6,4g

C. 9,7g

D. 7g

Xem thêm: trắc nghiệm tin 12 bài 3

Câu 3:

Có từng nào ancol thơm tho, công thức C8H10O Lúc ứng dụng với CuO đun giá buốt đã tạo ra anđehit?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4:

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O là:

A. 8

B. 7

C. 5

D. 6

Câu 5:

A, B, D là 3 đồng phân với nằm trong công thức phân tử C3H8O. tường A ứng dụng với CuO đun giá buốt đã tạo ra andehit, còn B đã tạo ra xeton. Vậy D là:

A. Ancol bậc III.

B. Chất với sức nóng phỏng sôi tối đa.

C. Chất với sức nóng phỏng sôi thấp nhất.

D. Chất với kĩ năng tách nước tạo nên anken độc nhất.

Câu 6:

Tên quốc tế của ăn ý hóa học với công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 là:

A. 4-etylpentan-2-ol.

B. 2-etylbutan-3-ol.

C. 3-etylhexan-5-ol.

D. 3-metylpentan-2-ol.

Xem thêm: việc đẩy mạnh chế biến nông sản sẽ góp phần