cách thức truy cập tệp văn bản là

hint-header

Cập nhật ngày: 12-09-2022

Bạn đang xem: cách thức truy cập tệp văn bản là


Chia sẻ bởi: Đỗ hướng dẫn Ngọc


Cách thức truy vấn tệp văn phiên bản là

D

Vừa truy vấn tuần tự động một vừa hai phải truy vấn thẳng.

Chủ đề liên quan

Số lượng thành phần nhập tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn tuy nhiên chỉ tùy theo dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự hợp lý và phải chăng nhất lúc tiến hành những thao tác phát âm tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với thay đổi tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với thay đổi tệp => Đóng tệp.

C

Gán thương hiệu tệp với thay đổi tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với thay đổi tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác ghi bên trên tệp văn phiên bản chứa chấp tài liệu là :

A

Thông báo phanh tệp nhằm phát âm => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp => Gán thay đổi tệp với thương hiệu tệp.

B

Thông báo phanh tệp nhằm phát âm => Đọc tài liệu nhập tệp => Gán thay đổi tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

C

Gán thay đổi tệp với thương hiệu tệp => Thông báo phanh tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Ghi tài liệu mới nhất => Đóng tệp.

D

Gán thay đổi tệp với thương hiệu tệp => Thông báo phanh tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác phát âm bên trên tệp văn phiên bản chứa chấp tài liệu là :

A

Gán thay đổi tệp với thương hiệu tệp => Thông báo phanh tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Ghi tài liệu mới nhất => Đóng tệp.

B

Gán thay đổi tệp với thương hiệu tệp => Thông báo phanh tệp nhằm phát âm => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp.

C

Thông báo phanh tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Gán thay đổi tệp với thương hiệu tệp => Ghi tài liệu mới nhất => Đóng tệp.

D

Thông báo phanh tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Ghi tài liệu mới nhất => Gán thay đổi tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn trật tự những thao tác nhập Pascal nhằm ghi tiếp tài liệu vào thời gian cuối tệp sở hữu cấu tạo đang được tồn bên trên trên đĩa :

A

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với thay đổi tệp => Thao tác nhằm dịch rời con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

B

Gán thương hiệu tệp với thay đổi tệp => Mở tệp nhằm ghi => Thao tác nhằm dịch rời con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

C

Gán thương hiệu tệp với thay đổi tệp => Thao tác nhằm dịch rời con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Mở tệp nhằm ghi => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

D

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với thay đổi tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Thao tác nhằm dịch rời con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Đóng tệp .

Trong PASCAL nhằm khai báo thay đổi tệp văn phiên bản tớ cần dùng cú pháp

B

Var <tên thay đổi tệp> : Text;

C

Var <tên tệp> : String;

D

Var <tên thay đổi tệp> : String;

Trong PASCAL, nhằm khai báo nhị thay đổi tệp văn phiên bản f1, f2 tớ viết

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

Để thao tác với tệp

A

Ta hoàn toàn có thể gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu thay đổi tệp, hoặc dùng thẳng thương hiệu tệp cũng rất được.

B

Ta nhất thiết cần gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu thay đổi tệp.

C

Ta nên dùng thẳng thương hiệu tệp nhập lịch trình.

D

Ta nhất thiết cần dùng thẳng thương hiệu tệp nhập lịch trình.

Để gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu thay đổi tệp tớ dùng câu mệnh lệnh

A

<tên thay đổi tệp> := <tên tệp>;

B

<tên tệp> := <tên thay đổi tệp>;

C

Assign(<tên thay đổi tệp>,<tên tệp>);

D

Assign(<tên tệp>,<tên thay đổi tệp>);

Để gắn tệp KQ.TXT mang lại thay đổi tệp f1 tớ dùng câu lệnh

Trong PASCAL phanh tệp nhằm phát âm tài liệu tớ cần dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên thay đổi tệp>);

Trong PASCAL phanh tệp nhằm ghi thành quả tớ cần dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên thay đổi tệp>);

Vị trí của con cái trỏ tệp sau điều gọi giấy tờ thủ tục Reset

D

Nằm tình cờ ở ngẫu nhiên địa điểm này.

Để phát âm tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tớ hoàn toàn có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);

B

Read(<tên thay đổi tệp>,<danh sách biến>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách biến>);

D

Write(<tên thay đổi tệp>,<danh sách biến>);

Để ghi thành quả nhập tệp văn phiên bản tớ hoàn toàn có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

B

Read(<tên thay đổi tệp>,<danh sách kết quả>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

D

Write(<tên thay đổi tệp>,<danh sách kết quả>);

Nếu hàm eof(<tên thay đổi tệp>) mang lại độ quý hiếm vị true thì con cái trỏ tệp nằm ở vị trí địa điểm

Nếu hàm eoln(<tên thay đổi tệp>) mang lại độ quý hiếm vị true thì con cái trỏ tệp nằm ở vị trí vị trí

Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tớ sử dụng thủ tục

Var <tên thay đổi tệp> : Text ; ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu thay đổi tệp.

B

Thủ tục phanh thương hiệu nhằm phát âm tài liệu.

Assign(<tên thay đổi tệp>,<tên tệp) ; ý nghĩa gì ?

A

Xem thêm: fed up with là gì

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu thay đổi tệp.

B

Thủ tục phanh thương hiệu nhằm phát âm tài liệu.