chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc

Câu hỏi:

28/02/2020 53,599

A. CH3CHO

Bạn đang xem: chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Chất nhập cuộc phản xạ tráng bạc là CH3CHO

 Lưu ý: Các hóa học nhập cuộc phản xạ tráng bạc (tráng gương) là hợp ý hóa học đem group chức -CH=O vô phân tử ví dụ tựa như các anđehit, glucozơ, ngoại giả còn tồn tại fructozơ (vì vô môi trường xung quanh kiềm fructozơ fake hóa trở thành glucozơ), axit fomic và những este của axit fomic.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xenlulozơ nằm trong loại polisaccarit là bộ phận chủ yếu tạo ra màng tế bào thực vật, có rất nhiều vô mộc, bông nõn. Công thức phân tử của xenlulozơ là 

A. C12H22O11

B. C2H4O2

C. (C6H10O5)n

D. C6H12O6

Câu 2:

Cho những hóa học sau: saccarozơ, glucozơ, tinh ma bột, xenlulozơ, fructozơ. Số hóa học nhập cuộc phản xạ thủy phân là

A. 1.         

B. 4.         

C. 3.          

D. 2. 

Câu 3:

Cặp hóa học này tại đây nằm trong tồn bên trên vô một dung dịch? 

A. (NH4)2HPO4 và KOH

B. Cu(NO3)2 và HNO3.  

C. Al(NO3)3 và NH3

Xem thêm: cách vẽ chữ 3d

D. Ba(OH)2 và H3PO4

Câu 4:

Este này tại đây đem phản xạ với hỗn hợp Br2

A. Etyl axetat

B. Metyl propionat

C. Metyl axetat

D. Metyl acrylat

Câu 5:

Xà chống hóa trọn vẹn CH3COOC2H5 vô hỗn hợp NaOH chiếm được muối hạt này sau đây?

A. CH3COONa

B. HCOONa

C. CH3ONa

D. C2H5COONa

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Tất cả những peptit đều phải có phản xạ màu sắc biure.

(b) Đipeptit là những peptit chứa chấp 2 links peptit.

(c) Muối phenylamoni clorua ko tan nội địa.

(d) Tại ĐK thông thường, metylamin và etylamin là những hóa học khí đem hương thơm khai.

Số tuyên bố chính là

A. 3

B. 1.         

C. 4.         

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào cần vương là gì

D. 2.