dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức là

  1. Lớp 11

  2. Công thức kết cấu tổng quát lác của sản phẩm đồng đẳng của ancol etylic là

hint-header

Cập nhật ngày: 28-10-2022


Chia sẻ bởi: Vũ Thị Hoàng Yến


Công thức kết cấu tổng quát lác của sản phẩm đồng đẳng của ancol etylic là

A

CnH2n + 2O (n1)

B

ROH.

C

CnH2n + 1OH (n1).

D

Tất cả đều đúng

Chủ đề liên quan

Ancol etylic tính năng với K, chiếm được hiđro và hóa học nào là sau đây?

A

C2H5OH.

B

C2H5OK.

C

CH3OH.

D

CH3OK.

Tên thay cho thế của CH3OH là

A

etanol.

B

metanol.

C

propanol.

D

phenol

Ancol no, đơn chức với 10 nguyên vẹn tử H nhập phân tử với số đồng phân là

A

5.

B

3.

C

4.

D

2.

Chất nào là tại đây tính năng được với Na?

A

Etilen.

B

Etan.

C

Propan.

D

Phenol

Chất nào là tại đây tính năng với hỗn hợp Br2 tạo ra kết tủa trắng ?

A

Benzen.

B

Phenol

C

etanol

D

Axit axetic

Ảnh tận hưởng của tập thể nhóm OH cho tới gốc C6H5 nhập phân tử phenol thể hiện tại qua chuyện phản xạ thân thuộc phenol với

A

dung dịch NaOH.

B

Na sắt kẽm kim loại.

C

nước Br2.

D

H2(Ni, nung nóng).

Ancol metylic tính năng với Na, chiếm được hiđro và hóa học nào là sau đây?

A

C2H5OH.

B

CH3ONa.

C

CH3OH.

D

CH3OK.

Tên thay cho thế của CH3CH2OH là

A

metanol.

B

etanol.

C

propanol.

D

phenol.

Bậc của ancol là

A

bậc cacbon lớn số 1 trongphântử.

B

bậc của cacbon links với nhóm-OH.

C

số group chức với trongphântử.

D

số cacbon với nhập phân tửancol.

Chỉ đi ra trật tự tăng dần dần cường độ linh chừng của nguyên vẹn tử H nhập group -OH của những phù hợp hóa học sau: phenol, etanol, nước.

Xem thêm: khối đa diện là gì

A

Etanol < nước <phenol.

B

Etanol < phenol< nước.

C

Nước < phenol <etanol.

D

Phenol < nước <etanol.

Ancol nào là sau đấy là ancol bậc II?

A

(CH3)3

B

CH3CH2OH. C.CH3CH(OH)CH3.

C

OH.

D

CH3CH2CH2OH.

Ancol no đơn chức tính năng được với CuO tạo ra anđehit là

A

ancol bậc 2.

B

ancol bậc 3.

C

ancol bậc 1.

D

ancol bậc 1 và ancol bậc2.

Cho ancol với CTCT: H3C – CH (CH3) − CH2 − CH2 − CH2 − OH
Tên nào là tiếp sau đây ứng với ancol trên?

A

2-metylpentan-1-ol

B

4-metylpentan-1-ol

C

4-metylpentan-2-ol

D

3-metylhexan-2-ol

Một chai đựng ancol etylic với nhãn ghi 25o với nghĩa là

A

cứ 100 ml nước thì với 25 ml ancol nguyên vẹn hóa học.

B

cứ 100 gam hỗn hợp thì với 25 ml ancol nguyênchất.

C

cứ 100 gam hỗn hợp thì với 25 gam ancol nguyên vẹn hóa học.

D

cứ 75 ml nước thì với 25 ml ancol nguyên vẹn hóa học.

Chất nào là tại đây tính năng với hỗn hợp HNO3 tạo ra kết tủa vàng?

A

Benzen.

B

Etanol.

C

Axit axetic.

D

Phenol.

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A

Dung dịch phenol với tính axít yếu ớt.

B

Phenol tính năng với NaOH tạo ra khí H2.

C

Phenol tính năng với NaHCO3 tạo ra khí CO2.

D

Phenol ko tính năng được với Na tạo ra khí H2.

Cho 5 ml hỗn hợp hóa học X nhập ống thử, tiếp sau đó mang đến tiếp nhập ống thử một mẩu natri vì như thế phân tử đậu, thấy với khí bay đi ra. Chất X là

A

Etanal.

B

etanol.

C

Benzen.

D

etilen.

Hiđrat hóa 2-metyl but-2-en chiếm được thành phầm chủ yếu là

A

2-metyl butan-2-ol.

B

3-metyl butan-1-ol.

C

3-metyl butan-2-ol.

D

2-metyl butan-1-ol.

Phương pháp pha trộn ancol etylic kể từ hóa học nào là sau đấy là cách thức sinh hóa ?

A

Anđehitaxetic.

B

Etylclorua.

C

Tinh bột.

D

Etilen.

Tên thường thì của phù hợp hóa học với công thức : CH3 – C C – CH3

A

đimetylaxetilen

B

but -3 –in

C

Xem thêm: kể về một lần mắc lỗi

but -3 –en

D

but-2 –in