chất làm mất màu dung dịch brom

Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới những hóa học hoàn toàn có thể làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, bài bác tập dượt tương quan. Hy vọng trải qua nội dung tư liệu độc giả tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập. 

Bạn đang xem: chất làm mất màu dung dịch brom

Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Những hóa học này sở hữu link π xoàng bền vô phân tử sở hữu kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2.

(trừ link pi trong khoảng benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Đáp án D

Những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom?

Những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom là:

1. Anken, Ankin, Ankadien, … và những phù hợp hóa học tương tự động (Hợp hóa học ko no)

2. Xicloankan vòng ba cạnh

3. Andehit và những phù hợp hóa học tương tự động sở hữu group CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

4. Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Phát biểu này tại đây ko đúng:

A. Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

B. Benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom khi sở hữu xúc tác bột Fe.

C. Cumen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun lạnh lẽo.

D. Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun lạnh lẽo.

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A, C, D đúng: phương trình phản xạ thứu tự là

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

stiren

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Toluen

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

Cumen

B sai, vì như thế benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom (chỉ phản xạ với brom khan khi sở hữu xúc tác bột sắt).

Câu 2. Cho những nội dung tuyên bố sau:

(1) Toluen ứng dụng với hỗn hợp Brom làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

(2) Benzen và toluen tuỳ nằm trong vô sức nóng phỏng hoàn toàn có thể tổn hại hoặc không khiến sợ hãi.

(3) Stiren một vừa hai phải sở hữu đặc điểm như thể anken, một vừa hai phải sở hữu đặc điểm như thể benzen

(4) Benzen và stiren đều ko phản xạ với KMnO4 đun lạnh lẽo.

Số tuyên bố đích thị là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

(1) Đúng

(2) Sai: Hoạt tính sinh học tập của benzen, toluen là tạo ra ô nhiễm và độc hại mang đến cơ thể

(3) Đúng: Stiren một vừa hai phải sở hữu đặc điểm như thể anken, một vừa hai phải sở hữu đặc điểm như thể benzen

(4) Sai:

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

Câu 3. Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. metan

B. hidro

C. benzen

D. etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Etilen là hidrocacbon ko no nên sở hữu phản xạ cùng theo với Br2, làm mất đi màu sắc brom.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br−CH2Br

Câu 4. Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom?

A. C2H4.

B. C6H6 (benzen).

C. CH4.

D. C2H5OH.

Câu 5. Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

A. CH4, C2H4

B. C2H2, C2H4

C. C6H6, C2H4

D. CH4, C2H2

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom C2H2, C2H4

Phương trình phản xạ minh họa

C2H2 + 2Br2 + 2H2O → C2H2Br2(OH)2 + 2HBr

C2H4 + Br2 + 2H2O → C2H6O2 + 2HBr

Câu 6. Chất này tại đây có một link song vô phân tử?

A. Butan.

B. Etilen.

C. Etan.

D. Axetilen.

Xem đáp án

Đáp án B

Công thức của những hóa học bên trên là:

Butan: CH3-CH2-CH2-CH

Etilen: CH2=CH2

Xem thêm: ý nghĩa của phong trào đồng khởi

Etan: CH3-CH3

Axetilen: CH≡CH

Câu 7. Hãy cho biết thêm trong số hóa học sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2 sở hữu từng nào chất làm mất màu dung dịch brom?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Các chất làm mất màu dung dịch brom là: C2H4, C3H4, C2H2.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Câu 8. Số hóa học làm mất đi thuốc nước brôm trong số hóa học sau là bao nhiêu?

(1) cumen; (2) benzyl amin; (3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (7) fructozơ; (8) axit stearic; (9) axit fomic

A. 7

B. 4

C. 6

D. 5

Xem đáp án

Đáp án D

(3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (9) axit fomic

Câu 9. C6H6 sở hữu làm mất đi thuốc nước brom hoặc không? Viết phương trình phản xạ nhằm minh họa.

A. C6H6 ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom, benzen chỉ làm mất đi màu sắc brom khan và sở hữu xúc tác là bột Fe.

B. C6H6 sở hữu làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom.

C. Cả nhì đáp án bên trên đều đích thị.

D. Cả nhì đáp án bên trên đều sai.

Xem đáp án

Đáp án C

Benzen sở hữu cấu trúc vòng 6 cạnh của một lục giác đều, vô tê liệt 3 link song luân phiên xen kẹt với 3 link đơn.

Do sở hữu cấu trúc đặc thù này nên benzen sở hữu đặc điểm đặc thù của hiđrocacbon thơm phức là : Dễ nhập cuộc phản xạ thế, khó khăn nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Câu 10. Chất làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom, hỗn hợp dung dịch tím là:

A. Benzen.

B. Toluen.

C. Cumen.

D. Stiren.

Xem đáp án

Đáp án D

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

Câu 11. Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Trùng dừng caprolactam nhận được tơ capron.

B. Peptit, tinh anh bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân vô hỗn hợp NaOH loãng, đun lạnh lẽo.

C. Anilin và phenol đều làm mất đi thuốc nước brom ở sức nóng phỏng thông thường.

D. Các ancol nhiều chức đều phản xạ với Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp blue color lam.

Xem đáp án

Đáp án C

Trùng dừng caprolactam nhận được tơ capron.

=>Sai. Phải là trùng hợp

Peptit, tinh anh bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân vô hỗn hợp NaOH loãng, đun lạnh lẽo.

=> Sai. Ví tinh anh bột và xenlulose khong bị thủy phân vô môi trường thiên nhiên kiềm loãng.

Anilin và phenol đều làm mất đi thuốc nước brom ở sức nóng phỏng thông thường.

=> Đúng.

Các ancol nhiều chức đều phản xạ với Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp blue color lam.

=>Sai. Chỉ những ancol sở hữu kể từ 2 group OH kề nhau mới nhất sở hữu phản xạ này.

=>C

Câu 12. Cho những tuyên bố sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat vì chưng NaOH đun lạnh lẽo, nhận được natri axetat và fomanđehit.

(b) Polietilen được pha chế vì chưng phản xạ trùng dừng.

(c) Tại ĐK thông thường, anilin là hóa học khí.

(d) Xenlulozơ nằm trong loại polisaccarit.

(e) Thủy phân trọn vẹn anbumin nhận được láo lếu phù hợp α-amino axit.

(g) Tại ĐK phù hợp, triolein nhập cuộc phản xạ nằm trong H2.

Số tuyên bố đích thị là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án A

Các tuyên bố đúng: d, e, g.

(a) Sai vì như thế thủy phân vinyl axetat vì chưng NaOH đun lạnh lẽo nhận được natri axetat và andehit axetic.

(b) Sai vì như thế polietilen được pha chế vì chưng phản xạ trùng khớp.

(c) Sai vì như thế ở ĐK thông thường, anilin là hóa học lỏng.

Câu 13. Cho sản phẩm những chất:metan, etilen, axetilen, etan, ancol anlylic,axit acrylic, glixerol. Số hóa học vô sản phẩm sở hữu kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Các hóa học làm mất đi màu sắc dd nước brom là: etilen( CH2=CH2) , axetilen ( CH ≡CH) , ancol anlylic ( CH2=CH-CH2-OH) ⇒ sở hữu 3 chất

Xem thêm: triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

----------------------------

Trên phía trên VnDoc đang được ra mắt cho tới chúng ta Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom. Bài viết lách đang được gửi cho tới độc giả những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả đạt thêm tư liệu có lợi nhé. Mời độc giả nằm trong tìm hiểu thêm tăng Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài bác tập dượt Hoá học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm một số trong những tư liệu thắc mắc liên quan:

  • Chất này ko ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3
  • Chất này ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom
  • Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2
  • Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 khi đun lạnh lẽo
  • Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom
  • Trong hỗn hợp nước Clo sở hữu chứa chấp những hóa học sau