cách đánh số trang trong powerpoint

Bạn rất có thể tăng số trang chiếu hao hao ngày và giờ vô bạn dạng trình diễn của tớ.

1. Ngày và giờ

2. Số trang chiếu

Để tăng vấn đề đầu trang và cuối trang vô bản phân phát, hãy coi mục Chỉnh sửa đặt số trang, cuối trang và đầu trang cho tới Bản phân vạc vô PowerPoint.

Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

 1. Trên tab Xem, vô group Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

 2. Ở phía bên trái screen, bên trên ngăn sở hữu chứa chấp hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu trước tiên vô bạn dạng trình diễn.

 3. Trên tab Chèn, vô nhóm Văn bản, nhấn vào Đầu trang & Chân trang.

  Tab Chèn

 4. Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, hãy triển khai một trong số thao tác sau:

  • Nếu bạn thích tăng số trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu, rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu.

  • Nếu bạn thích tăng số trang vô những chú giải, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang.

  Hộp thoại Đầu trang và chân trang

 5. Nếu bạn thích tăng số trang vào cụ thể từng trang chiếu hoặc trang chú giải vô bạn dạng trình diễn của tớ, hãy nhấn vào Áp dụng cho tới vớ cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn rất có thể thay cho thay đổi số của trang chiếu chính thức, chỉ đặt số một trang chiếu hoặc vứt số trang chiếu ngoài trang chiếu trước tiên. Cách triển khai như sau.

 1. Trên tab Thiết kế, vô group Tùy chỉnh, nhấn vào Kích cỡ Trang chiếu > Kích cỡ Trang chiếu Tùy chỉnh.

 2. Trong vỏ hộp Kích cỡ Trang chiếu, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, lựa chọn một trong những chính thức.

Chỉ đặt số một trang chiếu hoặc đặt số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

 1. Trên tab Chèn, vô nhóm Văn bản, nhấn vào Đầu trang & Chân trang.

  Tab Chèn

 2. Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, nhấn vào tab Trang chiếu.

  Hộp thoại Đầu trang và chân trang

 3. Thực hiện nay một trong mỗi thao tác sau:

  • Để đặt số trang chiếu chúng ta vẫn lựa chọn, nên chọn lựa vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, rồi nhấn vào Áp dụng. Lặp lại đoạn này cho tới từng trang chiếu riêng rẽ lẻ bạn thích đặt số.

  • Để đặt số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu trước tiên, nên chọn lựa vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, lựa chọn Không hiện trên trang chiếu chi đề, rồi nhấn vào Áp dụng cho tới Tất cả.

Để biết vấn đề về phong thái bố trí lại những trang chiếu vô bạn dạng trình diễn, coi mục Thay thay đổi trật tự trang chiếu.

Thêm ngày và giờ

 1. Trên tab Xem, vô group Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

 2. Ở phía bên trái screen, bên trên ngăn sở hữu chứa chấp hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu trước tiên vô bạn dạng trình diễn.

 3. Trên tab Chèn, vô group Văn bản, nhấn vào Ngày & Giờ.

 4. Trong vỏ hộp Đầu trang và Chân trang, hãy triển khai một trong số thao tác sau:

  • Nếu bạn thích tăng ngày và giờ vô trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu.

  • Nếu bạn thích tăng ngày và giờ vô những trang chú giải, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

 5. Chọn vỏ hộp kiểm Ngày và giờ, rồi triển khai một trong số thao tác sau:

  • Nếu bạn thích ngày và giờ phản ánh ngày và giờ thời điểm hiện tại từng khi chúng ta banh hoặc in bạn dạng trình diễn, hãy nhấn vào Cập nhật tự động động, rồi lựa chọn format ngày và giờ bạn thích.

  • Nếu bạn thích bịa ngày và giờ về một ngày ví dụ, hãy nhấn vào Cố định, rồi ở vỏ hộp Cố định, nhập ngày bạn thích.

   Qua việc bịa ngày bên trên bạn dạng trình diễn là Cố định, chúng ta có thể đơn giản dễ dàng theo dõi dõi phiên cuối chúng ta thay cho thay đổi bạn dạng trình diễn.

 6. Nếu bạn thích tăng ngày và giờ vào cụ thể từng trang chiếu, trang chú giải hoặc bạn dạng phân vạc vô bạn dạng trình diễn, hãy nhấn vào Áp dụng cho tới Tất cả.

Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

 1. Trên tab Xem, vô group Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

  Xem thêm: what is the main idea of the passage

 2. Ở phía bên trái screen, bên trên ngăn sở hữu chứa chấp hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu trước tiên vô bạn dạng trình diễn.

 3. Trên tab Chèn, vô group Văn bản, nhấn vào Số Trang chiếu.

 4. Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, hãy triển khai một trong số thao tác sau:

  • Nếu bạn thích tăng số trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu, rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu.

  • Nếu bạn thích tăng số trang vô những trang chú giải, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang.

 5. Nếu bạn thích tăng số trang vào cụ thể từng trang chiếu hoặc trang chú giải vô bạn dạng trình diễn của tớ, hãy nhấn vào Áp dụng cho tới vớ cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn rất có thể thay cho thay đổi số của trang chiếu chính thức, chỉ đặt số một trang chiếu hoặc vứt số trang chiếu ngoài trang chiếu trước tiên. Cách triển khai như sau.

 1. Trên tab Thiết kế, vô group Thiết lập Trang, nhấn vào Thiết lập Trang.

 2. Trong vỏ hộp Thiết lập Trang, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, lựa chọn một trong những chính thức.

Chỉ đặt số một trang chiếu hoặc đặt số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

 1. Trên tab Chèn, vô group Văn bản, nhấn vào Số Trang chiếu.

  Trong group Văn bản

 2. Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, nhấn vào tab Trang chiếu.

  Đầu trang hoặc chân trang
 3. Thực hiện nay một trong mỗi thao tác sau:

  • Để đặt số trang chiếu chúng ta vẫn lựa chọn, nên chọn lựa vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, rồi nhấn vào Áp dụng. Lặp lại đoạn này cho tới từng trang chiếu riêng rẽ lẻ bạn thích đặt số.

  • Để đặt số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu trước tiên, nên chọn lựa vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, lựa chọn Không hiện trên trang chiếu chi đề, rồi nhấn vào Áp dụng cho tới Tất cả.

Để biết vấn đề về phong thái bố trí lại những trang chiếu vô bạn dạng trình diễn, coi mục Thay thay đổi trật tự trang chiếu.

Thêm ngày và giờ

 1. Trên tab Xem, vô group Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

 2. Ở phía bên trái screen, bên trên ngăn sở hữu chứa chấp hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu trước tiên vô bạn dạng trình diễn.

 3. Trên tab Chèn, vô group Văn bản, nhấn vào Ngày & Giờ.

 4. Trong vỏ hộp Đầu trang và Chân trang, hãy triển khai một trong số thao tác sau:

  • Nếu bạn thích tăng ngày và giờ vô trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu.

  • Nếu bạn thích tăng ngày và giờ vô những trang chú giải, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

 5. Chọn vỏ hộp kiểm Ngày và giờ, rồi triển khai một trong số thao tác sau:

  • Nếu bạn thích ngày và giờ phản ánh ngày và giờ thời điểm hiện tại từng khi chúng ta banh hoặc in bạn dạng trình diễn, nhấn vào Cập nhật tự động động, rồi lựa chọn format ngày và giờ bạn thích.

  • Nếu bạn thích bịa ngày và giờ về một ngày ví dụ, hãy nhấn vào Cố định, rồi ở vỏ hộp Cố định, nhập ngày bạn thích.

   Qua việc bịa ngày bên trên bạn dạng trình diễn là Cố định, chúng ta có thể đơn giản dễ dàng theo dõi dõi phiên cuối chúng ta thay cho thay đổi bạn dạng trình diễn.

 6. Nếu bạn thích tăng ngày và giờ vào cụ thể từng trang chiếu, trang chú giải hoặc bạn dạng phân vạc vô bạn dạng trình diễn, hãy nhấn vào Áp dụng cho tới Tất cả.

Xem thêm

Thêm, bố trí và xóa trang chiếu

Hiển thị số trang chiếu và tổng số trang chiếu bên trên từng trang chiếu

Thay thay đổi trật tự những trang chiếu của bạn

Chèn hoặc vô hiệu hóa số trang chiếu

 1. Đi cho tới Xem >bình thường.

 2. Đi cho tới Chèn >Số Trang chiếu.

 3. Chọn Số Trang chiếu , rồi nhập số của trang chiếu chính thức. Bản xem trước hiển thị địa điểm.

 4. Để tăng hoặc vô hiệu hóa số trang chiếu chỉ ngoài trang title, hãy xóa hoặc lựa chọn Không hiện trên trang chiếu chi đề.

  Xem thêm: bài thực hành 2 hóa 11

 5. Chọn Áp dụng cho tới vớ cả hoặc Áp dụng.

Bạn cần thiết tăng trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám huỷ những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa đào tạo và huấn luyện, thăm dò hiểu cơ hội bảo mật thông tin vũ trang của doanh nghiệp và hơn thế nữa nữa.

Cộng đồng giúp đỡ bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên sở hữu kỹ năng và kiến thức phong phú và đa dạng.

Tác giả

Bình luận